Varlık’ımızın Varoluş Öyküsü

Varlık’ımızın varoluş öyküsü, üniversite hayatlarının bitimi sonrasında yaşamlarını dershane sektörü içinde öğretmenlik yaparak geçirmekte olan iki arkadaşın 10 yılı aşkın iş deneyimleri boyunca eğitim sektörüne ilişkin giderek sıklaşmaya başlayan sohbetleriyle başlar.

Kasım 2010 | Bir Sohbet Konusu Olarak Varlık

Söz konusu iki ismin yanı sıra bir başka eğitmen ve bir de felsefe eğitimi almış bir gazetecinin bulunduğu böyle bir sohbet 2010 yılı Kasım ayında da yapılır. Öncelikle bir eğitim kurumunun nasıl olması gerektiği üzerine öne sürülen fikirlerle yürümekte olan bu sohbet, bir süre sonrasında bir eğitim kurumunun nasıl var edilebileceği üzerine birtakım önerilerin tartışılmaya başlamasına dönüşür.

Bu sohbetin birinci kısmı eğitimin felsefenin bir ürünü olduğu yönündeki çıkarımla ikinci kısmı ise söz konusu dört kişinin bizzat kendi olanaklarıyla (ya da başka bir ifadeyle olanaksızlıklarına rağmen) bir eğitim kurumunu, felsefe kökenli bir eğitim kurumunu var edebileceği yönündeki kararlılıkla sonlanır.

Sohbetin üçüncü kısmında ise kurumun ismi ve başat sloganı ele alınır ve bu yönde de bir karar alınır: kurumun ismi ve sloganı bu sohbette yer alan ve şu an kurum müdürümüz olan Hatice Bilge Coşkun-Apaydın tarafından belirlenir: felsefenin en başat kavramı olan Varlık ve bu Varlık’ı var kılabilmek için belirlenen slogan da “varım” demek için… Kurum logosunun çizimi de bir diğer kurucumuz Ünal Emre Çiftçi tarafından bu sohbeti takip eden günlerde çizilir. 

Söz konusu sohbette kurumumuzun öncelikle bir etüt merkezi olarak faaliyetlere başlaması ve gerekli ekonomik olanaklara ulaşıldığı an önce bir dershane sonrasında da bir özel okula dönüşmesi planlanır. Özel okul olma  süreci de öncelikle bir özel lise ve sonrasında kademe kademe var edilecek şekilde ortaokul, ilkokul ve anaokulu şeklinde sıralanır. Bu planlamada bir özel okul olmanın ilk aşaması olan özel lise faaliyetlerine başlanması için yaklaşık 13-14 yıllık bir süreç öngörülür. Yani ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu ilk büyük aşamaya ulaşılabileceği hesaplanır.

Bununla birlikte söz konusu bu plandaki pek çok şey daha ilk aşamada farklı bir şekilde yürümüştür. İlk olarak bir etüt merkezi olarak faaliyetlere başlama kararı, yasal prosedürlerin incelenmesi ve ekonomik gerekliliklerin  karşılaştırılması sonunda rafa kaldırılmış ve derhal bir dershane olarak faaliyetlere başlanması yönünde hareket edilmiştir. Bir dershane olarak faaliyetlere başlanmasının dördüncü yılında ise ilgili yasal değişimler  doğrultusunda bir temel lise olarak faaliyet verilmeye başlanmış ve ilgili dönüşüm programı tamamlanarak 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bir özel lise olarak Varlık Lisesi var edilmiştir. Bu şekilde ilk aşamada öngörülenden beş yıl öncesinde felsefe kökenli bir eğitim kurumunu var etme noktasında ilk büyük adım tamamlanmıştır.

10 Mayıs 2011 | Bir Girişim Olarak Varlık

Varlık, ellerinde belirli bir yatırım gücü bulunan kişilerce değil, orta düzey bir gelir seviyesindeki dört arkadaşın kararlı bir girişimiyle hayata geçirilmiştir.

Bu şekilde 2010 Kasım ayındaki sohbet sonrasında sarf edilen çabalar sonucunda şirketimiz 10 Mayıs 2011 tarihinde eş haklara sahip üç ortak tarafından kurulur. Sohbette gazeteci olan dördüncü kişi ilk yılda projeye olan desteğini dışardan sürdürür. Bununla birlikte ortaklardan birisi kuruluşu takip eden birkaç ay sonrasında ayrılma kararı alır ve diğer ortaklarla birlikte uzlaşım içinde ayrışma işlemleri gerçekleştirilir.

