Skip to content

Varlık'ımızın Üniversite Başarıları

Bir özel eğitim kurumuna, bilhassa da lise düzeyinde faaliyet gösteren bir eğitim kurumuna en çok sorulan sorulardan biridir öğrencilerinin üniversite sınav başarıları. Bu sayfa, bir özel eğitim kurumu olarak bu soruyu en doyurucu şekilde yanıtlamak için hazırlanmıştır. Varlık’ımızın varoluşunun ilk yılından itibaren, bir dershane, bir temel lise ya da bir özel lise olarak kurumumuz bünyesinde en az bir yıl eğitim almış tüm öğrencilerimizin üniversite giriş sınavları sonrasında elde ettikleri başarıları daha önceki yıllarda yıllık olarak raporluyor ve yayımlıyorduk. Bu sayfada bu raporların tümünü birleştirerek yayımlıyoruz. 

Felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla var ettiğimiz Varlık’ımızın akademik başarı noktasında önemli bir referans olan üniversite giriş sınavlarında elde ettiği başarıların bir bütün olarak takip edilebilmesi için bu sayfadaki bilgileri her öğrenim yılı sonrasında güncelleyerek yayımlanmaya devam edeceğiz.

Akademik başarının ne şekilde ölçülebileceğine ilişkin bu kapsamlı önerimizin lise düzeyinde eğitim veren tüm kurumlarca örnek alınması, geliştirilmesi ve yaygınlaşması dileğiyle…

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

VAP Akademik Başarı Raporu | Üniversite Giriş Sınavları

Rapor Hakkında

Bu rapor Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünce hazırlanmıştır. Raporda öğrencilerin kişisel verilerinin korunması adına isimlerine özellikle yer verilmemiştir. Rapor, 2012 yılından 2023 yılına dek Varlık bünyesinde en az bir yıl eğitim alan ve üniversite sınavlarına katılan öğrencilerin verilerini kapsamaktır. 

Raporda, akademik başarının bir bütün olarak gözlemlenebilmesi için şu parametreler dikkate alınmıştır:

  1. Öğrenim Süresi: Öğrencilerimizin kaç öğrenim yılı süresince kurumumuzda eğitim aldığını gösteren bu parametre, elde edilen başarının yapılan çalışma süresiyle ilişkisini saptamak için takip edilmektedir. Bu parametrede üniversite sınavlarına hazırlık süreci öncesinde ilgili öğrencinin kaç yıl boyunca aralıksız olarak kurumumuzda eğitim aldığı belirtilmektedir.
  2. Lise Başlangıcındaki Başarı Yüzdesi: Öğrencilerimizin liselere giriş sınavlarındaki elde ettikleri başarı yüzdelerini gösteren bu parametre, bir başlangıç noktası olarak öğrencimizin kurumumuzda aldığı eğitim sonrasında kaydettiği akademik başarı mesafesinin ölçülmesi için takip edilmektedir. Raporda lise giriş sınavlarına katılmayan öğrenciler için bu parametre, kurumumuz bünyesinde uyguladığımız VAP-ÖTS skorları referans alınarak uyarlanmıştır.
  3. Üniversite Sınavı Başarı Sırası: Kurumumuzda eğitim alan öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında elde ettikleri başarı sıralamalarını gösteren değerdir. Bu değer tüm öğrencilere ilişkin ilgili gruplamalarda;
    • En Yüksek Başarı Sırası
    • Ortalama Başarı Sırası

olarak ayrı ayrı verilmiştir. Bu değerde, YKS öncesindeki YGS ve LYS döneminde elde edilen başarı sıralamalarında öğrencilerimizin yerleştiği bölüm için esas alınan sıralama gösterilmektedir. Bu döneme ilişkin tercih yapmayarak bir yıl daha hazırlanmaya karar veren öğrencilerimiz için ise ilgili puan türündeki en düşük başarı sıralaması rapora işlenmiştir. 

