Ders Yönergesi

İlgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenen Varlık Lisesi Ders Yönergesinin yer aldığı bu içerik, felsefe kökenli bir eğitim anlayışıyla hareket eden okulumuzun iş ve işlemlerine ilişkin öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı ve velilerimizi bilgilendirmek amacıyla yayımlanmaktadır.

Varlık Lisesi Yönetimi

Varlık Lisesi Ders Yönergesi

Başlangıç

Varlık Lisesinde öğretim ve öğrenim süreci felsefe kökenli bir eğitim anlayışıyla planlanır ve organize edilir. Mevzuat hükümlerine uygun şekilde belirlenen bu planlama ve organizasyon Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünün VAP için yürüttüğü çalışmalar kapsamında üretilmiş ve geliştirilmiştir.

Bu noktada bu yönergede yer alan tanımlama, izlek, şema gibi içeriklerin tümü telif hakları kapsamında korunmaktadır. Bu sebepten bu yönergede yer alan bu özel içeriklerin yazılı izin alınmaksızın kopyalanması, başka yere taşınması, alıntı yapılması, internet üzerinde veya herhangi bir mecrada yayınlanması yasaktır.

Telif ihlali yapılması durumunda Varlık Lisesi yönetimi hukuki prosedür içinde hareket eder.

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1.

Bu yönerge, Varlık Lisesi bünyesinde öğretim ve öğrenim sürecinin felsefe kökenli bir eğitim anlayışıyla yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2.

Bu yönerge Varlık Lisesi öğretmenlerinin sorumlu oldukları dersleri işleme süreçlerini planlama ve organize etme noktalarındaki amaçlanan usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3.

Bu yönerge ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinin ikinci kısım ikinci bölümündeki Derslerin İşleniş Esasları başlıklı Madde 10’a dayanarak hazırlanmıştır.

Bu yönerge ile Varlık Lisesi İç Yönetmeliği ve mevzuat arasında bir çelişki bulunamaz. Yönerge ile mevzuat arasında bir aykırılık olması durumunda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Tanımlar

Madde 4.

Bu yönergede Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4 ile Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinin Madde 4’ünde belirtilen tanımlar aynen kullanılır.

Bununla birlikte eğitim ve öğretim terminolojisinin dağınıklığı nedeniyle Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü bu yönerge boyunca genel ders terimlerine ilişkin farklı tanımlar yapabilir.

İkinci Bölüm: Ders İzleği

Madde 5.

Varlık Lisesinde öğrencilerin öğrenme eylemlerini doğru ve titiz bir şekilde kullanarak öğrenim verimliliklerini artırmaları için öğretmenler tarafından tüm dersler tümüyle felsefe kökenli bir eğitim anlayışına göre düzenlenen temel bir izlek üzerinden işlenir.  Bu izlek öğretmenlerin ders deneyimleri üzerinden sürekli olarak geliştirilip güncellenerek bu yönergenin her ders yılı öncesinde yeniden düzenlenmesinde kullanılır.

Birinci Aşama: Öğrenim Öncesi | Hazırlık Süreci

Madde 6.

Varlık Lisesinde eğitim faaliyetleri Öğretmenler Kurulunca her ders yılı öncesinde yapılan öğretim ve öğrenim sürecine ilişkin ön hazırlıklarla başlar. Ders yılı başlamadan önce tamamlanması gereken bu süreç aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a. Ön Öğrenilerin Tespiti. Tüm çalışmalar öğrencilerin derse ilişkin ön öğreni durumlarının tespitiyle başlar. Bu tespit için öğrenciler her ders yılı öncesinde VAP-ÖTS’nin birinci aşamasından geçerler. Öğretmenler alanlarına ilişkin gerekli görmeleri halinde bu sınava ek farklı ön sınavlar da yapabilir.

b. Materyal Seçimleri ve Hazırlıkları. Öğretmenler ders yılı öncesinde bakanlıkça temin edilen ders kitaplarının yanı sıra, ders işleme esnasında ve ödevlendirmelerde kullanacakları yardımcı ders kitabı, harita, görsel, dijital içerik vb gibi tüm materyallerin hazırlıklarını bu materyallerin ders yılı öncesinde temin edilme sürecini organize edecek şekilde hazırlarlar.

c. Etkinliklerin Planlanması. Okul bünyesinde yapılacak ve okulca dahil olunacak her tür etkinliğe ilişkin etkinlik koordinatörünün başkanlığında her ders yılı öncesinde yeni öğrenim yılı boyunca gerçekleştirilecek olan tören, anma, konferans, seminer, sempozyum, gösteri, sergi, gezi vb gibi okul faaliyetlerinin yanı sıra öğretmenlerin ders özelinde yapacakları ders içi etkinlikler ile Sosyal Etkinlik, Görsel Sanatlar ile Beden Eğitimi ve Spor gibi dersler bünyesinde yürütülecek etkinlikleri de kapsayacak şekilde planlanır.

