Veli Yönergesi

İlgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenen Varlık Lisesi Veli Yönergesinin yer aldığı bu içerik, felsefe kökenli bir eğitim anlayışıyla hareket eden okulumuzun iş ve işlemlerine ilişkin velilerimizi bilgilendirmek amacıyla yayımlanmaktadır.

Bu yönergede yer alan belirli tanımlamalar ve açıklamalar ile Başlangıç bölümünde yer alan ifadeler telif hakları kapsamında korunmakta olup metnin tamamı ya da bir bölümünün kurumumuzdan yazılı izin alınmaksızın herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağın ihlali durumunda kurumumuz hukuksal prosedürü takip eden şekilde hareket eder.

Varlık Lisesi Yönetimi

Varlık Lisesi Veli Yönergesi

Başlangıç

Bu yönerge, öncelikle Varlık Lisesi bünyesinde eğitimde başarının elde edilebilmesi için lise eğitimi sürecinin aktörlerinden biri olan velilerin temel hak ve sorumluluk alanlarını belirlemek, düzenlemek ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Varlık Lisesi olarak önceliklerimizin en başında eğitim faaliyetlerimizin üç önemli bileşeni olan öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin kurumumuzu bütünsel bir şekilde temsil etmesi ve kişisel ilgi, bilgi, birikim ve duyarlılıklarıyla bizlere katkı sunması gelir.

Eğitimde başarı için, eğitim dünyası içindeki aktörlerin ilk adımlarını, temel hak ve sorumluluklarına ilişkin farkındalık yolu üzerinde atması esastır. Nitekim eğitimin genel ve özel amaçları ancak bu yolda yürünmeye başlandığı takdirde kavranabilir. Öğrencilerin eğitim ve öğrenim yaşamlarındaki okul dışı süreçlerin yürütülmesinde kritik bir konumda bulunan veliler de bu dünyaya eşlik eden aktörler olarak bu adımlarını her seferinde doğru ve titiz bir şekilde atmalıdır.

Bu noktada Varlık Lisesi öğrencilerinin kişisel yaşam projelerini belirleme, geliştirme ve gerçekleştirmede verimli, keyifli ve şen bir şekilde yol alabilmeleri için velilerin bu yolculuğa daima titiz ve yardımcı bir tavırla eşlik etmesi gerekir. Bu noktada tüm velilerin haklarını bilme ve kullanma, bu haklara ilişkin sorumluluklarını yerine getirmede özenle ve kararlılıkla davranmaları esastır.

Varlık Lisesi velileri, tüm yurttaşlar gibi, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında tanınan ve koruma altına alınan kişisel haklar ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin belirttiği esaslar doğrultusunda ifade edilen temel insan haklarıyla birlikte bir veli olarak mevzuatta belirlenen haklarına koşulsuzca sahiptir.

Varlık Lisesi yönetimi, velilerin hakları için okul içindeki iletişim ve bilgi edinme trafiği öncelikli olmak üzere velileri ilgilendiren her tür organizasyonu uygun bir şekilde koordine etmeyi tam bir sorumluluk olarak üstlenir.

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1.

Bu yönerge, Varlık Lisesi bünyesinde eğitim ve öğrenim hayatlarını sürdürmekte olan öğrencilerin lise yaşamları verimli, keyifli, neşeli, başarılı ve şen bir şekilde geçirmeleri için velilerin okulla ilişkilenme biçimlerini belirlemek ve düzenlemek için bir kılavuz niteliği taşıması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2.

Bu yönerge Varlık Lisesi velilerinin okul yaşantısıyla ilgili yürütecekleri iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3.

Bu yönerge ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinin altıncı kısmında Veli Yaşamı başlıklı Madde 23’e dayanmaktadır.

Bu yönerge ile Varlık Lisesi İç Yönetmeliği ve mevzuat arasında bir çelişki bulunamaz. Yönerge ile mevzuat arasında bir aykırılık olması durumunda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Tanımlar

Madde 4.

Bu yönergede Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4 ile Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinin Madde 4’ünde belirtilen tanımlar aynen kullanılır.

İkinci Bölüm: Kayıt Kabul ve Kayıt Yenileme

Madde 5.

Varlık Lisesinde öğrenci kayıt kabul işlemleri mevzuata uygun şekilde Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenen prosedüre göre eğitim koordinatörleri ve halkla ilişkiler çalışanları tarafından yürütülür.

