Öğrenci Yönergesi

İlgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenen Özel Varlık Anadolu Lisesi Öğrenci Yönergesinin yer aldığı bu içerik, felsefe kökenli bir eğitim anlayışıyla hareket eden okulumuzun iş ve işlemlerine ilişkin öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi bilgilendirmek amacıyla yayımlanmaktadır.

Bu yönergede yer alan belirli tanımlamalar ve açıklamalar ile Başlangıç bölümünde yer alan ifadeler telif hakları kapsamında korunmakta olup metnin tamamının ya da bir bölümünün kurumumuzdan yazılı izin alınmaksızın herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağın ihlali durumunda kurumumuz hukuksal prosedürü takip eden şekilde hareket eder.

Varlık Lisesi Yönetimi

Varlık Lisesi Öğrenci Yönergesi

Başlangıç

Eğitimde başarı için, eğitim dünyası içindeki aktörlerin ilk adımlarını, temel hak ve sorumluluklarına ilişkin farkındalık yolu üzerinde atması esastır. Nitekim eğitimin genel ve özel amaçları ancak bu yolda yürünmeye başlandığı takdirde kavranabilir.

Eğitimin varoluş gerekçesi olan öğrenciler de bu dünyanın en önemli aktörleri olarak bu adımlarını bir an evvel atmaları gerekenlerdir. Bir öğrencinin ön öğreni eksikliklerini gidermesi, mevcut yetkinliklerini geliştirmesi, kişisel yaşam projesine ilişkin kararlılıkla hareket etmesi için akademik başarının yanı sıra entelektüel bir ilgi ve endişeyi de bünyesinde taşıması tüm öğrenme eylemleri için bir zorunluluktur. Çünkü entelektüel bir ilgi ve endişeden yoksun bir akademik başarı daima gelip geçici, akademik başarıdan yoksun bir entelektüel ilgi ve endişe ise daima boşluktadır.  

Bu noktada Varlık Lisesi öğrencilerinin, kişisel yaşam projelerini belirleme, geliştirme ve gerçekleştirmede okulumuz bünyesinde geçirdikleri eğitim sürecinden azami ölçüde yararlanmaları için haklarını bilme ve kullanma, bu haklara ilişkin sorumluluklarını yerine getirmede özenle davranmaları gerekir.

Varlık Lisesi öğrencileri, tüm öğrenciler gibi, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında tanınan ve koruma altına alınan kişisel hakları ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin belirttiği esaslar doğrultusunda ifade edilen temel insan haklarıyla birlikte nitelikli yaşama, bilgiye ulaşma, kendini yetiştirme ve öğrenme hakkına koşulsuzca sahiptir. Bu noktada Varlık Lisesi yönetimi, öğrencilerin kişisel hakları ve eğitim ve öğrenim hakları için, eğitime ilişkin her tür organizasyonu uygun bir şekilde koordine etmeyi, eğitim ve öğrenime ilişkin gerekli materyalleri temin etmeyi ya da bu materyallere erişimi sağlamayı, mimari ve fiziksel olarak elverişli bir eğitim ortamı sunmayı ve bu ortamı sürekli olarak korumayı ve geliştirmeyi ve nitelikli bir öğretmen ve çalışan kadrosuyla hizmet vermeyi tam bir sorumluluk olarak üstlenir.

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1.

Bu yönerge, Varlık Lisesi bünyesinde eğitim ve öğrenim hayatlarını sürdürmekte olan öğrencilerin lise yaşamlarını verimli, keyifli, neşeli, başarılı ve şen bir şekilde geçirmeleri için bir kılavuz niteliği taşıması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2.

Bu yönerge Varlık Lisesi öğrencilerinin okul yaşantısı içindeki iş ve işlemler ile eğitim ve öğrenim hayatlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3.

Bu yönerge ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinin beşinci kısmında Öğrenci Yaşamı başlıklı Madde 22’deki hükme dayanmaktadır.

Bu yönerge ile Varlık Lisesi İç Yönetmeliği ve mevzuat arasında bir çelişki bulunamaz. Yönerge ile mevzuat arasında bir aykırılık olması durumunda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Tanımlar

Madde 4.

Bu yönergede Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4 ile Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinin Madde 4’ünde belirtilen tanımlar aynen kullanılır.

İkinci Bölüm: Öğrenci Kayıt Kabulleri

Madde 5.

Varlık Lisesinde öğrenci kayıt kabul işlemleri mevzuata uygun şekilde Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenen prosedüre göre eğitim koordinatörleri ve halkla ilişkiler çalışanları tarafından yürütülür. Varlık Lisesinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, mevzuat hükümleri doğrultusunda velisi ya da yasal vasisi eşliğinde okula başvurmak zorundadır. Varlık Lisesindeki tüm kayıt işlemlerinde velinin ya da yasal vasinin onayının yanı sıra öğrencinin de kesin onayı ve talebi dikkate alınır.

Üçüncü Bölüm: Okul Üniforması

Madde 6.