d. Ödevlendirme Trafiğinin Belirlenmesi. Öğretmenler ders yılı boyunca haftalık olarak yapacakları ödevlendirmeleri, ders yılı öncesinde kullanılacak ödev kaynakları ile ödev materyallerinin toplam içeriğini hesaplayarak, yıllık planda ön görülen takvime uygun şekilde ders yılı başlamadan önce taslak şeklinde hazırlar. Rapor halinde düzenlenerek Eğitim Koordinatörlüğüne ders yılı öncesinde en geç 1 Eylül’de teslim edilmesi gereken bu taslakta

 1. Hangi hafta hangi ödevin verileceğine ilişkin takvim bilgisi
 2. Ders yılı boyunca verilecek ödevlerin toplam baremi
 3. Ders yılı boyunca verilecek ödevlerin haftalık ortalama baremi
 4. Ders içeriğinin gidişatına göre tekrar ve pekiştirme ödevlerinin hangi haftalarda yapılacağı
 5. Ölçme değerlendirme sonuçlarına göre olası ek ödevlendirmelerde hangi ek kaynak ve materyallerin devreye sokulacağı

bilgileri bulunur.

e. Süreç Takip Raporları. Öğretmenler ders yılı boyunca öğrencilerin öğenim süreçlerini takip etmek için hangi araçları kullanacaklarını, hangi verileri takip edeceklerini ve hangi zamanlarda hangi ölçme değerlendirme uygulamalarını kullanacaklarını ders yılı öncesinde planlar.

f. Ölçme-Değerlendirme Kriterleri. Öğretmenler ders içeriklerine ilişkin gerek mevzuatta belirtilen yazılı, performans ve proje gibi yapılması zorunlu olan ölçme değerlendirme uygulamalarıyla, gerekse öğrencilerin öğrenim süreçlerini takip etmek ve geliştirmek için uygulanan diğer ölçme değerlendirme uygulanmalarında kullanacakları puanlama veya notlandırma kriterlerini ders yılı öncesinde taslak şeklinde planlar. Bu planlamalar hakkında Eğitim Koordinatörlüğü bilgilendirilir.

İkinci Aşama: Öğrenim Başlangıcı | Tanıtım

Madde 7.

Varlık Lisesinde ders yılı başlangıcındaki ilk dersler; yıl boyunca hangi ünitelerin ve konuların işleneceği bilgisiyle birlikte, işlenen dersler sonrasında hangi öğreni içerikleriyle tanışılacağı, öğreni içeriklerinin öğrenciler tarafından edinilmesindeki amaçlar, öğrenim sürecinin nasıl ilerleyeceği ve öğrenilerin edinilip edinilmediğinin nasıl değerlendirileceği ile öğrenilerin edinimi sonrasında ne yaşanacağına ilişkin öğretmen sunumuyla başlar.

Bu genel izlek her konu başlangıcında da aşağıda belirtilen aşamalara göre takip edilir.

a. Öğreni İçeriklerinin Tanıtımı. Öğretmenler her konu başlangıcına öğrencilere öğreni içeriklerini tanıtarak derse başlar. Bu tanıtımda konu bütünündeki her bir öğreninin tanımı ya da açıklaması belirtilerek ön öğrenilerle ilişkisi gösterir.

b. Öğreni Amacının Bildirilmesi. Öğretmenler her konu başlangıcında konuya ilişkin öğrenilerin öğrenciler tarafından edinilme gereklilikleri ve amaçlarını gösterir.

c. Öğrenme Sürecinin Açıklanması. Öğretmenler her konu başlangıcında konuya ilişkin amaçlanan öğrenilerin edinilebilmesi için öğrencilerin hangi öğrenme eylemlerini gerçekleştirmesi gerektiğini gösterir.

d. Öğreni Ediniminin Belirtilmesi. Öğretmenler her konu başlangıcında konu bitiminde amaçlanan öğrenilerin edinilip edinilmediğinin öğrenciler tarafından ne şekilde anlaşılabileceğini ve bu süreçte yapılacak ölçme değerlendirme uygulamalarında hangi puanların alındığında bunun teyit edilmiş olacağını öğrencilere bildirir.

e. Öğreni Sonrasının Açıklanması. Öğretmenler her konu başlangıcında, konu bitimiyle birlikte öğrencilerin elde edecekleri öğreniler sonrasında öğrenim yaşamlarında hangi yolu kat etmiş olacaklarını ve bu öğrenilerle birlikte hangi meziyetlerle yaşamlarına devam edeceklerini bildirir.