Varlık Lisesinde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin velileri, velisi oldukları öğrenciyle birlikte okula başvurmak zorundadır.

a. İlk Kayıt İşlemleri

 1. Tüm kayıt işlemleri Eğitim Koordinatörlüğünün kesin onayıyla başlar. İlk kayıt işlemlerinde takip edilecek prosedür Eğitim Koordinatörlüğünce düzenlenir ve tüm işlemler bu prosedüre göre yürütülür.
 2. Eğitim Koordinatörlüğünce onaylanmayan hiçbir kayıt işlemi gerçekleştirilemez.
 3. Her öğrenim yılına ilişkin kayıt işlemleri bir önceki öğrenim yılının 2 Ocak tarihinde başlar.
 4. 15 Ocak’tan itibaren okuldaki boş kontenjan bilgileri okulun internet sitesinin ana sayfasında her gün güncellenecek şekilde gösterilir. Velilerin kayıt talepleri öncesinde buradaki bilgilere dikkat etmesi önemlidir.
 5. İlk kayıt işlemlerini Eğitim Koordinatörlüğünün denetiminde Halkla İlişkiler Birimi yürütür.

b. Kayıt Yenileme İşlemleri

 1. Kayıt yenileme işlemleri Öğretmenler Kurulunun görüşleri dikkate alınarak Eğitim Koordinatörlüğünün kesin onayıyla gerçekleştirilir.
 2. Her öğrenim yılına ilişkin kayıt yenileme işlemleri bir önceki öğrenim yılı içinde Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenen tarihte başlar. Bu tarih hiçbir şekilde ilgili öğrenim yılının 15 Ocak tarihini aşamaz.
 3. Eğitim Koordinatörlüğünce onaylanan kayıt yenileme işlemleri için öğrenci kontenjanları birinci erken kayıt döneminin bitimi olan 10 Şubat tarihine kadar koruma altında tutulur.
 4. Tüm kayıt yenileme işlemleri VAP-KYS (Kayıt Yenileme Süreci) uygulaması kapsamında gerçekleştirilir. Bu uygulama kapsamındaki tüm hakların tasarrufu Varlık Lisesi yönetimindedir. Varlık Lisesi yönetimi önceden haber vermeksizin uygulamayı değiştirme ya da tümüyle kaldırma haklarını saklı tutar.
 5. Bir önceki öğrenim yılına ilişkin vadesi gelmiş ödemelerini tam olarak yapmayan, taksitli anlaşmalarda bir önceki öğrenim yılına ilişkin birden fazla taksiti gecikmeli olarak yapan, peşin anlaşmalarda ödemeyi 5 günden fazla geciktirerek yapan veliler VAP-KYS kapsamındaki tüm haklarını kaybeder.
 6. Varlık Lisesi Öğrenci Yönergesinde belirlenen ders devamlılığı ve ödev sorumluluğuna ilişkin esasları yerine getirmedikleri için VAP-KYS kapsamındaki haklarını kaybeden öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerine ilişkin karar okul yönetimince verilir.
 7. Varlık Lisesine ya da Varlık Lisesi bünyesindeki öğretmenlere, çalışanlara, öğrencilere ya da bir başka veliye iftira atan ya da hakaret eden; velisi olduğu öğrenci ya da öğrenciler hakkında mevzuatta belirtilen zorunlu bilgileri yetkili birim ya da kişilere iletmeyen ya da söz konusu bilgileri kasıtlı olarak yanlış veren; okul yöneticileriyle, öğretmenlerle ya da çalışanlarla yaptığı toplantı ya da görüşmelerde okul yaşantısını kasıtlı şekilde bozan; öğretmenlik mesleğine, insan haklarına, kadın haklarına ve hayvan haklarına yönelik açık bir şekilde saygısızlık yapan velilerin bu durumları belgelendirilerek kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Ayrıca bu velilere yönelik ilgili hukuki prosedürlere göre hareket edilir.

Üçüncü Bölüm: Toplantılar ve Görüşmeler

Madde 6.

Varlık Lisesi velileri, genel ve özel toplantılar ile bireysel görüşmeler şeklinde okul öğretmenleri, çalışanları ve yöneticileriyle ilişkilenirler.

Velilerin tüm toplantılara ve görüşmelere katılmak noktasında titizlikle hareket etmeleri esastır.

a. Toplantılar

 1. Genel Veli Toplantıları. Mevzuat hükümleri gereği her yarıyılda bir kez olmak üzere düzenlenen toplantılardır. Bu toplantılar her yarıyılda birinci yazılıların bitimi sonrasındaki ilk uygun günde yapılır.  Bu toplantılarda veliler, velisi oldukları öğrencinin tüm öğretmenleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirirler. Öğretmenler Kurulu kararıyla bu toplantılar olağanüstü olarak da gerçekleştirilebilir.
 2. Eğitim Koordinatörlüğü Toplantıları. Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenen gündemlere ilişkin yapılan toplantılardır. Bu toplantılar Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Bu toplantılarda eğitim koordinatörleri, velilerin okul yaşamına etkin ve verimli bir şekilde eşlik etmesi için çeşitli sunumlar gerçekleştirir. Veliler de bu toplantılarda okul yaşamına ilişkin dilek, öneri ve temennilerini iletirler.
 3. Rehberlik Toplantıları. Rehberlik Birimince belirlenen gündemlere ilişkin yapılan toplantılardır. Bu toplantılar Rehberlik Birimince belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Bu toplantılarda rehber öğretmenler, velilerden talep ettikleri genel bilgileri toplayarak velilerin dilek, öneri ve temennilerini dinlerler.
 4. Müdüriyet Toplantıları. Okul yaşamını doğrudan ilgilendiren olağanüstü toplumsal durumlara ilişkin kurum müdürü tarafından belirlenerek gerçekleştirilen toplantılardır. Bu toplantılar ilgili toplumsal olaya müteakip olarak ivedilikle gerçekleştirilir. Bu toplantılarda kurum müdürü, ilgili toplumsal olayın öğrenci yaşamına yönelik etkileri karşısında alınması gereken önlemleri velilerin onayını alarak belirler. Ve yapılması gereken işlemlere yönelik bilgilendirmeler yapar.

Varlık Lisesinde tüm veli toplantıları esas olarak yüz yüze gerçekleştirilir. Ancak zorunlu haller ile okul yönetimince uygun görülmesi durumlarında çevrimiçi şekilde de toplantılar yapılabilir.

b. Görüşmeler

 1. Eğitim Koordinatörü – Veli Görüşmesi. Eğitim koordinatörlerinin gerekli gördükleri durumlarda velilerle yaptıkları görüşmelerdir. Bu görüşmeler velilerin talebi üzerine de gerçekleştirilebilir. Veliler bu taleplerini Halkla İlişkiler Birimi üzerinden randevu alarak gerçekleştirir.
 2. Öğretmen – Veli Görüşmesi. Velisi oldukları öğrencinin bir derse ilişkin öğrenim hayatına yönelik ilgili öğretmen tarafından talep edilen görüşmelerdir. Okul için öğretmen çalışmaların aksamaması için veliler doğrudan bir öğretmenle görüşme talebinde bulunamazlar. Bununla birlikte veliler bu yöndeki taleplerini eğitim koordinatörlerine bildirebilir ve eğitim koordinatörleri uygun bulması durumunda bu görüşmeyi sağlayabilir. Ancak eğitim koordinatörlerince gerekli bulunmayan hiçbir görüşme yapılamaz.
 3. Rehber Öğretmen – Veli Görüşmesi. Velisi oldukları öğrencinin özel durumlarına ilişkin Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen tarafından talep edilen görüşmelerdir. Bu görüşmeler velilerin talebi üzerine de gerçekleştirilebilir. Veliler bu taleplerini Halkla İlişkiler Birimi üzerinden randevu alarak gerçekleştirir.
 4. Kurum Müdürü – Veli Görüşmesi. Veli Kuruluna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci hakkında alınan Ödül ve Disiplin Kurulu kararının ya da öğrencinin ödev sorumluluğuna yönelik aldığı idari uyarının bildirimi ile veli tarafından vaktinde ödenmeyen öğrenim ücretlerine ilişkin kurum müdürü tarafından talep edilen görüşmelerdir. Bu görüşmeler velilerin talebi üzerine de gerçekleştirilebilir. Veliler bu taleplerini Halkla İlişkiler Birimi üzerinden randevu alarak gerçekleştirir.
 5. Halkla İlişkiler Birimi – Veli Görüşmesi. Öğrencinin günlük devam, geç kalma, okul içinde sağlık sorunu yaşama vb gibi durumlara yönelik Halkla İlişkiler Birimi tarafından telefonla ya da yüz yüze olarak yapılan rutin görüşmelerdir. Öğrenciye ilişkin sağlık, devamsızlık vb durumlarını bildirmek amacıyla veliler de doğrudan Halkla İlişkiler Birimi çalışanlarıyla telefonla ya da yüz yüze olarak görüşebilirler.