Varlık Lisesi öğrencileri, okul yönetimi ve Veli Kurulunun (Okul Aile Birliği) onayıyla belirlenen okul üniformasını Varlık Lisesi kültürüne aidiyetin bir ifadesi olarak kullanırlar. Varlık Lisesinde okul kıyafetleri şu şekildedir:

 • A. Kumaş pantolon veya kadın öğrenciler için şort etek
 • B. Varlık Lisesi armalı polo yaka tişört
 • C. Varlık Lisesi armalı sweatshirt
 • D. Varlık Lisesi armalı mont

Bu kıyafetlerden A, B ve C bentlerinde belirtilenler birer adet olarak her öğenim yılında başında birer kez olmak üzere toplam dört kez; D bendinde belirtilen ise 9 ve 11. sınıf başlarında olmak üzere toplam iki kez okul yönetimince temin edilir.

Okula ilk kez 10, 11 ve 12. sınıf başında kayıt yaptıran öğrenciler için okul yönetimince alınan karara göre hareket edilir.

Dileyen öğrenciler ya da veliler talep etmeleri durumunda ilave yedek kıyafetleri ücreti karşılığında okuldan temin edebilirler.   

Öğrenciler, okul kıyafetlerini aşağıda belirtilen esaslara göre kullanırlar.

a. Öğrenciler ders günlerinde okula okul üniformasıyla giriş yapar.

b. Öğrencilerin okulda daima okul üniformasıyla bulunması esastır. Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar dersleri ile laboratuvar, kulüp çalışmaları, tören vb gibi özel çalışmalar dışında okul içinde öğrenciler tarafından üniforma dışında bir kıyafet kullanılamaz.

c. Öğrenciler okuldan okul kıyafetleriyle çıkar. Öğrenciler kendilerine ait dolaplarda mont ve sweatshirt dışındaki okul kıyafetlerini bırakamazlar.

d. Beden Eğitimi ve Spor dersi kıyafetleri, ders öncesindeki teneffüs esnasında ya da bu ders gün içindeki ilk ders ise ders başlamadan hemen önce soyunma odasında giyilir. Beden Eğitimi ve Spor dersi gün içindeki ilk ders olsa dahi öğrenciler spor kıyafetleriyle okula giriş yapamazlar.

e. Öğrenciler okul binasında okul üniformasının üstünü kapatan kazak, hırka, şal vb kıyafet kullanamazlar.

f. Öğrenci okula üniformasız gelmesi durumunda derse alınmaz. Veli aranarak, öğrencinin üniformasını okula getirmesi istenir. Bu esnada öğrenci, velisini Halkla İlişkiler Biriminin yanında bekler.

Bu kurallardan herhangi birine uyulmadığında ve düzeltilmesi istendiğinde öğrenci ilkin sözlü olarak uyarılır. Tekrar eden kural ihlalinde öğrenciye yazılı uyarı verilir. Yazılı uyarı sonrası devam eden ihlallerde ise öğrencinin durumu Ödül ve Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Dördüncü Bölüm: Ders Devamlılığı

Madde 7.

Varlık Lisesinde okula devamsızlık zorunlu hallerde gerçekleşen öğrenim kaybı olarak tanımlanır. Varlık Lisesi öğrencilerinin ders devamlılığı bir zorunluluk olup yapılan devamsızlıklara ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir[1].

Buradaki esaslar söz konusu maddelerin Özel Anadolu Lisesi kapsamına giren kısımlarına göre okul bünyesindeki özel koşulların birleştirilmesiyle hazırlanmıştır.

Ders başarısı açısından en belirleyici faktör olan ders devamlılığına ilişkin esaslar şu şekildedir:

a. Ders, etkinlik ve çalışma devamsızlığına ilişkin tüm veriler VAP-VTS’ye işlenir.

b. Öğretmenler tarafından öğrenci performans notlarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılım, değerlendirme kriterleri arasında birinci öncelik olarak kullanılır.

c. Mevzuat gereği, günlük toplam ders saatinin üçte ikisi ve daha fazlasına gelmeyen öğrenciler bir tam gün, üçte ikisinden daha az ders gelmeyen öğrenciler ise yarım yarım gün devamsız sayılır.

d. Mevzuat gereği, yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması, mesleki ve benzeri eğitici kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına yetkili makamlarca izin verilen öğrencilerin, izinli oldukları günler devamsızlık süresine dâhil edilmez. Bununla birlikte tüm bu izinler bir ders yılının üçte ikisinden fazla olamaz.

e. Mevzuat gereği, devamsızlık sınırı özürsüz 10, toplamda 30 gün olup bu sınırları aşan öğrenciler ders notlarına bakılmaksızın başarısız sayılır.

f. Mevzuat gereği, art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin velisi derhal okula davet edilir ve varsa özür dilekçesini teslim etmesi sağlanır. Böyle bir devamsızlık sonrasında velinin ilgili devamsızlık günlerini takip eden 5 iş günü içinde okula gelmesi esastır.

g. Mevzuat gereği, özürsüz her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenir.

h. Mevzuat hükümleri uyarınca toplam devamsızlığın 5., 15. ve 25. günlerinde velilere E-Okul üzerinden matbu uyarı yazısı gönderilir.

i. Öğrenciler devamsızlık yaptıkları günün ertesinde okula geldiği ilk gün okul yönetimine devamsızlığının nedenini yazılı olarak açıklamakla sorumludur.

