Skip to content

Varlık'ımızın Üniversite Başarıları

Bir özel eğitim kurumuna, bilhassa da lise düzeyinde faaliyet gösteren bir eğitim kurumuna en çok sorulan sorulardan biridir öğrencilerinin üniversite sınav başarıları. Bu sayfa, bir özel eğitim kurumu olarak bu soruyu en doyurucu şekilde yanıtlamak için hazırlanmıştır. Varlık’ımızın varoluşunun ilk yılından itibaren, bir dershane, bir temel lise ya da bir özel lise olarak kurumumuz bünyesinde en az bir yıl eğitim almış tüm öğrencilerimizin üniversite giriş sınavları sonrasında elde ettikleri başarıları, daha önceki yıllarda yıllık olarak raporluyor ve yayımlıyorduk. Bu sayfada bu raporların tümünü birleştirerek ilk kez toplu olarak yayımlıyoruz. 

Felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla var ettiğimiz Varlık’ımızın akademik başarı noktasında önemli bir referans olan üniversite giriş sınavlarında elde ettiği başarıların bir bütün olarak takip edilebilmesi için bu sayfadaki bilgiler her öğrenim yılı sonrasında güncellenerek yayımlanmaya devam edecektir.

Akademik başarının ne şekilde ölçülebileceğine ilişkin bu kapsamlı önerimizin lise düzeyinde eğitim veren tüm kurumlarca örnek alınması, geliştirilmesi ve yaygınlaşması dileğiyle…

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

 

VAP Akademik Başarı Raporu | Üniversite Giriş Sınavları

Rapor Hakkında

Bu rapor Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünce hazırlanmıştır. Raporda öğrencilerin kişisel verilerinin korunması adına isimlerine özellikle yer verilmemiştir. Rapor, 2012 yılından 2020 yılına dek Varlık bünyesinde en az bir yıl eğitim alan ve üniversite sınavlarına katılan öğrencilerin verilerini kapsamaktır. 

Eğitim koordinatörlüğümüzce hazırlanan raporda, akademik başarının bir bütün olarak gözlemlenebilmesi için şu parametreler dikkate alınmıştır:

  1. Öğrenim Süresi: Öğrencilerimizin kaç öğrenim yılı süresince kurumumuzda eğitim aldığını gösteren bu parametre, elde edilen başarının yapılan çalışma süresiyle ilişkisini saptamak için takip edilmektedir. Bu parametrede üniversite sınavlarına hazırlık süreci öncesinde ilgili öğrencinin kaç yıl boyunca aralıksız olarak kurumumuzda eğitim aldığı belirtilmektedir.
  2. Lise Başlangıcındaki Başarı Yüzdesi: Öğrencilerimizin liselere giriş sınavlarındaki elde ettikleri başarı yüzdelerini gösteren bu parametre, bir başlangıç noktası olarak öğrencimizin kurumumuzda aldığı eğitim sonrasında kaydettiği akademik başarı mesafesinin ölçülmesi için takip edilmektedir. Raporda bu parametre yüzde 4’lük dilimler halinde gruplanmıştır.
  3. Üniversite Sınavı Başarı Sırası: Kurumumuzda eğitim alan öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında elde ettikleri başarı sıralamalarını gösteren değerdir. Bu değer tüm öğrencilere ilişkin ilgili gruplamalarda;
    • En Yüksek Başarı Sırası
    • Ortalama Başarı Sırası

olarak ayrı ayrı verilmiştir. Bu değerde, YKS öncesindeki YGS ve LYS döneminde elde edilen başarı sıralamalarında öğrencimizin yerleştiği bölüm için esas alınan sıralama gösterilmektedir. Bu döneme ilişkin tercih yapmayarak bir yıl daha hazırlanmaya karar veren öğrencilerimiz için ise ilgili puan türündeki en düşük başarı sıralaması rapora işlenmiştir. 

Bu haliyle rapor, 2011 yılında kurulan kurumumuzda 2012’den itibaren üniversite sınavlarına katılmaya başlayan tüm öğrencilerimizi kapsamaktadır. Kuruluşundan itibaren yüzlerce öğrenciyi üniversite sınavlarına hazırlayan kurumumuzda, esas olarak sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda çalışmalar yapılmıştır. Yabancı dil, özel yetenek gruplarına ilişkin ilk çalışmalarını, bir özel liseye dönüşmesi noktasında okulumuz henüz yeni bir başlangıç durumdadır. Bununla birlikte kuruluşumuzdan itibaren çok az sayıda da olsa, bu alanlara ilişkin hedefleri olan öğrencilere yönelik destekleyici çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar da henüz sağlıklı bir veri yoğunluğu oluşturmamasına rağmen bir gösterge olarak rapora dahil edilmiştir.