Eylül 2011 – Haziran 2015 | Bir Dershane Olarak Varlık

Varlık, ilk faaliyetlerine 2011-2012 eğitim öğretim yılında bir dershane olarak başlar. Ankara Bahçelievler semtindeki küçük bir yerleşkede özel eğitim sektörü içindeki yerini alan Varlık Dershanesi, ilk yılında yaklaşık 40 öğrenciye hizmet verirken, dördüncü yılında 140’dan fazla öğrenciye hizmet veren bir kuruma dönüşür. Kısa sürede, bir özel okul gibi çalışan bir dershane olarak tanınan kurumumuz, öncelikle Ankara Bahçelievler semtinde, sonrasında ise Çankaya özeli ve Ankara genelinde nitelikli bir eğitim kurumu olarak adından söz ettirmeye başlar.

Bilhassa dershane sektörü içinde en çok önem verilen liselere giriş ve üniversite giriş sınavlarına öğrencileri hazırlama başarısı noktasında ilk yılından itibaren Ankara Bahçelievler semtinde büyük bir saygınlık kazanan kurumumuz 2014-2015 eğitim öğretim yılına dek bir dershane olarak faaliyet gösterir.

Eylül 2012 | VAP’ın Var Edilmeye Başlaması

Dershane sektöründeki bir yıllık deneyim sonrasında elde edilen dönütler üzerine proje başlangıcında yer alan dördüncü isim olan Ali Apaydın da kurum bünyesinde aktif olarak çalışmaya başlar.

Kurumun ilk yılı bitiminde tercih sürecinin yönetimi üzerine çalışmalar yapan bu isim, kurumun ikinci yılında felsefe öğretmenliğinin yanı sıra rehberlik görevini de üstlenir. 

Bu görev dağılımı sonrasında kurumumuzun rehberlik birimi, öncelikle öğrencilere ilişkin akademik verilerin düzenli olarak kaydedilmesi işlemine başlar. Aradan bir öğrenim yılı geçtiğinde ise bu kayıtlar sonucunda elde edilen veriler arasındaki korelasyonlar saptanmaya başlanır. Saptanan bu değerler felsefe kökenli bir eğitim üzerine yapılan akademik araştırmalarla bütünleştirilir ve bu şekilde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Varlık’taki eğitim öğretim faaliyetleri ilk özgün ürünlerini vermeye başlar.

Söz konusu veri ve değerlerin özel bir algoritma üzerinden düzenlenmesiyle yazılımı gerçekleştirilen bilgisayar programı da yine rehberlik birimi tarafından bu yıllar içinde düzenlenmeye ve geliştirilmeye başlanır.

Yapılan bu çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesi adına 2014 Haziranında kurumumuz bünyesinde rehberlik birimini de içine alacak şekilde koordinatörlük birimi kurulur. Bu birimin kurulması sonrasındaki bir yıllık süreç sonunda rehberlik biriminin koordinatörlük biriminden daha kapsamlı çalışmalar yürüttüğünün  gözlemlenmesi üzerine rehberlik birimi sorumlusu olan Ali Apaydın, tam yetkiyle koordinatörlük biriminin yönetimini de üstlenir ve bu görevi üstlenir üstenmez kurumumuzun var oluş amacı olan projeye ve bizzat ürettiği programa ortak bir isim verir: VAP, yani Varlık Akademi Projesi ve Varlık Akademi Programı.

Bu yıldan itibaren kurumumuz bünyesinde üretilen tüm pedagojik çalışmalar VAP üzerinden şekillendirilmekte ve yürütülmektedir. VAP sayesinde elde edilen tüm ürünler bir bütün olarak 2018 yılı sonundan paylaşıma  sunulmaya başlanmıştır.

Eylül 2015 – Haziran 2019 | Bir Temel Lise Olarak Varlık

13 Mart 2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6528 sayılı kanun ve 7 Eylül 2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esasları doğrultusunda ilgili dönüşüm programına katılan kurumumuz bu yıldan itibaren faaliyetlerini temel lise olarak sürdürmeye başlar.

Kurumumuzun akademik ve ekonomik yapılanmasını yenileyerek yoluna devam etmeye başladığı bu dönüşüm  sonrasında bir özel lise olmanın olanaklarından hareketle VAP ilk kez bir okul –daha özel olarak bir lise–  programı üzerinde uygulanmaya konulur. Felsefe kökenli bir eğitime ilişkin ilk kez bir lise olarak elde edilen veriler ve deneyimler titiz ve özel bir şekilde derlenmeye başlanır ve ilgili dönüşüm programının tamamlanacağı ve Özel Varlık Anadolu Lisesi olarak faaliyetlere başlanacağı 2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklar da süreç içerisinde ivedilikle tamamlanır.

Eylül 2019 | Bir Özel Lise Olarak Varlık

2010 Kasım ayındaki sohbette ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılında bir özel lise olarak var edilmesi planlanan Varlık, bu planına iç ve dış faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda temel lise dönüşümünü tamamlayarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında ulaşır.

VAP verileri üzerinden Özel Anadolu Lisesi olarak faaliyetlerini sürdürme kararı alan yönetimimiz, bu yıla dek bir dershane ve bir temel lise olarak faaliyetlerini Ankara Çankaya ilçesindeki Bahçelievler semtinde sürdürdükten sonra, Özel Varlık Anadolu Lisesi olarak varlığını Ayrancı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi Numara 108 Çankaya Ankara adresine taşıyarak kısmen de olsa VAP’ın ilk kez mimari yapıya özel esaslarını da uygulamaya başlamıştır.

Bugünümüze Kadar Yaptıklarımız

Kuruluşundan itibaren örnek gösterilen ve örnek alınan bir eğitim kurumu olmak için kararlılıkla hareket eden Varlık Lisesi, bu noktada birçok önemli adım atmayı da başarmıştır.

Eğitim, öğretim ve öğrenim anlayışını tümüyle felsefi bir yaklaşım üzerine şekillendiren kurumumuz, kuruluşunun ikinci yılında Varlık Akademi Projesini (VAP) hayata geçirerek, teorik ve pratik alanda eğitim üzerine üretimler  yapmaya başlamış ve bu üretimlerini birer öneri ve katkı olarak eğitimin tüm paydaşlarıyla 2018 yılından itibaren paylaşıma açmıştır.

Eğitim Koordinatörlüğümüzün yönetiminde yapılan bu çalışmalarda bugüne dek Eğitimin Esasları, Eğitimi Etkileyen Faktörler, Eğitimin 6N’si, Öğrenme Eylemleri, Öğrenme Sürecinin Bileşenleri gibi birçok özgün çalışma gerçekleştirilmiş olup bu ve benzeri çalışmalar düzenli bir şekilde geliştirilmeye devam etmektedir.

Kurumumuz eğitim dünyasının pratik sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini de bizzat kendi bünyesinde uygulamaya başlayarak eğitim dünyasının paydaşlarına sunmaktadır. Bu şekilde 2021 yılı 24 Kasım Öğretmenler Gününde Öğretmenlere +1 Maaş İkramiye ile 2022 yılı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramında Okullardaki Öğretmen Dışı Çalışanlara Yönelik +1 Maaş İkramiyeyi kendi bünyesinde bir hak olarak tanımlayan ve uygulamaya başlayan kurumumuz bu uygulamalarını tüm eğitim kurumlarına bir öneri olarak sunmuştur.

Özel okulların öncelikli olarak ticari bir kuruluş değil eğitim tarihinde tanık olunduğu gibi öncü birer eğitim kurumu olmaları gerektiğine yönelik eleştirilerini somut eylemlerle konu edinen kurumumuz, bu eleştirilerine konu olan sorunlara yönelik çözüm önerilerini de 2018-2019 öğrenim yılından itibaren kendi bünyesinde hayata geçirerek sunmuştur

Tüm bunların yanı sıra, kurumumuz kuruluşundan itibaren çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirlikleriyle birçok kültürel, eğitsel ve sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirmekte ve bu etkinliklerini her geçen yıl genişleterek ve geliştirerek sürdürmektedir.

Felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bizzat eğitmenler tarafından var edilen Varlık’ımız, eğitimde niteliğin adresi olarak kararlı bir şekilde yol almaya devam edecektir.