 1. Devamsızlıklar, üzerinde veli imzasının bulunduğu mazeret dilekçesi ile bildirilir. Devamsızlık mazereti bir sağlık durumuna ilişkinse öğrencinin bunu ayrıca raporla belgelemesi gerekir.
 2. Bir veya iki günlük devamsızlıklar, gerekçe belirtilerek veli tarafından imzalanacak mazeret dilekçesi veya raporla iletilmesi durumunda özürlü devamsızlık olarak işlenir. İki günü aşan devamsızlık durumlarının raporla belgelendirilmesi ve devamsızlığın son gününü takip eden beş iş günü içinde okula teslim edilmesi gerekir. Mazeret dilekçesi veya raporla bildirilmeyen ya da zamanında teslim edilmeyen belgelerden kaynaklı devamsızlık günleri özürsüz devamsızlık olarak işlenir. 
 3. Öğrenciler mevzuat hükümleri gereğince özürsüz devamsızlık süresinin beş günü geçmesi durumunda not ortalamaları yeterli olsa bile teşekkür veya takdir belgesi alamazlar.
 4. Öğrenci, herhangi bir sınava gelemeyecekse velisinin gün içinde okulu bilgilendirmesini sağlamalıdır. Ortak sınav günlerine ilişkin devamsızlıklarda öğrencinin sınav notunun “0” (sıfır) olarak işlenmemesi ve telafi sınavının yapılabilmesi için raporların resmî veya özel tam teşekküllü hastanelerden ya da Aile Hekimliğinden alınmış olması zorunludur. Bunların dışında doktorların muayenehanelerinde yazdıkları raporlar onaylı olsa bile geçerli değildir. Okul yönetimince uygun bulunması durumunda sınav devamsızlığı yapan öğrenciler, raporu getirmesi beklenmeden de sınava alınabilir. Ancak öğrencinin mevzuata uygun raporu zamanında getirmemesi durumunda bu sınav geçersiz sayılır. Telafi sınavı günü okula gelmeyen öğrencinin mazeretinin kabul edilebilmesi için raporunun devlet hastanesinden olması gerekir. Ciddi bir rahatsızlığı olmadan sınav günü okula gelmemeyi alışkanlık hâline getiren öğrencinin velisi okula çağrılır, önlemler okul yönetimiyle birlikte değerlendirilir.
 5. Herhangi bir ön açıklama yapılmadan öğrencilerin birinci derece yakınları tarafından düzenlenen sağlık raporları okul yönetimince etik dışı olarak kabul edilir ve bu konuda gerekli hukuki prosedür uygulanır.
 6. Mevzuatta belirtilen zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresinin okul yönetimince yirmi iş gününe kadar uzatılabileceğine ilişkin hükmün[2] uygulanabilmesi için velinin gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçe ile okula başvurması ve kurum müdürüyle görüşmesi gerekir. Bu dilekçeler okul yönetimince değerlendirilir ve mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

j. Okula geç gelen öğrencinin sınıfa girebilmesi için okul yönetiminden geç kâğıdı olarak bilinen yazılı izin belgesini alması gerekir. Geç gelen öğrenci okula gelir gelmez geç kâğıdını almalı ve hemen sınıfına gitmelidir.

 1. Ders yılı boyunca ilk derse en fazla 10 dakika geç kalan öğrenciler derse alınır.
 2. Okula geç kalma süresinden daha fazla geç kalan öğrenciler ilk derse alınmaz. Bu öğrenciler okul kantininde bekleyerek bir sonraki dersten itibaren derslerine devam edebilir.
 3. Günlük azami geç kalma süresini aşarak ilk derse katılamayan öğrenciler ilgili gün için yarım gün devamsız sayılır.
 4. Beşinci dersin bitiminden sonra okula gelen öğrencilerin devamsızlığı dosyalarına bir gün olarak işlenir.
 5. Yarım gün için mazeret dilekçesi kabul edilmez. Bununla birlikte veli tarafından önceden bildirilen mazeret durumları bu kapsamın dışındadır.
 6. Mevzuat hükümleri gereği beş kez geç gelen öğrenci yarım gün devamsız sayılır. E-Okul sistemi tarafından dönem sonlarında hesaplanan bu durumun takibinden öğrenciler ve veliler sorumludur.

k. Kent içi ulaşımın trafik, hava muhalefeti vb sebeplerden dolayı aksaması nedeniyle yaşanan gecikmelere ilişkin okul yönetimi gerekli önlemleri alır.

l. Öğrencilerin devamsızlık sürelerinde işlenen dersler ve yapılan çalışmalara ilişkin bir telafinin yapılıp yapılmamasına ilişkin yetki öğretmendedir. Öğretmenlerin bu yetkilerini mazeretli devamsızlıklara öncelik vererek kullanmaları esastır.

m. Gün içinde okula gelmeyen öğrenci sadece sınava veya okul çıkış saatinden sonra düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere okula gelemez. Bu şekilde okula gelen öğrenciler ilgili çalışma ya da sınava kabul edilmezler.

n. Okula gelen öğrenci, özel durumlar dışında ders bitimine kadar okulda kalır. Zorunlu hallerde çıkış isteğinin en az bir gün önceden veli tarafından dilekçe ile okula bildirilmesi gerekir. Dilekçenin kabul edilmesi durumunda, öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Gün içindeki talepler olumlu yanıtlanmaz.

o. Okul içinde sağlık sorunu yaşayan öğrenciler için okul yönetimince derhal gerekli önlemler alınarak hareket edilir. Bu durumlarda öğrenci velisi ivedilikle bilgilendirilir. Gün içinde ortaya çıkan sağlık durumlarından kaynaklı olarak eve gitmesine izin verilen öğrenci, sadece velisinin ya da veli onayıyla birinci derece yakınlarından birinin eşliğinde okuldan ayrılabilir.

