Öğretmen Yönergesi

İlgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenen Özel Varlık Anadolu Lisesi Öğretmen Yönergesinin yer aldığı bu içerik, felsefe kökenli bir eğitim anlayışıyla hareket eden okulumuzun iş ve işlemlerine ilişkin öğretmenlerimizi ve kurum bünyemizde çalışmak isteyen öğretmen adaylarını bilgilendirmek amacıyla yayımlanmaktadır.

Bu yönergede yer alan belirli tanımlamalar ve açıklamalar ile Başlangıç bölümünde yer alan ifadeler telif hakları kapsamında korunmakta olup metnin tamamının ya da bir bölümünün kurumumuzdan yazılı izin alınmaksızın herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağın ihlali durumunda kurumumuz hukuksal prosedürü takip eden şekilde hareket eder.

Varlık Lisesi Yönetimi

Varlık Lisesi Öğretmen Yönergesi

Başlangıç

Eğitimde başarı için, eğitim dünyası içindeki aktörlerin ilk adımlarını, temel hak ve sorumluluklarına ilişkin farkındalık yolu üzerinde atması esastır. Nitekim eğitimin genel ve özel amaçları ancak bu yolda yürünmeye başlandığı takdirde kavranabilir.

Eğitimin var edicisi olan öğretmenler de bu dünyanın belirleyici aktörleri olarak bu adımlarını en doğru şekilde atmaları gerekenlerdir. Her tür eğitim eğitmenle yapılan bir etkinliktir. Ve her tür eğitimin başarısını belirleyen bir numaralı faktör de eğitmen kalitesidir.

Bu noktada Varlık Lisesi öğretmenleri, yalnızca alanlarında uzman birer kişi olmaktan öte, eğitime ilişkin entelektüel bir ilgi ve endişeyi de bünyelerinde barındıran kişilerden oluşur.

Varlık Lisesi öğretmenleri, tüm yurttaşlar gibi, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında tanınan ve koruma altına alınan kişisel haklar ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin belirttiği esaslar doğrultusunda ifade edilen temel insan haklarıyla birlikte bir çalışan ve bir öğretmen olarak mevzuatta belirlenen haklarına koşulsuzca sahiptir.

Varlık Lisesi yönetimi, öğretmenlerin kişisel ve mesleki hakları için okul içindeki tüm çalışma organizasyonunu uygun bir şekilde koordine etmeyi; bunun için öğretmenlere nezih ve kullanışlı bir çalışma ortamı sunmayı, duyarlı ve saygın meslektaşlar ve çalışanlarla bir arada çalışmayı, daima bir ekip olarak hareket edilmesini sağlamayı, mesleki ve kişisel olarak kendini yetiştirme ve geliştirme olanaklarını artırmayı tam bir sorumluluk olarak üstlenir.

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1.

Bu yönerge, Varlık Lisesi bünyesinde öğretmenlik mesleğini yürütmekte olan kişilerin kişisel, mesleki ve kurum özelindeki hakları konusunda bilgi edinmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik okul bünyesinde yürütecekleri iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleme amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2.

Bu yönerge, Varlık Lisesi öğretmenlerinin kişisel, mesleki ve kurum bünyesindeki hakları ile görev, yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin okul yaşantısı içinde yürütecekleri iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3.

Bu yönerge ilgili mevzuat hükümleri ve bu hükümler doğrultusunda hazırlanan Varlık Lisesi İç Yönetmeliğine dayanmaktadır. Bu yönerge ile Varlık Lisesi İç Yönetmeliği ve mevzuat arasında bir çelişki bulunamaz.

Yönerge ile mevzuat arasında bir aykırılık olması durumunda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Tanımlar

Madde 4.

Bu yönergede Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4 ile Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinin Madde 4’ünde belirtilen tanımlar aynen kullanılır.

İkinci Bölüm: Öğretmen Alımları

Madde 5.

Varlık Lisesinde öğretmen alımları Varlık Lisesi İç Yönetmeliği Madde 16’ya dayanarak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Öğretmenlerin işe alım süreçlerinde Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinde belirlenen esaslara uygun olarak Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenen prosedür uygulanır.

Madde 6.

Varlık Lisesi öğretmen iş sözleşmesinde bakanlıkça belirlenen sözleşme formu uygulanır. Bu forma özel maddeler eklenebilir.

Üçüncü Bölüm: İdari İşlemler

Madde 7.