Rapora İlişkin Değerlendirme

Rapordan elde edilen veriler, kurumumuz bünyesinde yalnızca bir yıl eğitim alan öğrencilerimizin bile ciddi başarılar elde ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte en yüksek başarılar kurumumuz bünyesinde uzun süre eğitim alan öğrencilerimizden gelmiştir. Bir başka ifadeyle kurumumuz bünyesinde alınan eğitim süresiyle üniversite sınavlarındaki başarı sıralamaları arasında doğru orantılı bir grafik söz konusudur.
Kurumumuzun 2018 yılında Özel Varlık Anadolu Lisesi’ne dönüşümüyle birlikte, VAP’ı daha kapsamlı bir şekilde uygulama olanağı bulan koordinatörlüğümüz, okul olarak akademik başarımızın ilerleyen yıllarda radikal bir ilerleme içinde olacağını ön görmektedir. Bilhassa akademik başarı için nitelikli okul devamlılığının önündeki en büyük engel olan ekonomik kaygıları bertaraf etmek adına radikal bir şekilde VAP Sabit Fiyat Sürekliliği (SFS) uygulamamızı başlatmamız sonrasında, okulumuz bünyesinde 4 yıl boyunca eğitim alan öğrenci oranımızın artmasıyla birlikte başarı üniversite sınavlarında Türkiye derecelerini içeren başarıların elde edilmesi muhtemeldir. VAP SFS uygulamamızı buradan inceleyebilirsiniz.
Örnek gösterilen ve örnek alınan bir kurum olma çabamız içinde, koordinatörlüğümüz, velilerimizi fiyat artışı, kitap kırtasiye ve okul kıyafeti masrafı gibi giderlerin tümünden koruma kararımızı ifade eden VAP SFS (Sabit Fiyat Sürekliliği) uygulamamızın zaman içinde tüm özel eğitim kurumlarınca örnek alınarak yaygınlaşmasını hedeflemektedir.

1. Çalışılan Öğrenci Nüfusunun Dağılımı

İlk yılımızdan itibaren üniversite sınavlarına katılan öğrencilerimizin kurumumuzda bulundukları eğitim süreleri, sınavlara hazırlandıkları alanlar ve elde edilen başarıların ölçülmesinde önemli bir referans noktası olarak liselere giriş sınavlarında bulundukları yüzdelik dilimlere ilişkin dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Üniversite sınavlarına katılan öğrencilerimizin yüzde 60,78’i yalnızca bir yıl kurumumuzda eğitim görürken, iki yıl eğitim görenlerin oranı yüzde 26,33, üç ve dört yıl öğrenim görenlerin oranları ise yüzde 6,44’tür. Bu alana ilişkin oranlar tablonun en alt satırında gösterilmektedir.

Kurumumuzda en az bir yıl eğitim alarak üniversite sınavlarına katılan öğrencilerin lise başlangıcındaki yüzdelik dilimlerinde ise en büyük çoğunluk yüzde 16-20 aralığıyla yüzde 40 ve üzeri aralıklarda bulunmaktadır. Bu dilimde yer alan öğrencilerin oranı yüzde 15,41’tir. İlk sekiz yıllık ilkokul ve ortaokul eğitim açısından öğreni yeterlilikleri en üst seviyede olan ilk yüzde 4’lük dilimdeki öğrencilerin oranı ise yüzde 5,04’tür. Bu alana ilişkin oranlar tablonun en sağ sütununda gösterilmektedir.

Çalışılan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlandıkları alanlara ilişkin ise sayısal öğrenciler yüzde 48,46 ile en büyük çoğunluğu oluşturmakta, bu öğrencileri yüzde 33,05 ile eşit ağırlık grubu öğrencileri takip etmektedir. Bu dağılım oranları aşağıdaki görsellerde gösterilmiştir. 

0%
Sayısal Grup Öğrenciler
0%
Eşit Ağırlık Grubu Öğrenciler
0%
Sözel Grup Öğrenciler
0%
Diğer Gruplardaki Öğrenciler

2. Sayısal Grup Öğrencilerimizin Başarıları

2012’den itibaren kurumumuz bünyesinde en az bir yıl öğrenim görerek sayısal alandan üniversite sınavlarına katılan öğrenci sayımız 173’dür. Bu öğrencilerin yüzde 57,80’i sadece bir yıl kurumumuzda eğitim alarak üniversite sınavlarına katılırken, yüzde 25,43’ü iki yıl, yüzde 7,51’i üç yıl ve yüzde 9,25’i de dört yıl eğitim alarak sınavlara girmiştir. 

Tüm zamanlarda sayısal grup öğrencilerimizin lise başlangıcındaki yüzdelik dilimleri ile kurumumuzda aldıkları öğrenim sürelerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Sayısal öğrencilerimizin elde ettiği en yüksek başarı 2.194’dür. Lise başlangıcında yüzde 4’lük dilimde yer alan öğrencimiz elde ettiği bu başarıya kurumumuzda aldığı üç yıllık eğitim sonrasında ulaşmıştır.

Kurumumuzda dört yıl eğitim alan sayısal grup öğrencilerimizin başarı ortalaması 42.959, üç yıl eğitim alanların ise 47.914’dür. Üniversite sınavlarına son iki yıl kala kurumumuzda eğitim almaya başlayan öğrencilerimiz 129.876 başarı ortalaması verirken sadece bir yıllık çalışma gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimizde bu ortalama 159.301’dir.

Bir bütün olarak sayısal öğrencilerimizin tümüne ilişkin ortalama 132.687’dir. Bu ortalama yüzde 60’ından fazlasının lise başlangıcında yüzde 16 ve altında yer alan öğrencilerle elde edilmiştir. 

Sayısal öğrencilerimizin ortalama ve en yüksek başarıları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

3. Eşit Ağırlık Grubu Öğrencilerimizin Başarıları

2012’den itibaren kurumumuz bünyesinde en az bir yıl öğrenim görerek eşit ağırlık alanından üniversite sınavlarına katılan öğrenci sayımız 118’dir. Bu öğrencilerin yüzde 61,02’si sadece bir yıl kurumumuzda eğitim alarak üniversite sınavlarına katılırken, yüzde 28,81’i iki yıl, yüzde 7,63’ü üç yıl ve yüzde 2,54’ü de dört yıl eğitim alarak sınavlara girmiştir. 

Tüm zamanlarda eşit ağırlık grubu öğrencilerimizin lise başlangıcındaki yüzdelik dilimleri ile kurumumuzda aldıkları öğrenim sürelerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Eşit ağırlık öğrencilerimizin elde ettiği en yüksek başarı 2.110’dur. Lise başlangıcında yüzde 4,01 ile yüzde 8’lik dilim aralığında bulunan öğrencimiz elde ettiği bu başarıya kurumumuzda aldığı dört yıllık eğitim sonrasında ulaşmıştır.