p. Öğrenciler, sağlık randevusu vb sebeplerden dolayı okuldan ayrılmak için okul yönetiminin bilgisi dışında velisini çağıramaz. Aynı şekilde veliler okul yönetimini bilgilendirmeden öğrenciyi okuldan almaya gelemez. Öğrenciden ya da veliden kaynaklı böyle bir durumun yaşanması halinde, konu tutanak halinde kayıt altına alınır ve mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

r. Özürsüz ve izinsiz olarak devamsızlığı ve geç gelmeyi alışkanlık hâline getiren öğrencinin gerektiğinde ilk derse girmesine izin verilmez.

s. Okulda bulunduğu hâlde, gün içinde izinsiz olarak bir veya daha fazla derse girmeyen ya da okuldaki etkinlik, tören veya çalışmaya katılmayan öğrenciler, bu ihlalleri ilk kez yaptıklarında sözlü, ikinci kez yaptıklarında yazılı olarak uyarılırlar. Yazılı uyarı alan öğrenciler Ödül ve Disiplin Kuruluna sevk edilir. Okuldayken herhangi bir derse katılmayan öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

t. Bir ders yılı içinde mazeretsiz bir şekilde 120 ders saati ve üzerine devamsızlık yapan öğrenciler, VAP-KYS uygulamasında belirlenen tüm haklarını kaybederler. Eğitim Koordinatörlüğü ders devamlılığı her 6 haftada bir rapor hazırlayarak bu raporda ders devamlılığı oranı yüzde 92’nin altına düşen öğrencilere velisi eşliğinde uyarıda bulunur.

Beşinci Bölüm: Ödev Sorumluluğu

Madde 8.

Varlık Lisesinde işlenen derslere ilişkin öğretmenler tarafından verilen ödevler, öğrencilerin öğrenme eylemlerini gerçekleştirebilmeleri için bir sorumluluk olarak tanımlanır. Varlık Lisesinde öğrencilerin ödev sorumluluğunu yerine getirmelerine ilişkin esaslar şu şekildedir:

a. Ödevlere ilişkin tüm veriler VAP-VTS’ye işlenir.

b. Öğrencilere haftalık ödev bilgileri bir önceki haftanın cuma gününde iletilir. Yapım süresi bir haftayı aşan ödevlerin kontrolü haftalık olarak takip edilir.

c. Öğrencilerin verilen ödevleri zamanında yapmaları esastır. Her öğretmen tarafından ödev kontrolü ders saati içinde yapılır. Öğrenciler sadece bir önceki haftaya ilişkin ödevlerini gecikmiş olarak dosyasına işletme hakkına sahiptir. Gecikmiş ödevlerin kontrolü ve öğrenci dosyasına işlenmesinden öğrenci sorumludur. Mazeretli dahi olsa devamsızlık durumundan kaynaklı geciken ödevler öğrenci dosyasına “yapılmadı” olarak işlenir. Bununla birlikte mazeretli devamsızlık hallerinden kaynaklı ödev eksiklikleri olan öğrenciler, öğretmen tarafından tanınan süre içinde bu ödevlerini yapmaları durumunda ödev dosyalarında gerekli düzeltme yapılır.

d. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen dersleri (Fizik, Kimya, Biyoloji), Sosyal Bilgiler dersleri (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü), Yabancı Dil dersleri (İngilizce, Fransızca) ödev ortalamaları ya da tüm derslere ilişkin ödev ortalaması yüzde 70’in altında olan öğrencilere Eğitim Koordinatörlüğü tarafından akademik uyarı verilir ve bu uyarı veliye de ayrıca bildirilir. Akademik uyarı sonrasında öğrenciye 2 haftalık bir süre tanınarak eksik ödevlerini yapması beklenir. Tanınan bu süre içinde ödev eksiklerini tamamlamayan öğrenciler VAP-KYS uygulamasındaki tüm haklarını kaybeder.

e. Ödev sorumluluklarına ilişkin iki kez akademik uyarı alan öğrenciler VAP-KYS uygulamasındaki tüm haklarını kaybeder.

f. İlk dönem bitiminde bu maddenin d bendinde belirlenen bölümlere ilişkin ödev ortalamaları yüzde 80’in altında olan öğrencilerin VAP-KYS uygulamasındaki tüm hakları 1 Nisan tarihine kadar geçici olarak kaldırılır. Bu tarihte ilgili bölümlere ilişkin ödev ortalamaları yüzde 70 ve üzerinde olan öğrenciler için haklar geri iade edilir, ancak söz konusu tarihte yüzde 70 oranının altında kalan öğrenciler VAP-KYS uygulamasındaki tüm haklarını kesin olarak kaydeder.

g. Ödev sorumluluğunu üstlenme noktasında okul yaşantısını bloke eden öğrenciler VAP-KYS uygulamasındaki tüm haklarını kaydeder.

Altıncı Bölüm: Ölçme Değerlendirme

Madde 9.