Üçüncü Aşama: Öğrenim Süreci | Anlamaya Doğru

Madde 8.

Varlık Lisesinde öğretmenler derslerde öğreni içeriklerini işleme esnasında felsefi bir zeminde aşağıdaki aşamalara göre hareket eder ve öğrencilerin bu zemin üzerinde öğrenme eylemlerini gerçekleştirmelerini sağlamaya çalışır.

a. Kavramların Tanımlanması. Öğretmenler tarafından öğreni içerikleri ilk olarak söz konusu içeriğe ilişkin kullanılan yeni kavramların tanımlanmasıyla başlar. Kavramların tanımlanmasında, tanımın türü mutlaka belirtilir.

b. Verilerin Sunulması. Öğretmenler tarafından öğreni içeriklerine ilişkin veriler, öncelikle elde ediliş biçimleri açıklanarak tanımlanan kavramlarla ifade edilir.

c. Bilginin Açıklanması. Öğretmenler öğreni içeriklerine ilişkin bilgileri, öğrencilere veriler arasındaki anlamlı ya da anlamlandırma yoluyla ulaşılan sonuçlar olarak açıklar. Bu açıklama sonrasında bilgilere ilişkin sırasıyla aşağıdaki unsurlar belirtilir.

 1. Bilginin Nitelik Alanı. Öğretmen her bir bilgiye ilişkin, söz konusu bilginin niteliğini, yani bilginin kesinlik değerini ve geçerlilik alanlarını açıklar.
 2. Bilginin Konumu. Öğretmen bilginin niteliğini açıkladıktan sonra bilginin konu, ders bütünlüğü ve disiplin içindeki konumunu, bilginin edinilme, kullanılma ve gereklilik özelliklerini belirterek açıklar.
 3. Bilginin Bağlamı. Öğretmen bilginin konumunu açıkladıktan sonra söz konusu bilginin hangi bağlamlar içinde diğer bilgilerle ilişkilendiğini gösterir.
 4. Bilginin Önemi. Öğretmen bilginin bağlamını açıkladıktan sonra söz konusu bilginin teorik ve pratik alandaki kullanımlarıyla birlikte insanlık tarihinde düşünsel ve yaşamsal olarak ne gibi değişimlerin ortaya çıktığını örneklerle açıklar ya da gösterir. Bu açıklama veya gösterimde, öğretmen, şayet mümkünse öncelikli olarak söz konusu bilgiyle gündelik yaşam içinde ne şekillerde yan yana olunduğunu ya da temas edildiğini örnekler.

Dördüncü Aşama: Denetim Başlangıcı | Ara Raporlar

Madde 9.

Varlık Lisesinde öğretmenler öğrencilerin öğreni içeriklerini edinme süreçlerini, öğrencilerin söz konusu öğreni içeriklerini edinmeleri için gereken öğrenme eylemlerini ne ölçüde gerçekleştirmekte olduklarını öğrenim sürecinin aşağıda belirtilen temel bileşenlerini düzenli bir şekilde takip ederek denetler.

Öğretmenler bu temel bileşenlerin yanı sıra ders içeriklerine uygun denetim prosedürleri de kullanırlar.

a. Ders Devamlılığı. Formel eğitimde öğrenme sürecinin birinci bileşeni olan ders devamlığı, öğretmenler tarafından dört haftalık periyotlarla denetlenir. Bunun için Eğitim Koordinatörlüğü her dört haftada bir tüm öğretmenlere VAP Ders Devamlılığı Raporunu sunar. Öğretmenler bu periyodik denetim dışında gerekli gördükleri her anda Eğitim Koordinatörlüğünden güncel VAP Ders Devamlılığı Raporunu temin edebilir.

b. Ders Katılımı. Öğrencinin derse olan ilgi, yönelim ve duyarlılığını ifade eden ve formel eğitimde öğrenme sürecinin ikincil bileşeni olan ders katılımı öğretmenler tarafından altı haftalık periyotlarla denetlenir. Öğretmenler bu denetimi her altı haftada bir Ek-1’de yer alan VAP Öğrenci Ders Katılımı Formunu doldurarak Eğitim Koordinatörlüğüne iletir. Bu form üzerinden elde edilen veriler Eğitim Koordinatörlüğünce bir bütün olarak öğrenci dosyasına işlenir. Öğretmenler gerekli gördükleri zamanlarda VAP Öğrenci Ders Katılımı değerlerini bir bütün olarak Eğitim Koordinatörlüğünden temin edebilir.