Varlık Lisesi öğretmenlerinin bir çalışan olarak okul yönetimiyle ilişkilenmeleri idari konuları teşkil eder. Varlık Lisesindeki idari konularda en yetkili birim şirket yönetimi olup şirket yönetimi okul bünyesinde kurum müdürü tarafından temsil edilir.

Kurum müdürü, idari iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için mevzuatta ve Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinde belirtilen yetkilerini kullanır. 

a. Çalışma Zamanları ve Mesaiye İlişkin Esaslar
 1. Öğretmenler Varlık Lisesi İç Yönetmeliği Madde 6’da belirtilen çalışma zamanları ve mesai saatlerine göre hareket eder.
 2. Öğretmenler mesai saatleri içinde her ders yılı öncesinde Öğretmenler Kurulunca belirlenen kılık-kıyafet esaslarına uygun şekilde mesai yapar.
b. Avans İşlemleri
 1. Öğretmenler avans taleplerini yazılı bir dilekçeyle personel işleri yöneticisine sunar.
 2. Öğretmenler yalnızca o ay için çalıştıkları iş günü kadar avans talep edebilir.
 3. Avans taleplerinin karşılanıp karşılanmamasına ilişkin karar, şirket yönetiminin mevcut kasa durumunu dikkate alarak bildirdiği görüş üzerinden kurum müdürü tarafından verilir.
 4. Avans taleplerine ilişkin dönüşler, talep tarihini takip eden üç iş günü içinde yapılır.
c. İzin İşlemleri
 1. Öğretmenler izin taleplerini yazılı bir dilekçeyle personel işleri yöneticisine sunar. Dilekçeler; yıllık izinler için izin başlangıç tarihinden en az bir hafta, günlük izinler için izin başlangıç tarihinden en az üç gün, saatlik izinler için izin başlangıç saatinden en az beş ders saati önce sunulur.
 2. İzin taleplerine ilişkin tüm kararlar Eğitim Koordinatörlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik görüşü dikkate alınarak kurum müdürü tarafından alınır.
 3. Kurum müdürü tüm dilekçelere ilişkin yazılı bir dönüş yapar. Bu dönüşler; yıllık ya da günlük izin taleplerinde dilekçenin sunuluş tarihini takip eden iki gün içinde, saatlik izin taleplerinde dilekçe teslim saatini takip eden iki saat içinde ilgili öğretmene personel işleri yöneticisi tarafından iletilir.
 4. Acil bir durum için talep edilen izinlerde öğretmenler, kurum müdürüne en kısa sürede ulaşır. Bunun için mesai saatleri içinde doğrudan, mesai saatleri dışında ise telefonla iletişim kurulur. Mesai saatleri dışındaki acil bir duruma ilişkin izin talebi, hiçbir şekilde mesaj yoluyla iletilmemelidir.
 5. Günlük ve saatlik izinlere ilişkin kesintiler mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 6. Varlık Lisesi İç Yönetmeliğinde belirtilen yıllık izinler ücretli izin kapsamındadır.
 7. Ücretsiz izin taleplerine ilişkin süreçler ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Dördüncü Bölüm: Akademik İş ve İşlemler

Madde 8.

Varlık Lisesinin akademik yönetimi kurum müdürü adına Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Öğretmenlerce yürütülen akademik iş ve işlemlere ilişkin esaslar şu şekildedir:

Dersler ve Öğrenci Çalışmaları

Madde 9.

Varlık Lisesi öğretmenleri derslerini her ders yılı öncesinde güncellenen Varlık Lisesi Ders Yönergesindeki esaslara göre yürütür.

a. Öğretmenler derslerini aşağıdaki unsurlara göre yürütür.

 1. Ders öncesinde dersliğin fiziki güvenlik durumu kontrol edilir.
 2. Gürültü seviyesi kabul edilebilir düzeye çekilir.
 3. Öğrencilerin oturma yerleri gözden geçirilir.
 4. Süratle öğrencilerin ders materyallerinin hazır olup olmadığına bakılır.
 5. Sınıfa hitap etmeden önce tam sessizlik sağlanır.
 6. Yoklama öncesinde öğrenciler selamlanır ve yoklama alınır.
 7. İlk beş dakika içinde derse başlanır.
 8. Sunum ya da ders etkinliği titiz bir şekilde yürütülür.
 9. Ders esnasında öğrencilerin öğrenim materyallerini aktif kullanımı sağlanır.
 10. Öğrencilerin not almasını gerektiren durumlarda kısa aralar verilir.
 11. Tahta ve öğretim ve öğrenim materyalleri verimli bir şekilde kullanılır.
 12. Ders, zil çalmadan önce açık bir şekilde bitirilir.

b. Öğretmenler laboratuvar derslerini aşağıdaki unsurları da dikkate alarak yürütür.