Varlık Lisesinde tüm ölçme değerlendirme uygulamaları Eğitim Koordinatörlüğü ve bölüm koordinatörlerinin denetiminde öğretmenler tarafından gerçekleştirilir. Okulda başarı, başarısızlık ve sınıf geçme kriterlerinde güncel mevzuat hükümleri uygulanır. Varlık Lisesinde öğrencilerin ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin esaslar şu şekildedir:

a. Ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin tüm veriler VAP-VTS’ye işlenir.

b. VAP-Ön Öğreni Tespit Sınavı (VAP-ÖTS). VAP-ÖTS Aşama-1 her öğrenim yılı başında, VAP-ÖTS Aşama-2 ve VAP-ÖTS Aşama-3 ise Eğitim Koordinatörlüğünün gerekli görmesi durumunda belirleyeceği tarihlerde gerçekleştirilir.

c. Yazılı Sınavları

 1. Öğrencilerin sorumlu oldukları tüm dersler için her dönem en az iki ortak yazılı sınav uygulanır. Beden Eğitimi ve Spor ile Görsel Sanatlar dersleri için yazılı sınav uygulayıp uygulamama kararı ilgili öğretmenlerin inisiyatifindedir. Mevzuat hükümleri gereği, haftalık ders saati 6 ve üzerinde olan derslere ilişkin il sınıf/alan zümresince karar alınması durumunda üçüncü yazılı yapılabilir.
 2. Tüm yazılı sınavlar 10 soru üzerinden yapılır. Yazılı soruları a, b, c şeklinde bölümlendirilebilir.
 3. Tüm yazılı sınavlar bir ders saati (40 dakika) içinde uygulanır.
 4. Yazılı sınavlarda soruların 40 puanı konu öğrenilerinin bilişsel kaydının, 40 puanı öğreniler arası ilişkilerin, 20 puanı ise konular arası ilişkilerin sorgulanması üzerine düzenlenir.
 5. Yazılı sınav sonuçları, sınavı takip eden bir hafta içinde öğretmen tarafından ders içinde öğrencilerin sınav kağıtlarını kontrol edebileceği şekilde açıklanır.
 6. Yetkili makamlarca il, ilçe ya da Türkiye geneli yapılması kararlaştırılan ortak yazılılara ilişkin ilgili prosedüre göre hareket edilir.

d. Performans Değerlendirmeleri

 1. Öğrenciler, sorumlu oldukları tüm derslere ilişkin her dönem en az iki performansı notu alırlar.
 2. Performans notları, öğrencinin ders devamlılığı, ödev sorumluluklarını üstlenme oranı ve ders içi öğrenme duyarlılığı üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamada uyulacak esaslar Öğretmenler Kurulunca belirlenir.
 3. Öğretmenler, performans notlarını öğrencinin yazılı ortalamasını düşürecek şekilde veremezler.

e. Proje Ödevleri

 1. Mevzuat hükümleri gereği her öğrenci, her ders yılında en az bir dersten proje ödevi hazırlar.
 2. Okulda her öğrenci en fazla üç dersten proje ödevi alabilir. Bu sayı Eğitim Koordinatörlüğünün onayıyla öğrenci özelinde artırılabilir.
 3. Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.
 4. Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje ödevi olarak tam puanla değerlendirilir. Bu değerlendirme öğretmen tarafından ek performans notu olarak da işlenebilir. Ayrıca böyle bir başarı, öğrencinin ders yılı içindeki tek proje ödevi olarak kabul edilemez.
 5. Öğrencilerin proje ödevlerini belirleme, hazırlama, uygulama, denetleme, kontrol etme ve raporlayarak teslim etme süreçleriyle birlikte; bu ödevlerin hangi kriterlere göre değerlendirileceğine ilişkin usul ve esaslar Varlık Lisesi Öğrenci Projeleri Yönergesi adlı ayrı bir yönergeyle düzenlenir.

f. Ara Kontrol Sınavları (AKS)

 1. Okulda öğrencilerin ders verimliliğinin düzenli takibi ve öğreni eksikliklerinin ivedi bir şekilde tespiti ile üniversite sınavlarına hazırlık sürecinin gerçekleştirilmesi amacıyla tüm sınıflarda düzenli olarak AKS uygulaması yapılır.
 2. AKS’ler ders yılı boyunca üniversite sınavlarında sorumlu olunan dersler ile okul yönetimince uygun görülen derslere ilişkin Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.
 3. AKS sonuçları sınavı takip eden üç gün içinde öğrenci panosunda ilan edilir.
 4. AKS’lerde üstün başarı gösteren 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, 12. sınıf öğrencileri için uygulanan üniversite giriş sınavlarına yönelik deneme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Bu başarı ölçütleri Öğretmenler Kurulunca belirlenir.
 5. Ders yılı boyunca iki ya da daha fazla AKS’ye mazeretsiz şekilde katılmayan öğrenciler VAP-KYS uygulamasındaki tüm haklarını kaydeder.

g. Deneme Sınavları

 1. Okulda 12. sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine yönelik ilki Öğretmenler Kurulunca belirlenen tarihten başlamak üzere her cumartesi TYT, AYT ve YDT denemeleri yapılır.
 2. sınıf öğrencileri için üniversite sınavlarına dek en az 36 TYT ve 36 AYT ya da YDT denemesi yapılır.
 3. Deneme sınavları sonuçları sınavı takip eden üç gün içinde öğrenci panosunda ilan edilir.
 4. Ders yılı boyunca iki ya da daha fazla deneme sınavına mazeretsiz şekilde katılmayan öğrenciler VAP-KYS uygulamasındaki tüm haklarını kaydeder.

h. Okulda sınıf geçme ile dersten başarılı ya da başarısız sayılma hallerine ilişkin güncel mevzuat hükümleri uygulanır. Bu konuda mevzuatta yapılan değişiklikler hakkında öğrenciler ve veliler ivedilikle bilgilendirilir.

i. Okulda sorumluluk sınavları mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılır.