VAP Akademik Başarı Raporu, 2011 yılında kurulan kurumumuzda 2012’den itibaren üniversite sınavlarına katılmaya başlayan tüm öğrencilerimizi kapsamaktadır. Şöyle ki, raporda, ilk yılımızdan itibaren sürdürülmekte olan sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarında yapılan çalışmaların yanı sıra dershane ve temel lise dönemlerimizde bir önceki yıl barajı geçememiş ya da çok düşük puanlar almış mezun grubu öğrenciler ile esas olarak özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere ilişkin yürütülen birinci basamak sınavına yönelik çalışmaların sonuçlarına da yer verilmiştir. Ayrıca kurumumuzda 2021-2022 öğrenim yılından itibaren başlatılan yabancı dil alanı çalışmalarına ilişkin veriler de 2023 yılı raporunda ayrıca gösterilmeye başlanmıştır.

Rapora İlişkin Genel Değerlendirme

Rapordan elde edilen veriler, kurumumuz bünyesinde yalnızca bir yıl eğitim alan öğrencilerimizin bile ciddi başarılar elde ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte en yüksek başarılar kurumumuz bünyesinde uzun süre eğitim alan öğrencilerimizden gelmiştir. Bir başka ifadeyle kurumumuz bünyesinde alınan eğitim süresiyle üniversite sınavlarındaki başarı sıralamaları arasında doğru orantılı bir grafik söz konusudur.
Kurumumuzun 2018 yılında Özel Varlık Anadolu Lisesine dönüşümüyle birlikte, VAP’ı daha kapsamlı bir şekilde uygulama olanağı bulan koordinatörlüğümüz hayata geçirdiği uygulamalarıyla Varlık Lisesinde daha uzun süre öğrenim gören öğrenci sayısını artırmaya başlamıştır. Bu doğrultuda yüzde 16,66’sı 4 öğrenim yılı, yüzde 20,83’ü 3 öğrenim yılı, yüzde 33,33’ü de 2 öğrenim yılı olmak üzere yüzde 70,83’ü en az iki öğrenim yılı boyunca okulumuzda öğrenim görmüş öğrencilerin katılacağı 2024 üniversite giriş sınavları başarılarında yüksek bir sıçrama yaşanması ve takip eden yıllarda da bu başarıların giderek artması öngörülmektedir.

1. Çalışılan Öğrenci Nüfusunun Dağılımı

İlk yılımızdan itibaren üniversite sınavlarına katılan öğrencilerimizin kurumumuzda bulundukları eğitim süreleri, sınavlara hazırlandıkları alanlar ve elde edilen başarıların ölçülmesinde önemli bir referans noktası olarak liselere giriş sınavlarında bulundukları yüzdelik dilimlere ilişkin dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Üniversite sınavlarına katılan öğrencilerimizin yüzde 53,39’u yalnızca bir yıl kurumumuzda eğitim görürken, iki yıl eğitim görenlerin oranı yüzde 32,03’tür. Bu değerler tablonun en alt satırında gösterilmektedir.

Bu şekilde 2020 yılında yayımlanan ilk bütünleşik rapordan bu yana bir yıl öğrenim görerek sınavlara katılan öğrenci oranı 60,78’den 53,39’a gerilemiş, iki yıl öğrenim görerek sınavlara katılan öğrenci oranı 26,33’den 32,03’e ve üç ya da dört yıl öğrenim görerek sınavlara katılan öğrenci oranı 6,44’ten 14,58’e yükselmiştir.

Kurumumuzda en az bir yıl eğitim alarak üniversite sınavlarına katılan öğrencilerin lise başlangıcındaki yüzdelik dilimlerinde ise en büyük çoğunluk yüzde 20-40 aralığında bulunmaktadır. Bu dilimde yer alan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı yüzde 35 dolaylarındadır. İlk sekiz yıllık ilkokul ve ortaokul eğitim açısından öğreni yeterlilikleri en üst seviyede olan ilk yüzde 4’lük dilimdeki öğrencilerin oranı ise yüzde 5,47’dir. Bu alana ilişkin oranlar tablonun en sağ sütununda gösterilmektedir.