Kurumumuzda dört yıl eğitim alan eşit ağırlık grubu öğrencilerimizin başarı ortalaması 12.072, üç yıl eğitim alanların ise 64.959’dur. Üniversite sınavlarına son iki yıl kala kurumumuzda eğitim almaya başlayan öğrencilerimiz 156.395 başarı ortalaması verirken sadece bir yıllık çalışma gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimizde bu ortalama 213.127’dir.

Bir bütün olarak eşit ağırlık grubu öğrencilerimizin tümüne ilişkin ortalama 180.368’dir. Bu ortalama, yüzde 55’inden fazlasının lise başlangıcında yüzde 24 ve altında yer alan öğrencilerle elde edilmiştir. 

Eşit ağırlık öğrencilerimizin ortalama ve en yüksek başarıları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

4. Sözel Grup Öğrencilerimizin Başarıları

2012’den itibaren kurumumuz bünyesinde en az bir yıl öğrenim görerek sözel alandan üniversite sınavlarına katılan öğrenci sayımız 39’dur. Bu öğrencilerin yüzde 61,54’ü sadece bir yıl kurumumuzda eğitim alarak üniversite sınavlarına katılırken, yüzde 30,77’si iki yıl, yüzde 2,56’sı üç yıl ve yüzde 5,13’ü de dört yıl eğitim alarak sınavlara girmiştir.

Tüm zamanlarda sözel grup öğrencilerimizin lise başlangıcındaki yüzdelik dilimleri ile kurumumuzda aldıkları öğrenim sürelerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Sözel öğrencilerimizin elde ettiği en yüksek başarı 998’dir. Lise başlangıcında yüzde 4,01 ile yüzde 8’lik dilim aralığında bulunan öğrencimiz elde ettiği bu başarıya kurumumuzda aldığı iki yıllık eğitim sonrasında ulaşmış ve yaptığı tercihler sonrasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanmıştır.

Kurumumuzda dört yıl eğitim alan sözel grup öğrencilerimizin başarı ortalaması 127.685’dir. Sözel alanda kurumumuz bünyesinde üç yıl eğitim alan tek öğrencinin başarı sıralaması ise 79.634’dür. Üniversite sınavlarına son iki yıl kala kurumumuzda eğitim almaya başlayan öğrencilerimiz 92.923 başarı ortalaması verirken sadece bir yıllık çalışma gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimizde bu ortalama 100.295’dir.

Bir bütün olarak sözel grup öğrencilerimizin tümüne ilişkin ortalama 98.901’dir. Bu ortalama, yüzde 46’dan fazlasının lise başlangıcında yüzde 28 ve altında yer alan öğrencilerle elde edilmiştir. 

Sözel grup öğrencilerimizin ortalama ve en yüksek başarıları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

5. Diğer Gruplardaki Öğrencilerimizin Başarıları

2012’den itibaren faaliyet gösteren kurumumuz bünyesinde sayısal, eşit ağırlık ve sözel gruplar dışında doğrudan bir çalışma gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte 2019’dan itibaren yapılan çalışmalar sonrasında Özel Varlık Anadolu Lisesi bünyesinde yabancı dil grubu ve özel yetenek grubuna ilişkin çalışmaların yapılmasına yönelik programlama tamamlanmış ve 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrencilerimizin bu alanlara yönelik seçim yapma olanakları sunulmaya başlanmıştır. Yapılan bu programlama yabancı dil sınavlarına yönelik İngilizce ve Fransızca alanlarını içermekte olup, özel yetenek grubunda da görsel sanatlar ve spor bilimlerine ilişkin bölümlere yönelik hazırlıklar yapan öğrencileri kapsamaktadır. Okulumuz ilerleyen yıllarda konservatuar, müzik vb alanlarda da çalışmalar yapma yönünde hazırlıklarını sürdürmektedir.

Doğrudan bir çalışma yapılmamış olsa da ilk yılımızdan itibaren bu alanlara yönelik üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ilişkin veriler ile dershane ve temel lise döneminde bir önceki yıl barajı aşamamış mezun öğrencilere yönelik yürütülen ön lisans çalışmalarımız da aşağıda bir bütün olarak verilen tablolarla belirtilmiştir. Kurumumuzun Özel Varlık Anadolu Lisesi’ne dönüşmesi sonrasında mezun öğrencilere yönelik çalışmalar ilgili yasalar gereği sonlandırılmıştır.