c. Ödev Sorumluluğu. Formel eğitimde öğrenme sürecinin üçüncü ve en başat bileşeni olan ödev sorumluluğu, öğretmenler tarafından dört haftalık periyotlarla denetlenir. Bunun için Eğitim Koordinatörlüğü her dört haftada bir tüm öğretmenlere VAP Ödev Sorumluluğu Raporunu sunar. Öğretmenler bu periyodik denetim dışında gerekli gördükleri her anda Eğitim Koordinatörlüğünden güncel VAP Ödev Sorumluluğu Raporunu temin edebilir. Bu raporda Öğrenci Yönergesinde belirlenen oranların altında ödev yapan öğrencilere, öğretmen tarafından sözlü uyarı eşliğinde eksik ödevlerini tamamlamaları için iki haftayı aşmayacak bir süre tanınır. Bu süre sonunda eksik ödevlerini tamamlamayan öğrenciler, öğretmen tarafından Eğitim Koordinatörlüğüne bildirilir. Bu bildirim üzerine eğitim koordinatörleri Öğrenci Yönergesinde belirtilen esaslara göre hareket eder.

d. Etkinlik Performansı. Formel eğitimde öğrenme sürecinin dördüncü bileşeni olan etkinlik performansı, öğretmenler tarafından derse ilişkin yapılan ek çalışmalara öğrencinin katılım verileriyle denetlenir. Öğretmenler bu denetimi her sekiz haftada bir çizelge şeklinde Eğitim Koordinatörlüğüne iletir. Bu çizelgeler üzerinden elde edilen veriler Eğitim Koordinatörlüğünce bir bütün olarak öğrenci dosyasına işlenir. Öğretmenler gerekli gördükleri zamanlarda öğrencilerin etkinlik katılım verilerini bir bütün olarak Eğitim Koordinatörlüğünden temin edebilirler.

e. Genel Edinimler. Öğrencinin derse ilişkin ön öğreni durumuyla mevcut öğreni durumu arasındaki farka işaret eden ve formel eğitimde öğrenme sürecinin beşinci bileşeni olan genel edinimler, öğretmenler tarafından ders bütünlüğü içindeki akışa göre uygun görülen ölçme değerlendirme uygulamalarıyla denetlenir.

f. Geçiş Edinimleri. Formel eğitimde öğrenme sürecinin altıncı bileşeni olan ve öğrencinin bir sonraki öğrenim sürecine ilişkin hazır bulunuşluk düzeyini ifade eden geçiş edinimleri, öğretmenler tarafından bir bütün olarak ders içeriğinin ünite, konu vb gibi ana bölümlerinin tamamlanması sonrasında uygun görülen ölçme değerlendirme uygulamalarıyla denetlenir.

Eğitim Koordinatörlüğü gerek genel edinimler gerekse geçiş edinimlerine ilişkin denetimin genel düzenini sağlamak için tüm ölçme değerlendirme uygulamalarını öğrenci dosyasına işler ve altı haftalık periyotlarla öğretmenlere rapor halinde sunar.  Öğretmenler bu periyodik raporlar dışında gerekli gördükleri her anda Eğitim Koordinatörlüğünden ölçme değerlendirme raporlarını temin edebilir.

Beşinci Aşama: Sonuç Raporları

Madde 10.

Varlık Lisesinde öğrencilerin her yarıyıl bitiminde öğreni içeriklerini ne ölçüde edindikleri, yarıyıl boyunca elde edilen tüm veriler dikkate alınarak Eğitim Koordinatörlüğünün yönetiminde gerçekleştirilen Öğretmenler Kurulu toplantısında denetlenir.

Bu denetim sonucunda Eğitim Koordinatörleri öğretmenler eşliğinde her öğrenciye ilişkin yarıyıl ve/veya ders yılı sonu verileri ile öğretmenlerin görüş ve değerlendirmelerinden hareketle öğrencilerin eğitsel dönüşümlerini gösteren VAP Eğitsel Gelişim Raporunu hazırlar.

Aşağıdaki maddeleme esaslarına göre hazırlanan bu raporla birlikte öğrencinin gelecekteki eğitim projelerine ilişkin, bizzat öğrenciye ve veliye bilgilendirmeler yapılır.

 1. Öğrenim Hızı
 2. Öğrenim Ritmi
 3. Eğitsel Edinimler
  1. Kültürel Edinimler
  2. Sosyal Edinimler
  3. Kişisel Edinimler
 4. Entelektüel Edinimler
  1. Duyarlılık Artımı
  2. İlgi Artımı
  3. Merak Artımı
  4. Meşgale Oluşumu

Üçüncü Bölüm: Yürürlük ve Yürütme

Madde 11.

Bu yönerge, Varlık Lisesi Öğretmenler Kurulunun oluru ve kurum müdürünün onayıyla yürürlüğe girer.

Madde 12.

Bu yönerge, Varlık Lisesi kurum müdürü adına Varlık Lisesi eğitim koordinatörleri tarafından yürütülür.