Yedinci Bölüm: Temel Haklar ve Sorumluluklar

Madde 10.

Varlık Lisesi öğrencileri, kendi hak ve özgürlüklerini bilme ve kullanma ile sorumluluklarını üstlenme çerçevesinde okul içinde ve okul dışındaki tüm davranış ve eylemlerinde mevzuatta[3] belirlenen esaslar ile mevzuata uygun şekilde düzenlenen okul iç yönetmeliği ve yönergelerine göre hareket eder.

a. Temel Haklar

 1. İfade Özgürlüğü. Tüm öğrenciler görüş ve fikirlerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, başkalarının ifade hakkı ve özgürlüğüne saygı göstermek, şiddet çağrısı barındıran ifadeler kullanmamak, onur kırıcı söz veya davranışta bulunmamak ve hiç kimseye hakaret etmemekle sorumludur.
 2. Eşitlik. Tüm öğrenciler dil, din, ırk, cinsiyet, engel vb gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılığa uğratılmadan, okul öğretmenleri, çalışanları tarafından eşit muamele görme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, ayrımcılık yapmadan farklılıklara saygı göstermek, etnik köken, dil, din, ırk, cinsiyet, engel vb yöndeki ayrımcı yaklaşımları, ­bu yaklaşımların düşünsel temellerini de kapsayacak şekilde reddetmek ve öğretmenler, çalışanlar ve diğer öğrencilerle olan ilişkilerini nezih bir şekilde yürütmekle sorumludur.
 3. Güvenlik. Tüm öğrenciler, her türlü şiddet ve tacizden arınmış bir okul ortamında yaşama hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, söz veya eylemle kişi veya kişilere şiddet ve taciz uygulamamakla yükümlüdür.
 4. Tüm öğrenciler sağlıklı, temiz ve estetik bir okul ortamında yaşama ve alanında uzman, meslek gerekliliklerinin niteliklerini taşıyan öğretmenlerden ders alma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, yaşadığı ortamı temiz tutma, ses ve görüntü kirliliği yaratmama, okula ve içinde bulunduğu yaşam ortamına karşı estetik ve etik bir endişeyle hareket etme, insan dışı canlıların yaşam alanlarını gözetme, ders içi ve ders dışı zamanlarda öğretmenlerinin bilgi, birikim ve duyarlılıklarından yararlanma sorumluluğundadır.
 5. Kullanım – Erişim. Tüm öğrenciler mevzuata uygun şekilde okul içi mekânları kullanma ile okul tarafından sunulan olanaklardan faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, okul tarafından sunulan olanaklardan faydalanırken söz konusu olanakları diğer öğrencilerle birlikte kullanma noktasında kolaylaştırıcı olmakla sorumludur.
 6. Danışma – Bilgi Edinme. Tüm öğrenciler sorumlu olduğu derslerin içeriği ve değerlendirilmesine ilişkin bilgi edinme ve danışma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, derslerini düzenli olarak takip etmek, ödev, rapor, proje gibi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek ve evraklarını ilgililere zamanında teslim etmek; yazılı sınav, tarama, deneme gibi ölçme değerlendirme uygulamalarına katılmak ve sonuçlarını takip etmek; akademik durumunu gözlemlemek ve gerekli gördüğü durumlarda yardım ya da danışma talebinde bulunmakla sorumludur.
 7. Katılım. Tüm öğrenciler okul tarafından organize edilen ya da okulca önerilen ders dışı etkinliklere katılma ya da bizzat öğrenci kulüpleri vasıtasıyla mevzuat hükümlerine uygun şekilde etkinlikler düzenleme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, etkinliklere ilişkin görevlerini tam ve zamanında yerine getirmek; ilgili etkinliğin kurallarına uygun davranmakla sorumludur.
 8. Yönetme – Yönetilme. Tüm öğrenciler okul yönetiminde temsil edilme ve/veya temsilci olarak bulunma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, mevzuatta belirtilen esaslara uygun şekilde temsilci seçimlerinde özgürce karar vererek oy kullanmak ve arzu ettiği takdirde aday olmak ve temsilci olarak seçildiğinde görevlerini eksiksiz ve uygun şekilde yerine getirmekle sorumludur.
 9. Tüm öğrenciler yasa ve yönetmeliklerce belirlenen durumlar dışında, kendisinin bilgi ve onayı olmadan, kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslara ve/veya kurumlara verilmemesi hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, başkasının kişisel bilgilerini söz konusu kişinin izni olmadan almamak ve kullanmamakla sorumludur.
 10. İtiraz. Tüm öğrenciler ölçme değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, itirazlarını mevzuat hükümleri ve yönergeye uygun şekilde gerçekleştirmek, haklı bulunması durumunda ilgili süreci takip etmekle sorumludur.
 11. Hakkını Arama – Savunma. Tüm öğrenciler, haklarından birinin ya da birkaçının ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda hakkını arama veya herhangi bir nedenle suçlandığında kendini savunma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler, müdahil olduğu her konuda doğru bilgi vermek, konuya ilişkin mevzuat hükümlerindeki süreci takip etmekle sorumludur.
 12. Katkı Sunma. Tüm öğrenciler okul yaşamının niteliğini artırmak ve geliştirmek için önerilerde bulunma, projeler oluşturma ve uygulama hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğrenciler öneri ve projeleri için mevzuat hükümlerine uygun şekilde davranmak ve yönergelere ve prosedürlere göre hareket etmekle sorumludur.

b. Temel Davranış Esasları

 1. Öğrenciler tüm eylemlerinde doğruluk, dürüstlük ve tutarlılık düzleminde hareket eder.
 2. Öğrenciler okul bünyesindeki tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinde okul topluluğunun tüm aktörleriyle uyum içinde ve bir arada yaşamayı kolaylaştırma anlayışına göre davranır.
 3. Öğrenciler okulun ve arkadaşlarının araç ve gereçlerini, taşınır veya taşınmaz mallarını koruyup kollar.
 4. Öğrenciler okuldaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde gördükleri aksaklık, olumsuzluk ya da eksiklikleri ivedilikle öğretmenlerine ya da okul yönetimine bildirir.
 5. Öğrenciler gerek dersler özelinde gerekse ders dışı çalışmalarda başta kendisi olmak üzere tüm öğrenci arkadaşlarının öğrenme hakkını koruyucu, geliştirici ve kolaylaştırıcı şekilde davranır.
 6. Öğrenciler her ders öncesinde ders materyallerini hazır bulundurur.
 7. Öğrenciler öğrenim sürecini verimli bir şekilde yürütmek için ödev, görev ve sorumluluklarını zamanında, eksiksiz ve kurallara uygun şekilde yerine getirir.

c. Kısıtlanan Davranışlar

 1. Öğrenciler, mevzuatta belirtilen kısıtlamalara dikkat ederek hareket eder.
 2. Öğrencilerin kurumun tescilli mülkiyeti olan Varlık Lisesi, Varlık Eğitim Kurumları ve VAP (Varlık Akademi Projesi) isimleri ile logolarını okulun yazılı izni olmadan kişisel ya da kamusal amaçla herhangi bir şekilde kullanması yasaktır. Bu yasak kapsamında, hiçbir öğrenci okulun ismi ve logosunu basılı ya da dijital bir evrakta yazılı izin almadan kullanamaz, sosyal medya hesaplarında paylaşamaz.
 3. Öğrenciler okul içinde öğle arası dışında cep telefonu kullanamaz. Öğrenciler telefonlarını günün ilk dersi ile öğleden sonraki ilk ders öncesinde telefon dolabındaki sınıf kutusuna bırakarak dersliklerine girer.
 4. Öğrenciler, okulda akıllı saat, video kamera ve benzeri elektronik aletler kullanamaz.
 5. Öğrenciler dersliklerde sıraların üstüne mont, kaban, hırka vb giysiler bırakamaz. Öğrenciler bu giysilerini kişisel dolaplarında muhafaza etmelidir.
 6. Öğrenciler dersliklerde yerlere, pencere pervazına ya da herhangi bir ortak alana kişisel eşyalarını bırakamaz.
 7. Öğrenciler dersliklerde ders esnasında ya da teneffüslerde yemek tüketemez.
 8. Özel izni bulunmayan hiçbir öğrenci asansörü kullanamaz.
 9. Öğrenciler öğretmenlerin denetiminde düzenlenen törenler, etkinlikler ve özel çalışmalar dışında konferans salonu, spor salonu, fen bilimleri laboratuvarı ve müzik kayıt odasını kullanamaz. Bununla birlikte bu alanlar okul yönetiminin izniyle kulüp çalışmaları için kullanılabilir.
 10. Hiçbir öğrenci, yazılı veli izni olmaksızın okul adına okul dışında gerçekleşecek bir etkinliğe katılamaz. Veli izinleri okul yönetimi tarafından, şehir içi etkinlikler için genel bir dilekçe ile her ders yılı başında, şehir dışı etkinlikler içinse her etkinlik öncesinde alınır.
 11. Öğrenciler izin almaksızın okulun hiçbir alanına afiş, poster vb. materyal asamazlar.

d. Yaptırımlar

 1. Mevzuat hükümlerinde belirtilen disiplin cezasını gerektiren davranışlarda bulunan öğrencilere, yaptıkları davranışın niteliğine göre kademeli olarak (1) kınama, (2) okuldan kısa süreli uzaklaştırma, (3) okul değiştirme, (4) örgün eğitim dışına çıkarma yaptırımları uygulanır.
 2. Mevzuat hükümleri gereğince disipline konu olan olaylar Ödül ve Disiplin Kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra; (1) kınama ve (2) okuldan kısa süreli uzaklaştırma yaptırımları okul müdürünün; (3) okul değiştirme yaptırımı İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun; (4) örgün eğitim dışına çıkarma yaptırımı ise İl Öğrenci Disiplin Kurulunun onayından sonra uygulanır.
 3. Bir öğrenim yılı içinde aynı davranışı tekrar eden öğrencilere bir üst kademedeki yaptırım uygulanır. Tüm yaptırımlar, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 163 ila Madde 175 arasında belirtilen kural, usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.
 4. Varlık Lisesindeki öğrenim hayatı sürecinde birinci dereceden iki kez, ikinci dereceden bir kez disiplin cezası alan öğrenciler VAP-KYS uygulamasındaki tüm haklarını kaydeder.

Sekizinci Bölüm: Öğrenci Kurulu

Madde 11.

Varlık Lisesi öğrencileri okul hayatının verimli, keyifli ve şen bir şekilde yürütülmesi için okul yönetiminde aktif bir şekilde rol alarak, görev ve sorumluluklarını yerine getirirler.

a. Sınıf Başkanı ve Sınıf Başkan Yardımcısı Seçimleri

 1. Öğrenciler, sınıf rehber öğretmeninin eşliğinde her ders yılı için sınıf başkanı ve sınıf başkan yardımcısını seçer.
 2. Seçimler ders yılının 3 ile 6. haftası arasında okul yönetimince belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.
 3. Okul yönetimince seçim işlemlerinin kapalı oyla yapılması önerilir.
 4. Daha önce disiplin cezası bulunan öğrenciler dışında her öğrenci aday olabilir ya da aday gösterilebilir. Disiplin cezası bulunan öğrenciler sınıf başkanı ya da başkan yardımcısı adayı olamazlar.
 5. Ders yılı içinde sınıf başkanı ya da sınıf başkan yardımcısı olma niteliğini kaybeden öğrenciler, sınıf rehber öğretmeni tarafından görevden alınır.
 6. Çeşitli sebeplerden dolayı boşalan sınıf başkanlığı ya da yardımcılığı görevlerine ilişkin bir hafta içinde yeni bir seçim yapılır.

b. Sınıf Başkanının Görev ve Sorumlulukları

 1. Öğrenci ziliyle birlikte sınıf yoklamasını kontrol ederek sınıf öğrencilerini derse hazır hale getirir.
 2. Sınıfın, ders dışı zamanlarda temiz ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 3. Sınıfın demirbaş eşyalarının zarar görmemesine dikkat eder, bu eşyaların korunmasını sağlar. Zarar gören demirbaşlara ilişkin okul yönetimini bilgilendirir.
 4. Sınıfın okul ve derslere ilişkin talep, öneri ve eleştirilerini okul yönetimine iletir; sınıfın sözcülüğünü yapar.
 5. Sınıf içinde hasta veya yardıma muhtaç olan öğrencilere ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini alarak derhal bu öğrencileri nöbetçi öğretmene ve/veya en yakınındaki öğretmen ya da okul çalışanına bildirir.
 6. Okul dışı gezilerde sorumlu öğretmene sınıfı adına eşlik eder.
 7. Öğretmenler ya da okul yönetimince verilecek görevleri yerine getirir.
 8. Görev ve sorumluluklarına ilişkin sınıf başkan yardımcısını yetkilendirir.
 9. Öğrenci Kurulunda sınıfını temsil eder.

c. Sınıf Başkan Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları

 1. Sınıf başkanının görevlerini yapmasına eşlik ederek, onun tarafından yetkilendirildiği iş ve işlemleri yürütür.
 2. Sınıf başkanının bulunmadığı durumlarda, onun görevlerini yerine getirir.

d. Öğrenci Kurulu

Okuldaki tüm şubelerin sınıf başkanları ve sınıf başkan yardımcıları okul içi öğrenci iş ve işlemlerinin verimli bir şekilde yürütülmesine eşlik etmek için Varlık Lisesi Öğrenci Kurulunu oluşturur.

 1. Öğrenci Kurulu sınıf başkanı ve sınıf başkan yardımcısı seçimlerinin tamamlanmasına müteakip bir hafta içinde kurum müdürü ve rehber öğretmenin eşliğinde ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine bir sözcü ve sözcü yardımcısı seçerler.
 2. Kurul, ilk toplantı sonrasında ders yılı boyunca her 6 haftada bir okula ilişkin öğrenci gündemlerine yönelik toplantı yapar.
 3. Toplantılarda ele alınan gündemler üzerinden, kurul sözcüsü, öğrencilerin okula yönelik dilek, öneri, talep ve eleştirilerini kurum müdürüne yazılı ve sözlü olarak iletir. Kurum müdürü, söz konusu dilek, öneri, talep ve eleştirileri ilgili birim ya da kişilere aktarır.
 4. Kurul üyeleri, söz konusu dilek, öneri, talep ve eleştirilerine ilişkin dönütleri kurum müdürünün belirleyeceği takvim üzerinden takip etmekle sorumludur.

Dokuzuncu Bölüm: Yürürlük ve Yürütme

Madde 12.

Bu yönerge, Varlık Lisesi Öğretmenler Kurulunun oluru ve kurum müdürünün onayıyla yürürlüğe girer. Yönergenin yürürlük süresi kurum müdürünün onayını takip eden bir öğrenim yılıdır.

Madde 13.

Bu yönerge, Varlık Lisesi kurum müdürü ve kurum müdürü adına Varlık Lisesi eğitim koordinatörleri tarafından yürütülür.


[1] Ders devamlılığına ilişkin esaslar Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Madde 35 ve Madde 36’da yer almaktadır.

[2] İlgili mevzuat hükmü için bakınız: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 36, Fıkra 7.

[3] Mevzuatta öğrenci davranışlarına ilişkin esaslar Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler başlığıyla nitelenen 10. kısmında yer almaktadır.