Çalışılan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlandıkları alanlara ilişkin ise sayısal öğrenciler yüzde 53,39 ile en büyük çoğunluğu oluşturmakta, bu öğrencileri yüzde 33,98 ile eşit ağırlık grubu öğrencileri takip etmektedir. Bu dağılım oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Öğrencilerimizin sınav sonuçlarında elde ettikleri başarı sıralarına göre dağılımları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2. Sayısal Grup Öğrencilerimizin Başarıları

2012’den itibaren kurumumuz bünyesinde en az bir yıl öğrenim görerek sayısal alandan üniversite sınavlarına katılan öğrenci sayımız 205’tir. Bu öğrencilerin yüzde 58,05’i sadece bir yıl kurumumuzda eğitim alarak üniversite sınavlarına katılırken, yüzde 28,29’u iki yıl, yüzde 5,37’si üç yıl ve yüzde 8,29’u da dört yıl eğitim alarak sınavlara girmiştir. 


Yukarıdaki tabloda tüm zamanlarda sayısal grup öğrencilerimizin lise başlangıcındaki yüzdelik dilimleri ile kurumumuzda aldıkları öğrenim sürelerine göre dağılımı gösterilmektedir.

Sayısal öğrencilerimizin elde ettiği en yüksek başarı 2.194’dür. Lise başlangıcında yüzde 4’lük dilimde yer alan öğrencimiz elde ettiği bu başarıya kurumumuzda aldığı üç yıllık eğitim sonrasında ulaşmıştır.

Bir bütün olarak sayısal öğrencilerimizin tümüne ilişkin ortalama 157.230’dur. 

Yukarıdaki tablolarda sayısal öğrencilerimizin en yüksek ve ortalama başarıları gösterilmektedir.

3. Eşit Ağırlık Grubu Öğrencilerimizin Başarıları

2012’den itibaren kurumumuz bünyesinde en az bir yıl öğrenim görerek eşit ağırlık alanından üniversite sınavlarına katılan öğrencilerimizin yüzde 38,64’ü bir yıl kurumumuzda eğitim alarak üniversite sınavlarına katılırken, yüzde 45,45’i iki yıl, yüzde 11,36’sı üç yıl ve yüzde 4,55’i de dört yıl eğitim alarak sınavlara girmiştir.

Yukarıdaki tabloda tüm zamanlarda eşit ağırlık grubu öğrencilerimizin lise başlangıcındaki yüzdelik dilimleri ile kurumumuzda aldıkları öğrenim sürelerine göre dağılımları gösterilmektedir. 

Eşit ağırlık öğrencilerimizin elde ettiği en yüksek başarı 2.110’dur. Lise başlangıcında yüzde 4,01 ile yüzde 8’lik dilim aralığında bulunan öğrencimiz elde ettiği bu başarıya kurumumuzda aldığı dört yıllık eğitim sonrasında ulaşmıştır.

Bir bütün olarak eşit ağırlık grubu öğrencilerimizin tümüne ilişkin ortalama 229.464’tür. 


Yukarıdaki tablolarda eşit ağırlık öğrencilerimizin en yüksek ve ortalama başarıları gösterilmektedir.

4. Sözel Grup Öğrencilerimizin Başarıları

2012’den itibaren kurumumuz bünyesinde en az bir yıl öğrenim görerek sözel alandan üniversite sınavlarına katılan öğrencilerimizin yüzde 50,98’i sadece bir yıl kurumumuzda eğitim alarak üniversite sınavlarına katılırken, yüzde 33,33’ü iki yıl, yüzde 5,88’sı üç yıl ve yüzde 9,80’i de dört yıl eğitim alarak sınavlara girmiştir.