Varlık Lisesinde Halkla İlişkiler Birimiyle yapılan rutin görüşmeler dışındaki tüm veli görüşmeleri esas olarak yüz yüze gerçekleştirilir. Ancak zorunlu haller ile ilgili birimlerce uygun görülmesi durumlarında çevrimiçi şekilde de görüşmeler yapılabilir. Kurum öğretmenleri ve çalışanları ile kişisel telefon veya sosyal medya kanalları üzerinden iletişim kurulması uygun olmayıp acil durumlarda velilerin doğrudan kuruma ait iletişim kanalları üzerinden hareket etmesi esastır.

Dördüncü Bölüm: Temel ve Özel Haklar

Madde 7.

Varlık Lisesi velileri kendi hak ve özgürlüklerini bilme ve kullanma ile sorumluluklarını üstlenme çerçevesinde mevzuatta belirlenen esaslara uygun şekilde hareket eder.

a. Temel Haklar

 1. İfade Özgürlüğü. Tüm veliler görüş ve fikirlerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, başkalarının ifade hakkı ve özgürlüğüne saygı göstermek, şiddet çağrısı barındıran ifadeler kullanmamak, onur kırıcı söz veya davranışta bulunmamak ve hiç kimseye hakaret etmemekle sorumludur.
 2. Eşitlik. Tüm veliler dil, din, ırk, cinsiyet, engel vb gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılığa uğratılmadan, okul öğretmenleri ve çalışanları tarafından eşit muamele görme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, ayrımcılık yapmadan farklılıklara saygı göstermek, etnik köken, dil, din, ırk, cinsiyet, engel vb yöndeki ayrımcı yaklaşımları, ­bu yaklaşımların düşünsel temellerini de kapsayacak şekilde reddetmek ve öğretmenler, çalışanlar, öğrenciler ve diğer velilerle olan ilişkilerini nezih bir şekilde yürütmekle sorumludur.
 3. Güvenlik. Tüm veliler, her türlü şiddet ve tacizden arınmış bir okul ortamıyla ilişkilenme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, söz veya eylemle kişi veya kişilere şiddet ve taciz uygulamamakla yükümlüdür.
 4. Tüm veliler sağlıklı, temiz ve estetik bir okul ortamıyla ilişkilenme ve bu ilişkilenme süreçlerinde alanında uzman, meslek gerekliliklerinin niteliklerini taşıyan kişilerle görüşme ve bu kişiler tarafından bilgilendirilme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, okul ortamında bulunduğu sürece kullandığı ortamı temiz tutma, ses ve görüntü kirliliği yaratmama, okula ve içinde bulunduğu yaşam ortamına karşı estetik ve etik bir endişeyle hareket etme, insan dışı canlıların yaşam alanlarını gözetme, görüşme, toplantı, etkinlik vb gibi nedenlerden dolayı okulda bulunma zamanlarında başta öğretmenlerin olmak üzere tüm çalışanların bilgi, birikim ve duyarlılıklarından yararlanma sorumluluğundadır.
 5. Kullanım – Erişim. Tüm veliler mevzuata uygun şekilde okul olanaklarından faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, okul tarafından sunulan olanaklardan faydalanırken söz konusu olanakları başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenler, çalışanlar ve diğer velilerle birlikte kullanma noktasında kolaylaştırıcı olmakla sorumludur.
 6. Danışma – Bilgi Edinme. Tüm veliler, velisi oldukları öğrencinin öğrenim hayatına ilişkin bilgi edinme, öğretmenlerle görüşme ve okuldaki uzmanlara danışma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, velisi oldukları öğrencinin ders devamlılığını sağlamak, öğrencinin ödev yapma oranlarını, ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlarını takip etmek ve bu verileri Eğitim Koordinatörlüğünün önerdiği periyotlarda rapor halinde edinmek ve incelemek ve gerekli gördüğü durumlarda danışma talebinde bulunmakla sorumludur.
 7. Katılım. Tüm veliler okul tarafından organize edilen ya da okulca önerilen ve veli katılımına açık olan etkinliklere katılma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, katılım sağladıkları etkinliklerde ilgili etkinliğin kurallarına uygun davranmakla sorumludur.
 8. Yönetme – Yönetilme. Tüm veliler mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda okul yönetiminde temsil edilme ve/veya temsilci olarak bulunma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun şekilde temsilci seçimlerinde özgürce karar vererek oy kullanmak ve arzu ettiği takdirde aday olmak ve temsilci olarak seçildiğinde görevlerini eksiksiz ve uygun şekilde yerine getirmekle sorumludur.
 9. Tüm veliler yasa ve yönetmeliklerce belirlenen durumlar dışında, kendisinin bilgi ve onayı olmadan, kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslara ve/veya kurumlara verilmemesi hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, başkasının kişisel bilgilerini söz konusu kişinin izni olmadan almamak ve kullanmamakla sorumludur.
 10. İtiraz. Tüm veliler okulun velilere ilişkin uygulamalarına ya da velisi olunan öğrenciye ilişkin okul tarafından alınan kararlara mevzuata uygun şekilde itiraz etme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, itirazlarını mevzuat hükümleri ve yönergeye uygun şekilde gerçekleştirmek, haklı bulunması durumunda ilgili süreci takip etmekle sorumludur.
 11. Hakkını Arama – Savunma. Tüm veliler, haklarından birinin ya da birkaçının ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda hakkını arama veya herhangi bir nedenle suçlandığında kendini savunma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler, müdahil olduğu her konuda doğru bilgi vermek, konuya ilişkin mevzuat hükümlerindeki süreci takip etmekle sorumludur.
 12. Katkı Sunma. Tüm veliler okul yaşamının niteliğini artırmak ve geliştirmek için önerilerde bulunma, projeler oluşturma ve projelerini okul yönetimine sunma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm veliler öneri ve projeleri için mevzuat hükümlerine uygun şekilde davranmak ve yönergelere ve prosedürlere göre hareket etmekle sorumludur.

b. Özel Haklar

 1. Okulun Sosyal Olanaklarından Faydalanma. Varlık Lisesi velileri, okul yönetimince sunulan tüm sosyal olanaklardan faydalanma hakkına sahiptir.
 2. Ekonomik Korunma Hakkı. Varlık Lisesi velileri VAP-KYS uygulamasındaki esaslara uymak şartıyla, velisi oldukları öğrencinin öğrenim ücreti, kitap ve kıyafet giderleri gibi masraflarına yönelik okul tarafından tanınan indirim ve çeşitli olanaklardan faydalanma hakkına sahiptir. Bununla birlikte VAP-KYS uygulaması üzerindeki tüm tasarruf okul yönetimine ait olup okul yönetimi gerekli gördüğü her durumda bu uygulamadan kaynaklı hakları veli özelinde ya da kurum genelinde değiştirebilir ya da tümüyle kaldırabilir.
 3. İndirim Hakkı. Varlık Lisesi velileri, okul yönetimince belirlenen ve okulun internet sitesinde güncel olarak bildirilen özellikleri taşımaları durumunda öğrenim ücretlerine ilişkin indirim oranlarından faydalanma haklarına sahiptir. Bununla birlikte indirim hakları üzerindeki tüm tasarruf okul yönetimine ait olup okul yönetimi gerekli gördüğü her durumda bu hakları veli özelinde ya da kurum genelinde değiştirebilir ya da tümüyle kaldırabilir.

Beşinci Bölüm: Veli Kurulu

Madde 8.

Varlık Lisesi velileri okul hayatının verimli, keyifli ve şen bir şekilde yürütülmesi için okul yönetiminde aktif bir şekilde rol alarak, görev ve sorumluluklarını yerine getirirler. Veli Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre çalışır.

Altıncı Bölüm: Yürürlük ve Yürütme

Madde 9.

Bu yönerge, Varlık Lisesi Öğretmenler Kurulunun oluru ve Kurum Müdürünün onayıyla yürürlüğe girer. Yönergenin yürürlük süresi Kurum Müdürünün onayını takip eden bir öğrenim yılıdır.

Madde 10.

Bu yönerge, Varlık Lisesi Kurum Müdürü ve Kurum Müdürü adına Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörleri tarafından yürütülür.