6. Öğrencilerimizin Başarı Sıraları ve Kazandığı Üniversiteler

LİSE BAŞLANGIÇ DİLİMİALANVARLIK’TAKİ ÖĞRENİM SÜRESİBAŞARI SIRALAMASIYILKAZANILAN ÜNİVERSİTEKAZANILAN BÖLÜM
4,01% – 8,00%SÖZ2 YIL9982013GALATASARAY ÜNİVERSİTESİİLETİŞİM FAKÜLTESİ
4,01% – 8,00%EA4 YIL2.1102016ANKARA ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
0,01% – 4,00%SAY3 YIL2.1942014İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMİMARLIK
0,01% – 4,00%SAY4 YIL2.5662015ANKARA ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ
0,01% – 4,00%SAY4 YIL2.5772015ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
12,01% – 16,00%SÖZ1 YIL3.2822016HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTARİH
0,01% – 4,00%EA3 YIL4.0892014ANKARA ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
20,01% – 24,00%SÖZ2 YIL5.0042015İSTANBUL ÜNİVERSİTESİRADYO TELEVİZYON SİNEMA
0,01% – 4,00%SAY4 YIL6.1352015YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ
4,01% – 8,00%SÖZ2 YIL6.1762016İSTANBUL ÜNİVERSİTESİRADYO TELEVİZYON SİNEMA
0,01% – 4,00%SAY4 YIL7.3842017ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİHAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
0,01% – 4,00%SAY1 YIL7.9312018ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
0,01% – 4,00%SAY4 YIL8.0132018YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ
8,01% – 12,00%DİL2 YIL8.3452014HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMÜTERCİM TERCÜMANLIK – FRANSIZCA
0,01% – 4,00%SAY2 YIL9.0742013HACETTEPE ÜNİVERSİTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
0,01% – 4,00%SAY3 YIL9.5622014ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ
4,01% – 8,00%EA3 YIL9.7002017GAZİ ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
16,01% – 20,00%SÖZ1 YIL9.8172012ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
0,01% – 4,00%EA4 YIL9.9162016GAZİ ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
0,01% – 4,00%SAY1 YIL12.2652013İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
20,01% – 24,00%SÖZ2 YIL13.7302020HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
24,01% – 28,00%DİL2 YIL14.6902018İSTANBUL ÜNİVERSİTESİALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
4,01% – 8,00%SAY4 YIL15.0032016ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
8,01% – 12,00%SAY4 YIL15.6602018BAŞKENT ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ
4,01% – 8,00%EA1 YIL16.1242013BAŞKENT ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
0,01% – 4,00%SAY3 YIL16.5062014ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
4,01% – 8,00%SAY3 YIL17.5362014TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
4,01% – 8,00%SAY4 YIL18.0832017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
4,01% – 8,00%SAY4 YIL18.8722019ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİKİMYA
12,01% – 16,00%SÖZ1 YIL19.1282017ANKARA ÜNİVERSİTESİGAZETECİLİK
4,01% – 8,00%EA3 YIL19.6082016ANKARA ÜNİVERSİTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
24,01% – 28,00%EA2 YIL19.8762013SELÇUK ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
0,01% – 4,00%SAY1 YIL20.4122012TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
0,01% – 4,00%SAY3 YIL20.7722016GALATASARAY ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
20,01% – 24,00%SÖZ1 YIL21.4742016ANKARA ÜNİVERSİTESİGAZETECİLİK
4,01% – 8,00%EA3 YIL21.9012017ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
4,01% – 8,00%EA2 YIL22.4022020BİLKENT ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
24,01% – 28,00%EA2 YIL22.5042013ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİSOSYOLOJİ
20,01% – 24,00%SÖZ2 YIL24.1082018ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİGASTRONOMİ
12,01% – 16,00%EA4 YIL24.1912017ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
4,01% – 8,00%EA1 YIL24.3162013ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
0,01% – 4,00%SAY3 YIL25.1362017ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
0,01% – 4,00%SAY2 YIL25.2192013KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
4,01% – 8,00%SAY3 YIL26.4152014YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
4,01% – 8,00%EA1 YIL26.8302015HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
20,01% – 24,00%SÖZ1 YIL27.2042017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTARİH
0,01% – 4,00%SAY1 YIL27.6992014TED ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
24,01% – 28,00%SÖZ1 YIL28.2072018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTARİH
4,01% – 8,00%EA2 YIL29.6722015BAŞKENT ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
20,01% – 24,00%SÖZ2 YIL30.3722015EGE ÜNİVERSİTESİRADYO TELEVİZYON SİNEMA
8,01% – 12,00%SAY2 YIL30.4322016BİLKENT ÜNİVERSİTESİMİMARLIK
24,01% – 28,00%DİL4 YIL30.7332020ANKARA ÜNİVERSİTESİÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
28,01% – 32,00%SÖZ1 YIL32.3352018BAŞKENT ÜNİVERSİTESİRADYO TELEVİZYON SİNEMA
4,01% – 8,00%SAY3 YIL33.1242014DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
4,01% – 8,00%SAY1 YIL35.4072014YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİ
4,01% – 8,00%SAY4 YIL35.4642016BİLKENT ÜNİVERSİTESİMİMARLIK
12,01% – 16,00%EA3 YIL35.5982016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
8,01% – 12,00%SAY2 YIL36.7032016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
8,01% – 12,00%SAY1 YIL36.8652017BİLKENT ÜNİVERSİTESİMİMARLIK
16,01% – 20,00%EA1 YIL36.8802017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI İLİŞKİLER
4,01% – 8,00%SAY1 YIL38.7122012ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİMATEMATİK
16,01% – 20,00%EA1 YIL42.1872012BAŞKENT ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
12,01% – 16,00%EA1 YIL42.2542014SELÇUK ÜNİVERSİTESİSOSYAL HİZMETLER
8,01% – 12,00%EA2 YIL44.2532016ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİPSİKOLOJİ
4,01% – 8,00%SAY1 YIL45.4832014YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
4,01% – 8,00%SAY1 YIL46.0152014GAZİ ÜNİVERSİTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
8,01% – 12,00%EA2 YIL46.3122013GAZİ ÜNİVERSİTESİKAMU YÖNETİMİ
28,01% – 32,00%SÖZ1 YIL47.9822014SELÇUK ÜNİVERSİTESİGAZETECİLİK
24,01% – 28,00%SÖZ1 YIL48.5102018ANKARA ÜNİVERSİTESİHALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