Yukarıdaki tabloda tüm zamanlarda sözel grup öğrencilerimizin lise başlangıcındaki yüzdelik dilimleri ile kurumumuzda aldıkları öğrenim sürelerine göre dağılımları gösterilmektedir. 

Sözel öğrencilerimizin elde ettiği en yüksek başarı 998’dir. Lise başlangıcında yüzde 4,01 ile yüzde 8’lik dilim aralığında bulunan öğrencimiz elde ettiği bu başarıya kurumumuzda aldığı iki yıllık eğitim sonrasında ulaşmıştır.

Bir bütün olarak sözel grup öğrencilerimizin tümüne ilişkin ortalama 110.943’tür. 


Sözel grup öğrencilerimizin en yüksek ve ortalama başarıları yukarıdaki tablolarda gösterilmektedir.

5. Yabancı Dil Grubu Öğrencilerimizin Başarıları

Kurumumuz bünyesinde ilk olarak 2022 üniversite sınavları için yabancı dilden öğrencilerin çalışmalarına eşlik edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte daha önceki yıllarda da dil sınavına hazırlanan öğrenciler için birinci basamak sınavına yönelik destek çalışmaları yapılmıştır. Bu şekilde henüz yalnızca 9 öğrencimizin dil sınavlarına katıldığı kurumumuzda henüz sağlıklı bir istatistiki veri oluşmamasına rağmen aşağıdaki tablolara tüm veriler eksiksiz olarak dahil edilmiştir.

Yukarıdaki tabloda tüm zamanlarda dil grubu öğrencilerimizin lise başlangıcındaki yüzdelik dilimleri ile kurumumuzda aldıkları öğrenim sürelerine göre dağılımları gösterilmektedir.

Dil öğrencilerimizin elde ettiği en yüksek başarı 7.636’dır. Lise başlangıcında yüzde 4,01 ile yüzde 8’lik dilim aralığında bulunan öğrencimiz elde ettiği bu başarıya kurumumuzda aldığı bir yıllık eğitim sonrasında ulaşmıştır.

Bir bütün olarak dil grubu öğrencilerimizin tümüne ilişkin ortalama 13.726’dır. 

Dil grubu öğrencilerimizin en yüksek ve ortalama başarıları yukarıdaki tablolarda gösterilmektedir.

6. Diğer Gruplardaki Öğrencilerimizin Başarıları

2012’den itibaren faaliyet gösteren kurumumuz bünyesinde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil grupları dışında kurumumuzun dershane ve temel lise dönemlerinde bir önceki yıl barajı geçememiş ya da çok düşük puanlar almış mezun grubu öğrenciler başta olmak üzere çeşitli yıllarda esas olarak özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere ilişkin birinci basamak sınavına yönelik çalışmalar da yapılmıştır.

Kurumumuzun Özel Varlık Anadolu Lisesine dönüşmesi sonrasında sonlandırılan mezun grup öğrencilerimiz ile özel yetenek sınavlarıyla üniversiteye yerleşen öğrencilerimizin sonuçları da aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

7. Öğrencilerimizin Başarı Sıraları ve Kazandığı Üniversiteler

ARALIKÖSSIRALAMAYILÜNİVERSİTEBÖLÜMBURS
4,01%–8,00%2 YIL9982013GALATASARAY ÜNİVERSİTESİİLETİŞİM FAKÜLTESİ 
4,01%–8,00%4 YIL2.1102016ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
HUKUK
FAKÜLTESİ
 
0,01%–4,00%3 YIL2.1942014İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMİMARLIK 
0,01%–4,00%4 YIL2.5662015ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
 
0,01%–4,00%4 YIL2.5772015ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
12,01%–16,00%1 YIL3.2822016HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
TARİH 
0,01%–4,00%3 YIL4.0892014ANKARA ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ 
20,01%–30,00%2 YIL5.0042015İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
RADYO
TELEVİZYON SİNEMA
 