 1. Ders öncesinde güvenlik talimatları her defasında yeniden açıklanır.
 2. Deneyde kullanılacak araç, gereç ve cihazların hazırlığı önceden yapılır.
 3. Öğrencilerin giyimi laboratuvar gerekliliklerine göre denetlenir.
 4. Araç, gereç ve cihazların kullanımı gösterilerek açıklanır.
 5. Öğrencilerin araç, gereç ve cihazları düzenleyişi titizlikle kontrol edilir.
 6. Güvenlik sorunu yaşandığında derhal güvenlik prosedürü takip edilir.
 7. Öğrencilerin her tür fiziksel dolaşımı titiz bir şekilde kontrol edilir.
 8. Deney bitiminde, temizlik, kontrol ve düzen için gerekli işlemler yapılır.

c. Öğretmenler ders içi ya da ders dışı etkinlik çalışmalarını aşağıdaki unsurları da dikkate
alarak yürütür.

 1. Etkinliğe ilişkin teşvik edici bir başlangıç yapılır.
 2. Etkinlik öngörülen izlek doğrultusunda yürütülür.
 3. Öğrencilerin etkinliğe ilişkin görüş ve önerileri talep sırası gözetilerek alınır. Görüş ve önerilere ilişkin söz alan öğrencilere yönelik makul bir zaman tanınır.
 4. Etkinlik boyunca öğrencilerin birbirlerine nezih bir şekilde eşlik etmesi sağlanır.
 5. Etkinlik amaç, önem ve getirileri belirtilerek açık bir şekilde sonlandırılır.

d. Öğretmenler ders içi ya da ders dışı ekip çalışmalarını aşağıdaki unsurları da dikkate
alarak yürütür.

 1. Çalışma öncesinde kuralları içeren yönerge açıklanarak bildirilir.
 2. Ekiplerdeki öğrencilerin dağılımı koordine edilir.
 3. Çalışmayı gerçekleştirme süresi net olarak belirtilir.
 4. Ekiplerin ön hazırlıkları kontrol edilir.
 5. Çalışma boyunca daima tüm ekiplere eşlik edilir.
 6. Ekipler arasındaki geçişler talimatlarla yönetilir.
 7. Ekiplerin çalışmayı ne ölçüde tamamlandığına ilişkin ara kontroller yapılır.
 8. Ara kontroller sonrasında fark edilen hata ya da eksikliklere ilişkin düzelti yönlendirmeleri yapılır.
 9. Çalışmayı yönergeye uygun şekilde açık bir şekilde sonlandırılır.
 10. Çalışma sonrası tüm ekipler tek tek değerlendirilir.
 11. Bir ekibi değerlendirirken tüm öğrenciler takip edilir.
 12. Çalışma alanının ilk haline getirilmesi sağlanır.

Ödevlendirme

Madde 10.

Varlık Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin öğrenme içeriklerini edinme süreçlerindeki en belirleyici faktör olan ödev sorumluluklarını nitelikli bir şekilde yerine getirmeleri için derslerini haftalık düzenli ödevlendirmelerle destekler ve bu ödevlerin yapımına ilişkin süreci titizlikle takip eder.

a. Öğretmenler, derslerine ilişkin yalnızca haftalık ya da haftalık olarak kontrolü yapılabilecek ödevler verirler. Proje ödevleri bu kapsamın dışında olup Varlık Lisesi Öğrenci Projeleri Yönergesindeki esaslara tabiidir.

b. Öğretmenler ders yılı boyunca verecekleri toplam ödevleri ders yılı başında belirler. Bu belirlemede Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenen baremler aşılamaz.

c. Öğretmenler ödev bildirimlerini ilgili form üzerinden her haftanın perşembe günü mesai saati bitimine kadar Eğitim Koordinatörlüğüne teslim eder. Eğitim Koordinatörlüğüne ilgili form üzerinden bildirilmeyen ödevlerden öğrenciler sorumlu tutulamaz.

d. Öğretmenler ödev kontrollerini ödev bildirim evrakında belirtilen gün içindeki derste yapar ve ödevlerini yapmayan öğrencilere teşvik edici ve tekrarını önleyici yetkilerini kullanır.

e. Öğretmenler ödev kontrol evraklarını ilgili haftayı takip eden pazartesi günü en geç saat 14.00’e kadar Eğitim Koordinatörlüğüne teslim eder.

f. Öğretmenler, Eğitim Koordinatörlüğünce düzenli olarak dört haftada bir kendilerine verilen ödev raporu üzerinden, ödevlerini yapmayan öğrencilere yönelik gerekli önlemleri alır.

g. Tüm derslere ilişkin haftalık ödev yükünün öğrencilerin toplam boş zamanına uygun olup olmadığına yönelik denetleme Eğitim Koordinatörlüğünce yapılır. Eğitim koordinatörleri gerekli gördükleri durumlarda bazı öğretmenlerin ödevlerini azaltması, ertelemesi ya da artırması talebinde bulunabilir.

Ölçme Değerlendirme

Madde 11.

Varlık Lisesi öğretmenleri, tüm ölçme değerlendirme uygulamalarını her ders yılı öncesinde güncellenen Varlık Lisesi Ölçme Değerlendirme Yönergesindeki esaslara göre yürütür.

Beşinci Bölüm: Ek Görevler

Nöbetçi Öğretmenlik Görevi

Madde 12.

Varlık Lisesi öğretmenleri, Nöbetçi Öğretmenlik görevlerini Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Altıncı Kısım, İkinci Bölümünde yer alan Madde 91’deki mevzuat hükümleriyle okulun özelliklerine göre Öğretmenler Kurulunca belirlenen ve kurum müdürünce onaylanan kurallara göre yürütülür.

Diğer Görevler

Madde 13.

Varlık Lisesi öğretmenleri, okul bünyesinde gerçekleştirilen ya da okulca dahil olunan konferans, seminer, sempozyum, panel, gösteri, gezi vb etkinlikler ile öğrenci kulüp çalışmaları, etkinlik hazırlığı vb gibi işlemler ile kurum müdürünce verilen görevleri ilgili görevin gerekliliklerine göre düzenlenen prosedür esaslarına göre yürütürler.

Altıncı Bölüm: Temel ve Özel Haklar

Madde 14.

Varlık Lisesi öğretmenleri, kendi haklarını bilme ve kullanma ile bu haklara yönelik sorumluluklarını üstlenme çerçevesinde okul içinde ve okul dışındaki tüm davranış ve eylemlerinde mevzuatta belirlenen esaslar ile mevzuata uygun şekilde düzenlenen okul iç yönetmeliği ve yönergelerine göre hareket eder.