8,01% – 12,00%SAY2 YIL48.6122018MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
8,01% – 12,00%SAY2 YIL49.3912019TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
8,01% – 12,00%SAY1 YIL49.4412014ANADOLU ÜNİVERSİTESİİÇ MİMARLIK
12,01% – 16,00%SAY1 YIL49.8992017BAŞKENT ÜNİVERSİTESİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
8,01% – 12,00%EA2 YIL50.1312020TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİPSİKOLOJİ
20,01% – 24,00%EA1 YIL50.4422017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
8,01% – 12,00%SAY4 YIL50.7772016TED ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
16,01% – 20,00%SÖZ1 YIL51.4272014AKDENİZ ÜNİVERSİTESİRADYO TELEVİZYON SİNEMA
20,01% – 24,00%SÖZ2 YIL52.5892019DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
20,01% – 24,00%EA1 YIL53.1672018ANKARA ÜNİVERSİTESİMALİYE
4,01% – 8,00%SAY1 YIL54.0592017ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
8,01% – 12,00%EA1 YIL56.4822018TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%EA2 YIL56.7632020ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİFELSEFE
8,01% – 12,00%SAY2 YIL56.9962016ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%EA2 YIL57.4552017ATILIM ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
8,01% – 12,00%SAY4 YIL57.9002015GAZİ ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
8,01% – 12,00%EA1 YIL58.4232012ANKARA ÜNİVERSİTESİÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
8,01% – 12,00%SAY4 YIL58.9352015TED ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
12,01% – 16,00%EA2 YIL59.9142019HACETTEPE ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
12,01% – 16,00%SAY1 YIL60.7592017YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
8,01% – 12,00%SAY2 YIL60.8332018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
12,01% – 16,00%EA3 YIL61.9732014HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSOSYOLOJİ
8,01% – 12,00%SAY2 YIL65.5352013TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
8,01% – 12,00%SAY1 YIL65.7802012ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ
20,01% – 24,00%EA2 YIL67.4052013TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİŞLETME
16,01% – 20,00%EA2 YIL68.7782019ANKARA ÜNİVERSİTESİFELSEFE
8,01% – 12,00%EA1 YIL69.3122013ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
16,01% – 20,00%EA1 YIL69.5682017BİLKENT ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI İLİŞKİLER
12,01% – 16,00%SAY1 YIL72.1072012KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
8,01% – 12,00%SAY1 YIL72.8902018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ
20,01% – 24,00%SÖZ2 YIL74.6052014KOCAELİ ÜNİVERSİTESİGAZETECİLİK
16,01% – 20,00%SAY1 YIL74.6242013ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİFİZİK
16,01% – 20,00%SAY2 YIL75.6022016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
8,01% – 12,00%SAY2 YIL75.6242016GAZİ ÜNİVERSİTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİ
8,01% – 12,00%EA1 YIL76.2842016TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
24,01% – 28,00%SAY3 YIL78.6802014KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
12,01% – 16,00%SAY2 YIL78.7562016HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
12,01% – 16,00%SAY2 YIL79.4242017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
40,01% ve üzeriSÖZ3 YIL79.6342017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%SAY1 YIL80.1662017TED ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
16,01% – 20,00%SAY2 YIL81.5662015TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%SAY1 YIL82.0862017GAZİ ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİYEL TASARIM
8,01% – 12,00%EA1 YIL82.6502017UFUK ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
36,01% – 40,00%SÖZ1 YIL83.2452016ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİTARİH
16,01% – 20,00%SAY1 YIL84.8242017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
12,01% – 16,00%SAY1 YIL86.5212012ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%SAY3 YIL88.2102017TED ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
12,01% – 16,00%EA1 YIL88.6452017DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
28,01% – 32,00%SÖZ1 YIL89.2432014KASTAMONU ÜNİVERSİTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
32,01% – 36,00%SÖZ1 YIL89.5302014SELÇUK ÜNİVERSİTESİGAZETECİLİK
24,01% – 28,00%EA2 YIL89.9672014MARMARA ÜNİVERSİTESİİŞLETME
16,01% – 20,00%SAY1 YIL91.0632014BAŞKENT ÜNİVERSİTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL91.2362012HACETTEPE ÜNİVERSİTESİİSTATİSTİK
16,01% – 20,00%SAY3 YIL91.4632017SELÇUK ÜNİVERSİTESİVETERİNERLİK FAKÜLTESİ
16,01% – 20,00%EA1 YIL92.1362013GAZİ ÜNİVERSİTESİÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL92.3722017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
12,01% – 16,00%EA1 YIL92.5662015GAZİ ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
24,01% – 28,00%EA1 YIL92.5732014BAŞKENT ÜNİVERSİTESİİŞLETME
20,01% – 24,00%EA1 YIL94.2532012ATILIM ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
20,01% – 24,00%EA1 YIL98.3142013İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
12,01% – 16,00%SAY1 YIL98.7522013ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ
12,01% – 16,00%SAY1 YIL98.8442015BAŞKENT ÜNİVERSİTESİİLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
12,01% – 16,00%SAY2 YIL98.9622014ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC)ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
24,01% – 28,00%SAY3 YIL99.3632014THK ÜNİVERSİTESİMEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL100.0472017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
32,01% – 36,00%SÖZ1 YIL100.3342017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTÜRK HALKBİLİMİ
20,01% – 24,00%EA1 YIL101.1502014BİLKENT ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI İLİŞKİLER
16,01% – 20,00%SAY1 YIL102.0262015TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%SAY1 YIL102.9182014SELÇUK ÜNİVERSİTESİHARİTA MÜHENDİSLİĞİ
12,01% – 16,00%SAY2 YIL103.8142018ANKARA ÜNİVERSİTESİENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
24,01% – 28,00%EA2 YIL103.9502018TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%SAY2 YIL104.1282017TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİYEL TASARIM