0,01%–4,00%4 YIL6.1352015YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ 
4,01%–8,00%2 YIL6.1762016İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
RADYO
TELEVİZYON SİNEMA
 
0,01%–4,00%4 YIL7.3842017ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİHAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 
4,01%–8,00%1 YIL7.6362023HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
AMERİKAN
KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
 
0,01%–4,00%1 YIL7.9312018ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ100%
0,01%–4,00%4 YIL8.0132018YILDIRIM
BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
 
8,01%–12,00%2 YIL8.3452014HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMÜTERCİM TERCÜMANLIK – FRANSIZCA 
20,01%–30,00%1 YIL8.3872022ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
MÜTERCİM
TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
100%
0,01%–4,00%2 YIL9.0742013HACETTEPE ÜNİVERSİTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
40,01%–50,00%2 YIL9.3402023HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
MÜTERCİM
TERCÜMANLIK – FRANSIZCA
 
20,01%–30,00%4 YIL9.5072021HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA) 
0,01%–4,00%3 YIL9.5622014ABANT
İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
 
20,01%–30,00%3 YIL9.6712023HACETTEPE ÜNİVERSİTESİİLETİŞİM BİLİMLERİ 
4,01%–8,00%3 YIL9.7002017GAZİ
ÜNİVERSİTESİ
HUKUK
FAKÜLTESİ
 
16,01%–20,00%1 YIL9.8172012ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 
0,01%–4,00%4 YIL9.9162016GAZİ
ÜNİVERSİTESİ
HUKUK
FAKÜLTESİ
 
0,01%–4,00%1 YIL12.2652013İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
4,01%–8,00%2 YIL12.3682022ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ
SİNEMA
VE TELEVİZYON
 
20,01%–30,00%2 YIL13.7302020HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
20,01%–30,00%2 YIL14.4852023BİLKENT
ÜNİVERSİTESİ
AMERİKAN
KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
50%
4,01%–8,00%2 YIL14.6042022ANKARA SOSYAL BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ 
20,01%–30,00%2 YIL14.6902018İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
ALMAN
DİLİ VE EDEBİYATI
 
0,01%–4,00%1 YIL14.9382022BİR YIL DAHA HAZIRLANMA KARARI  
4,01%–8,00%4 YIL15.0032016ORTA
DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ
ÜRÜNLERİ TASARIMI
 
8,01%–12,00%4 YIL15.6602018BAŞKENT ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ 
0,01%–4,00%3 YIL16.5062014ORTA
DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
METALURJİ
VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
 
0,01%–4,00%3 YIL17.5362014BİR YIL DAHA HAZIRLANMA KARARI  
4,01%–8,00%4 YIL18.0832017HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
 
4,01%–8,00%4 YIL18.8722019ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİKİMYA 
16,01%–20,00%1 YIL19.1282017ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
GAZETECİLİK 
4,01%–8,00%3 YIL19.6082016ANKARA ÜNİVERSİTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 
20,01%–30,00%2 YIL19.8762013SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ
HUKUK
FAKÜLTESİ
 
20,01%–30,00%1 YIL20.4102023HACETTEPE ÜNİVERSİTESİALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 
0,01%–4,00%1 YIL20.4122012TOBB
EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
50%
0,01%–4,00%3 YIL20.7722016GALATASARAY ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
40,01%–50,00%4 YIL20.8142023HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM
BİLİMLERİ
 
20,01%–30,00%1 YIL21.4742016ANKARA ÜNİVERSİTESİGAZETECİLİK 
4,01%–8,00%3 YIL21.9012017ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
HUKUK
FAKÜLTESİ
50%
4,01%–8,00%2 YIL22.4022020BİLKENT ÜNİVERSİTESİİKTİSAT50%
20,01%–30,00%