a. Temel Haklar
 1. İfade Özgürlüğü. Tüm öğretmenler görüş ve fikirlerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, başkalarının ifade hakkı ve özgürlüğüne saygı göstermek, şiddet çağrısı barındıran ifadeler kullanmamak, onur kırıcı söz veya davranışta bulunmamak ve her ne koşulda olursa olsun hiç kimseye hakaret etmemekle sorumludur.
 2. Eşitlik. Tüm öğretmenler dil, din, ırk, cinsiyet, engel vb gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılığa uğratılmadan, okul yöneticileri ve çalışanları tarafından eşit muamele görme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, ayrımcılık yapmadan farklılıklara saygı göstermek, etnik köken, dil, din, ırk, cinsiyet, engel vb yöndeki ayrımcı yaklaşımları, ¬bu yaklaşımların düşünsel temellerini de kapsayacak şekilde reddetmek ve meslektaşları, çalışanlar ve öğrencilerle olan ilişkilerini nezih bir şekilde yürütmekle sorumludur.
 3. Güvenlik. Tüm öğretmenler her türlü şiddet ve tacizden arınmış bir okul ortamında çalışma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, söz veya eylemle kişi veya kişilere şiddet ve taciz uygulamamakla yükümlüdür.
 4. Tüm öğretmenler sağlıklı, temiz ve estetik bir okul ortamında çalışma ve alanında uzman, meslek gerekliliklerinin niteliklerini taşıyan yöneticilerle mesleki gelişimlerini sağlama hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, yaşadığı ortamı temiz tutma, ses ve görüntü kirliliği yaratmama, okula ve içinde bulunduğu yaşam ortamına karşı estetik ve etik bir endişeyle hareket etme, insan dışı canlıların yaşam alanlarını gözetme, ders içi ve ders dışı zamanlarda meslektaşlarının, çalışanların, yöneticilerin ve öğrencilerin bilgi, birikim ve duyarlılıklarından yararlanma sorumluluğundadır.
 5. Kullanım – Erişim. Tüm öğretmenler mevzuata uygun şekilde okul içi mekânları kullanma ile okul tarafından sunulan olanaklardan faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, okul tarafından sunulan olanaklardan faydalanırken söz konusu olanakları birlikte kullanma noktasında kolaylaştırıcı olmakla sorumludur.
 6. Danışma – Bilgi Edinme. Tüm öğretmenler mesleki yaşamlarının değerlendirilmesine ilişkin bilgi edinme ve danışma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, görevlerini mevzuat, iç yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde yapmak, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek ve evraklarını ilgililere zamanında teslim etmek; mesleki gelişimini gözlemlemek ve gerekli gördüğü durumlarda yardım ya da danışma talebinde bulunmakla sorumludur.
 7. Katılım. Tüm öğretmenler okul tarafından organize edilen ya da okulca önerilen ders dışı etkinliklere katılma ya da bizzat okul vasıtasıyla mevzuat hükümlerine uygun şekilde etkinlikler düzenleme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, etkinliklere ilişkin görevlerini tam ve zamanında yerine getirmek; ilgili etkinliğin kurallarına uygun davranmakla sorumludur.
 8. Yönetme – Yönetilme. Öğretmenler Kurulu aracılığıyla tüm öğretmenler okul yönetiminde bulunma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, bölüm koordinatörlüğü, eğitim koordinatörlüğü, müdürlük gibi görevleri üstlenmek için gerekli mesleki gelişimini sürdürmekle sorumludur.
 9. Tüm öğretmenler yasa ve yönetmeliklerce belirlenen durumlar dışında, kendisinin bilgi ve onayı olmadan, kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslara ve/veya kurumlara verilmemesi hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, öğrenciler başta olmak üzere başkasının kişisel bilgilerini söz konusu kişinin izni olmadan almamak ve kullanmamakla sorumludur.
 10. İtiraz. Tüm öğretmenler okul yönetimi tarafından alınan kararlara itiraz etme hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, itirazlarını mevzuat hükümlerine uygun şekilde belirtmek ve haklı bulunması durumunda ilgili süreci takip etmekle sorumludur.
 11. Hakkını Arama – Savunma. Tüm öğretmenler haklarından birinin ya da birkaçının ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda hakkını arama veya herhangi bir nedenle suçlandığında kendini savunma hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler, müdahil olduğu her konuda doğru bilgi vermek, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre hareket etmekle sorumludur.
 12. Katkı Sunma. Tüm öğretmenler okul yaşamının niteliğini artırmak ve geliştirmek için önerilerde bulunma, projeler oluşturma ve uygulama hakkına sahiptir. Bu hak çerçevesinde tüm öğretmenler öneri ve projeleri için mevzuat hükümlerine uygun şekilde davranmak ve yönergelere ve prosedürlere göre hareket etmekle sorumludur.
b. Özel Haklar | Varlık Lisesine Özgü Haklar
 1. Okulun Sosyal Olanaklarından Faydalanma. Varlık Lisesi öğretmenleri, okul yönetimince sunulan tüm sosyal olanaklardan faydalanma hakkına sahiptir.
 2. Artı 1 Maaş İkramiye Hakkı. Varlık Lisesi öğretmenleri, okul yönetimince alınan karar doğrultusunda 2021-2022 öğrenim yılından uygulanmaya başlanan esas gereği her 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş ikramiye alma hakkına sahiptir.

Yedinci Bölüm: Yürürlük ve Yürütme

Madde 15.

Bu yönerge, Varlık Lisesi Öğretmenler Kurulunun oluru ve kurum müdürünün onayıyla yürürlüğe girer. Yönergenin yürürlük süresi kurum müdürünün onayını takip eden bir öğrenim yılıdır.

Madde 16.

Bu yönerge, Varlık Lisesi kurum müdürü ve kurum müdürü adına Varlık Lisesi eğitim koordinatörleri tarafından yürütülür.