12,01% – 16,00%EA3 YIL104.9532015TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%SAY2 YIL106.4782019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
12,01% – 16,00%SAY1 YIL107.8352016HACETTEPE ÜNİVERSİTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
8,01% – 12,00%SAY4 YIL109.2842018TED ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
16,01% – 20,00%SAY1 YIL111.1712014THK ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
20,01% – 24,00%EA1 YIL111.2522012ANKARA ÜNİVERSİTESİFELSEFE
16,01% – 20,00%SAY2 YIL111.4542016ATILIM ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
12,01% – 16,00%SAY2 YIL111.4992019HACETTEPE ÜNİVERSİTESİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL112.0422016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
12,01% – 16,00%SAY2 YIL112.1652015HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
8,01% – 12,00%SAY1 YIL112.2892017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
20,01% – 24,00%EA1 YIL113.1092017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%SAY3 YIL113.9262014SELÇUK ÜNİVERSİTESİVETERİNERLİK FAKÜLTESİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL114.2302013ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
12,01% – 16,00%SAY1 YIL114.8712015KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
20,01% – 24,00%EA1 YIL116.1322012ANKARA ÜNİVERSİTESİFELSEFE
16,01% – 20,00%SAY2 YIL116.7992019HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMATEMATİK
16,01% – 20,00%SAY2 YIL119.0542014HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMADEN MÜHENDİSLİĞİ
20,01% – 24,00%EA2 YIL119.0802018BAŞKENT ÜNİVERSİTESİPSİKOLOJİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL120.2902015HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
16,01% – 20,00%SÖZ4 YIL121.3982020HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTÜRK HALKBİLİMİ
24,01% – 28,00%SAY2 YIL122.2542019HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMATEMATİK
16,01% – 20,00%SAY1 YIL122.3592014BİLKENT ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL122.6382015HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMADEN MÜHENDİSLİĞİ
32,01% – 36,00%EA1 YIL124.0162015BAŞKENT ÜNİVERSİTESİTEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ
8,01% – 12,00%SAY2 YIL124.6902019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
20,01% – 24,00%SAY1 YIL126.1002014ANADOLU ÜNİVERSİTESİÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
20,01% – 24,00%EA2 YIL127.2362015BİLKENT ÜNİVERSİTESİİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
8,01% – 12,00%SAY4 YIL127.6452020TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
8,01% – 12,00%SAY1 YIL129.4902017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%SAY2 YIL130.5292018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL131.0782016ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
20,01% – 24,00%EA1 YIL131.3262018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSOSYAL HİZMETLER
20,01% – 24,00%EA2 YIL131.4652018ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİİŞLETME
20,01% – 24,00%SÖZ2 YIL132.9512018ANADOLU ÜNİVERSİTESİBASIN YAYIN
24,01% – 28,00%SÖZ4 YIL133.9712019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
20,01% – 24,00%SAY1 YIL134.0222018ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİYEL TASARIM
28,01% – 32,00%EA1 YIL134.1192019HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMALİYE
12,01% – 16,00%SAY1 YIL134.5692017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%SÖZ1 YIL135.0462014TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%EA1 YIL135.2142012ANADOLU ÜNİVERSİTESİFELSEFE
20,01% – 24,00%SAY1 YIL137.7422018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİMADEN MÜHENDİSLİĞİ
12,01% – 16,00%SAY1 YIL138.0942017ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
24,01% – 28,00%EA2 YIL138.1382020ANKARA ÜNİVERSİTESİÇOCUK GELİŞİMİ
28,01% – 32,00%SÖZ1 YIL138.4272018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTÜRK HALKBİLİMİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL138.4432015HACETTEPE ÜNİVERSİTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%EA1 YIL138.8122017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%EA1 YIL139.1672017DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİPSİKOLOJİ
24,01% – 28,00%EA2 YIL141.3162013ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
16,01% – 20,00%SAY2 YIL141.5932016HACETTEPE ÜNİVERSİTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%SAY2 YIL141.9232016HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
24,01% – 28,00%SAY2 YIL142.6932015HACETTEPE ÜNİVERSİTESİKİMYA
28,01% – 32,00%SÖZ1 YIL142.7632017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTÜRK HALKBİLİMİ
20,01% – 24,00%SAY1 YIL143.0042015KARABÜK ÜNİVERSİTESİRAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%EA3 YIL143.1302018BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSINIF ÖĞRETMENLİĞİ
28,01% – 32,00%SAY1 YIL143.3002012ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİMATEMATİK – BİLGİSAYAR
20,01% – 24,00%SAY1 YIL143.3552014BİLKENT ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
16,01% – 20,00%SAY1 YIL144.3192019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%SAY1 YIL144.5072017BAŞKENT ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
24,01% – 28,00%SÖZ1 YIL146.8722016AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSANAT TARİHİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL147.3092017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
16,01% – 20,00%SAY2 YIL147.8632016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
20,01% – 24,00%SAY1 YIL147.9452017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
24,01% – 28,00%EA2 YIL150.1852017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
28,01% – 32,00%SAY1 YIL151.2832019GAZİ ÜNİVERSİTESİENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
8,01% – 12,00%SAY2 YIL151.2992020TED ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİYEL TASARIM
28,01% – 32,00%SAY1 YIL151.5812017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriSAY4 YIL153.0522019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%EA1 YIL153.0662018TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%SAY1 YIL153.3922018LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİBESLENME VE DİYETETİK
28,01% – 32,00%EA1 YIL153.6802017GAZİ ÜNİVERSİTESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
20,01% – 24,00%SAY1 YIL154.1932015HACETTEPE ÜNİVERSİTESİFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
28,01% – 32,00%EA1 YIL156.3092015TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
28,01% – 32,00%SÖZ1 YIL157.9242018MERSİN ÜNİVERSİTESİRADYO TELEVİZYON SİNEMA
20,01% – 24,00%SAY1 YIL158.3522018TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%SAY1 YIL159.0262018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
36,01% – 40,00%SÖZ1 YIL160.7422017GAZİ ÜNİVERSİTESİTÜRK HALKBİLİMİ
24,01% – 28,00%EA2 YIL161.1042017ANADOLU ÜNİVERSİTESİMODA TASARIMI
24,01% – 28,00%EA1 YIL161.3252012ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİFELSEFE
24,01% – 28,00%SAY1 YIL162.0062018ANKARA ÜNİVERSİTESİMATEMATİK
24,01% – 28,00%SAY1 YIL162.7212018ATILIM ÜNİVERSİTESİYAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL163.4992019ERCİYES ÜNİVERSİTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
32,01% – 36,00%SAY2 YIL164.2492014ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİODYOLOJİ
24,01% – 28,00%SAY2 YIL165.7782015HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
24,01% – 28,00%SAY1 YIL167.9002018TED ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİYEL TASARIM
16,01% – 20,00%SAY2 YIL168.0632016ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
24,01% – 28,00%EA1 YIL169.2502013BİLKENT ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI İLİŞKİLER
28,01% – 32,00%EA1 YIL169.8072017DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİŞLETME
24,01% – 28,00%SAY1 YIL172.2742014MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİBİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
28,01% – 32,00%SAY1 YIL172.6812018KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİHEMŞİRELİK
28,01% – 32,00%EA2 YIL175.8002014ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI TİCARET
28,01% – 32,00%EA2 YIL178.6872016BİLKENT ÜNİVERSİTESİİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
24,01% – 28,00%SAY1 YIL179.9252015ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
36,01% – 40,00%EA1 YIL181.2452013HACETTEPE ÜNİVERSİTESİARKEOLOJİ
24,01% – 28,00%SAY2 YIL183.3032020HACETTEPE ÜNİVERSİTESİKİMYA
28,01% – 32,00%EA1 YIL183.3422017BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
24,01% – 28,00%EA3 YIL183.6822017ANADOLU ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
36,01% – 40,00%SÖZ1 YIL184.4802016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriSÖZ2 YIL184.8562017SİNOP ÜNİVERSİTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
28,01% – 32,00%SAY1 YIL185.1502017HACETTEPE ÜNİVERSİTESİKİMYA
28,01% – 32,00%SAY1 YIL185.2552017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%EA1 YIL185.4632014TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
28,01% – 32,00%SAY1 YIL188.0732017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
28,01% – 32,00%SAY1 YIL188.5832018LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİBESLENME VE DİYETETİK
28,01% – 32,00%SAY1 YIL189.7782017ATATÜRK ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
24,01% – 28,00%EA1 YIL192.5332016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriEA2 YIL192.5462014ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
24,01% – 28,00%EA2 YIL193.3612015ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
28,01% – 32,00%SAY1 YIL193.4982018GAZİ ÜNİVERSİTESİENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
28,01% – 32,00%SAY1 YIL193.5582014TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
28,01% – 32,00%SAY1 YIL193.5582014TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%SAY1 YIL194.3522012KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
24,01% – 28,00%SAY1 YIL195.7982019HACETTEPE ÜNİVERSİTESİFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
32,01% – 36,00%SAY2 YIL198.0002014ATILIM ÜNİVERSİTESİBİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
28,01% – 32,00%SAY1 YIL198.2502017BARTIN ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
28,01% – 32,00%SAY1 YIL199.4522017BAŞKENT ÜNİVERSİTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
36,01% – 40,00%EA1 YIL204.0062015ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİHUKUK FAKÜLTESİ
28,01% – 32,00%EA1 YIL204.3902015TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
36,01% – 40,00%SÖZ1 YIL205.5082019ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİTARİH
32,01% – 36,00%SAY2 YIL206.1552019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
32,01% – 36,00%SAY2 YIL207.7462016ANKARA ÜNİVERSİTESİJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
32,01% – 36,00%EA1 YIL208.2302018ANADOLU ÜNİVERSİTESİSOSYOLOJİ
32,01% – 36,00%SAY2 YIL210.4712019HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
32,01% – 36,00%SAY2 YIL210.5782016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
36,01% – 40,00%SÖZ1 YIL211.2682014TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%SAY1 YIL211.2942014GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ
24,01% – 28,00%SAY1 YIL211.7192017ATILIM ÜNİVERSİTESİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
24,01% – 28,00%EA2 YIL212.1752013ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
20,01% – 24,00%SAY1 YIL212.4552016OKAN ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
28,01% – 32,00%EA1 YIL212.6902016ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
28,01% – 32,00%EA1 YIL214.5932017ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
32,01% – 36,00%SAY2 YIL216.2992019HACETTEPE ÜNİVERSİTESİİSTATİSTİK
28,01% – 32,00%SAY1 YIL216.6162015ANKARA ÜNİVERSİTESİKİMYA
24,01% – 28,00%EA2 YIL216.6492019TED ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
24,01% – 28,00%SAY1 YIL218.9992019HACETTEPE ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL219.0722017ATILIM ÜNİVERSİTESİİMALAT MÜHENDİSLİĞİ
32,01% – 36,00%EA1 YIL219.2652017TED ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
16,01% – 20,00%SAY1 YIL219.6392020İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
28,01% – 32,00%SAY1 YIL220.9492014ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİŞEHİR BÖLGE PLANLAMA 
32,01% – 36,00%EA1 YIL223.2502015SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİTARIM EKONOMİSİ
28,01% – 32,00%SAY1 YIL227.0702019ATILIM ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL229.3572017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%EA2 YIL231.4622018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİFELSEFE
32,01% – 36,00%EA1 YIL233.5442015ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMALİYE
12,01% – 16,00%SAY2 YIL243.3852020TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
36,01% – 40,00%EA1 YIL245.9292017TED ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
36,01% – 40,00%EA1 YIL247.3902016BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSOSYOLOJİ
36,01% – 40,00%EA1 YIL254.2262017BAŞKENT ÜNİVERSİTESİTURİZM VE OTELCİLİK
24,01% – 28,00%EA2 YIL256.0152019BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSOSYAL HİZMET
28,01% – 32,00%SAY1 YIL257.7712018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİAKTÜERYA BİLİMLERİ
28,01% – 32,00%SAY1 YIL270.6602016BARTIN ÜNİVERSİTESİPEYZAJ MİMARLIĞI
32,01% – 36,00%SÖZ1 YIL272.3212016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriSÖZ2 YIL274.5692019BAŞKENT ÜNİVERSİTESİRADYO TELEVİZYON SİNEMA
28,01% – 32,00%SAY1 YIL278.4112018HACETTEPE ÜNİVERSİTESİKİMYA
40,01% ve üzeriEA1 YIL284.3242018TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
32,01% – 36,00%SAY2 YIL288.9072018TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriEA1 YIL290.8582015BALIKESİR ÜNİVERSİTESİİŞLETME
28,01% – 32,00%ÖNL1 YIL295.3042016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriEA1 YIL307.4682018BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
40,01% ve üzeriSÖZ2 YIL315.1182020TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriEA1 YIL315.2922015BAŞKENT ÜNİVERSİTESİİŞLETME
40,01% ve üzeriEA2 YIL319.6562019EGE ÜNİVERSİTESİFELSEFE
40,01% ve üzeriSAY1 YIL323.4152019ANKARA ÜNİVERSİTESİTARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJERİ MÜHENDİSLİĞİ
40,01% ve üzeriEA1 YIL325.4532018ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİSAĞLIK YÖNETİMİ
40,01% ve üzeriEA1 YIL338.1992018TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
24,01% – 28,00%EA2 YIL341.1612019ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİİŞLETME
40,01% ve üzeriSAY1 YIL345.6252013BİLKENT ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
40,01% ve üzeriEA1 YIL353.9332019EGE ÜNİVERSİTESİFELSEFE
16,01% – 20,00%SAY1 YIL358.0962020TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriEA1 YIL368.4012018UFUK ÜNİVERSİTESİPSİKOLOJİ
40,01% ve üzeriEA1 YIL369.5412016MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİEKONOMETRİ
40,01% ve üzeriEA2 YIL372.3822014ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
40,01% ve üzeriEA1 YIL376.7142019BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
40,01% ve üzeriEA1 YIL381.8522014TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
32,01% – 36,00%SAY2 YIL390.6312020ANKARA ÜNİVERSİTESİTOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
40,01% ve üzeriEA2 YIL393.1832014BALIKESİR ÜNİVERSİTESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
16,01% – 20,00%SAY1 YIL403.1642020TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriSAY1 YIL406.9032018LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİHEMŞİRELİK
40,01% ve üzeriEA1 YIL409.4982014ATILIM ÜNİVERSİTESİİŞLETME
40,01% ve üzeriSAY1 YIL411.4652018ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBİYOLOJİ
40,01% ve üzeriEA1 YIL413.1282017ATILIM ÜNİVERSİTESİTURİZM VE OTELCİLİK
40,01% ve üzeriSAY1 YIL413.1312019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriSAY1 YIL414.1142019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriEA1 YIL418.1312018ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
40,01% ve üzeriEA1 YIL423.6062016ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİKTİSAT
40,01% ve üzeriEA1 YIL429.1812019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriEA1 YIL430.9872015ORDU ÜNİVERSİTESİİŞLETME
40,01% ve üzeriSAY1 YIL443.8682019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriEA1 YIL484.6512018TED ÜNİVERSİTESİİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
40,01% ve üzeriEA1 YIL490.7782018TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
28,01% – 32,00%EA2 YIL526.4302020TED ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL562.7642018ANKARA ÜNİVERSİTESİBİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL580.8782016TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
8,01% – 12,00%ÖNL4 YIL605.3832020TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL640.7542018BAŞKENT ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
28,01% – 32,00%EA1 YIL705.2972020TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriÖNL2 YIL706.1602020ANADOLU ÜNİVERSİTESİMUHASEBE
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL742.2932017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriEA1 YIL746.6232019BAŞKENT ÜNİVERSİTESİİŞLETME
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL876.8202017BAŞKENT ÜNİVERSİTESİTEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL1.036.1312019BARAJ 
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL1.071.0142014UFUK ÜNİVERSİTESİBİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL1.076.4522017HİTİT ÜNİVERSİTESİİNŞAAT TEKNOLOJİSİ
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL1.257.8142015UFUK ÜNİVERSİTESİİŞLETME YÖNETİMİ
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL1.258.0372017TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL1.260.6182016KAPADOKYA MESLEK YÜKSEK OKULUUÇAK TEKNOLOJİSİ
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL1.419.0722019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL1.514.8082015SELÇUK ÜNİVERSİTESİDIŞ TİCARET
40,01% ve üzeriÖNL1 YIL1.651.0732019ZONGULDAK ÜNİVERSİTESİİNŞAAT TEKNOLOJİSİ
40,01% ve üzeriÖNL1 YILBARAJ2018BARAJ 
40,01% ve üzeriÖNL1 YILBARAJ2019BARAJ 
24,01% – 28,00%YET1 YILYET2015GAZİ ÜNİVERSİTESİGRAFİK TASARIM
28,01% – 32,00%YET1 YILYET2012ANADOLU ÜNİVERSİTESİGÖRSEL SANATLAR
36,01% – 40,00%YET2 YILYET2019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriYET2 YILYET2019TERCİH YAPMADI / YERLEŞEMEDİ 
40,01% ve üzeriYET1 YILYET2017GAZİ ÜNİVERSİTESİGÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI