İlkelerimiz

Varlık’ın kurucu ekibi, eğitimi etik bir endişeyi taşıma noktasında tanır ve tanımlar. Bu noktada felsefe kökenli bir özel eğitim kurumu olmayı tam bir sorumluluk olarak üstleniyor ve kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz kurumsal ve pedagojik ilkelerimize daima bağlılık için hareket ediyoruz.

Kurumsal İlkeler

1. İlke: Nitelik

Varlık Eğitim Kurumları tüm bileşenlerinde birinci önceliği nitelik olarak benimser.

Bu ilke doğrultusunda kurumumuzda eğitmen kadrosunun belirlenmesi ve yönetilmesi, eğitim dışı personel niteliğinin sağlanması ve korunması, mimari organizasyonun pedagojik ilkelere uygunluğunun denetimi, öğrenim programının yapılandırılması, yönetimi, yürütülmesi ve geliştirilmesi ile öğrenci kayıt kabul koşullarının belirlenmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi gibi tüm başat konularda eğitim koordinatörlüğümüz tam yetkiyle hareket eder.

2. İlke: Tek Şube / Şubeleşmemek

Varlık Eğitim Kurumları tüm kademelerinde tek şube olarak çalışmayı benimser.

Bu ilke doğrultusunda, mevcut haliyle tek bir şube halinde bir özel lise olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan kurumumuz, ilerleyen yıllarda faaliyetlerine başlayacağı özel ortaokul ve özel ilkokul kademelerinde de tek şube olarak varolmayı kuruluş ilkesi benimsemiştir.  

3. İlke: Standart Kontenjan

Varlık Eğitim Kurumları 12 kişilik sınıf kontenjanlarıyla çalışmayı benimser. 

Bu ilke, eğitim koordinatörlerimizce VAP kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda 2016 yılında benimsenmiş ve kurumumuzca uygulanmaya başlanmıştır.

Not: VAP kapsamında yapılan çalışmalarda, sınıf içi ders uygulamalarının yüzde 86’dan fazlasının sınıfı ikiye, üçe ve dörde bölmek üzere kurulu olduğu saptanarak, en elverişli sınıf mevcudunun 12 olduğu hesaplanmıştır.

4. İlke: Paylaşımcılık

Varlık Eğitim Kurumları eğitime ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerini eğitime ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı benimser.

Eğitimi bir bütün olarak kavrayan kurumumuzda, öğrencilerimizle yalnızca dersler özelinde bir ilişkiye girmeyi doğru bulmadığımız gibi, yalnızca kendi öğrencilerimizle ilgilenen bir eğitim kurumu olmayı da doğru bulmuyoruz.

Pedagojik İlkeler | VAP İlkeleri

1. İlke: Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Eğitim felsefenin bir ürünüdür.

Varlık Eğitim Kurumları, felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuştur. Eğitim denen olgu, felsefenin ortaya çıkışından çok daha öncelere tarihlenebileceği doğrudur, ancak, çağdaş anlamıyla, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaya odaklanan ve herkes için bir hak olarak tanımlanan eğitim, ilk ve esas olarak felsefe sayesinde, felsefenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir etkinliktir. 

2. İlke: Zihinsel Eşitlik

Tüm insanlar zihinsel olarak eşittir.

Felsefenin bir ürünü olan eğitim, insanlar arasındaki zihinsel bir eşitlik sayıltısı üzerine kuruludur. Zihinsel bir eşitliğin inkârı söz konusu olduğunda eğitimden söz edilemeyeceği açıktır. İnsanlar arasında doğal bir eşitsizliği esas alan kavramların eğitimde bir yeri yoktur.

3. İlke: Geçerli Akıl Yürütmelerle Düşünme

Eğitim, öncelikli olarak geçerli akıl yürütmelerle kurulan ilişkileri kavrama etkinliğidir.

Eğitimde esas olan bir bilgi aktarımı sayesinde bir arada yaşama olanaklarımızı tesis eden, artıran ve geliştiren bilişsel ve pratik davranış değişikliklerini sağlama çabasıdır. Bu yüzden bilgi denen yapılar, sağlıklı bir iletişimin sağlanması ve bir arada, birlikte bilgiler edinilebilmesi için herkesçe aynı olanlar üzerine kurulur. Herkesçe aynı olan yapılar, zihinsel eşitlik ilkesi gereği, akıl ya da mantık yasaları denen geçerli akıl yürütme formlarıdır. Bu formlar, okuma-yazma araçlarından sonra, eğitimdeki en önemli araçlar olup öğrencilere derhal öğretilmesi gereken esaslardır.

VAP, okuma-yazma eğitiminden sonra derhal mantık eğitiminin verilmesi gerektiğini savunur..

4. İlke: Bir Tavır Olarak Dünyayı Yorumlama

Eğitimin temel amacı, öğrencilere doğru ve düzgün düşünme esasları çerçevesinde dünyayı yorumlama tavrını kazandırmaktır.

Eğitimde hedeflenen nihai nokta bir bireyin yetişmesine katkı sağlamaktır. Her birey kendine özgü ve biricik olduğu için, bu biriciklik ancak ve ancak bir yorumlama tavrında gerçeklenebilir.

İlkelerimiz Doğrultusunda Üstlendiğimiz Sorumluluklar

 1. Türkçenin ve genel olarak dilin doğru, özenli ve verimli kullanılmasını sağlamak
  1. Dilin sözlü kullanımının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak
  2. Konferans, panel, sempozyum vb etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılımı sağlamak
  3. Öğrencileri konferans, panel, sempozyum vb etkinlikler düzenlenmeleri için teşvik etmek
  4. Dilin yazılı kullanımının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak
  5. Kompozisyon, öykü, deneme vb yarışmalar düzenlemek, bu yarışmalara katılım için teşvik etmek
  6. Öğrencilerin okul, sınıf ve kulüp bültenleri, gazeteleri, dergileri vb gibi yayınlar çıkarmalarını ve mevcut yayınlara aktif bir şekilde katkı sağlamalarını örgütlemek
 2. Entelektüel gelişime eşlik etmek
  1. Entelektüel tat alımını çeşitlendirmek ve artırmak
  2. Sorular sormaya ve sorular oluşturmaya eşlik etmek
  3. Nitelikli ve düzenli okuma alışkanlığı geliştirme yönünde çalışmalar yapmak
  4. Kütüphane kullanımına teşvik ve eşlik etmek
  5. Projeler üretilmesine ve mevcut projelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesine eşlik etmek
  6. Bireysel, ekonomik ve sosyal yaşamın biçimlendirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasına öncülük etmek
  7. Bilgileri arama, sınıflandırma, eleştirme ve kullanma konusunda yetkilendirmek
  8. Öğrenmeyi düşünmeye ve öğrenme yöntemlerini öğrenmeye teşvik etmek
 3. Sosyal gelişime eşlik etmek
  1. Davranışlarda etik bir endişe geliştirmek
  2. Yaşamdaki anlam arayışının sürdürülmesi ve yürütülmesi için araçlar sağlamak
  3. Verimli ve etkili iletişim kurma araçlarının kullanılmasına ve geliştirilmesine eşlik etmek
  4. Bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yürütülmesi için öncülük etmek
  5. Dayanışmacı davranışları ve medeni çatışmaları teşvik etmek
  6. Çevre, doğa ve toplumsal duyarlılıkların geliştirilmesi ve yönetilmesine eşlik etmek
  7. Kitle iletişim araçlarının verimli, eleştirel ve etkin kullanımına eşlik etmek
 4. Yaşam yönetimine eşlik etmek
  1. Geleceğe ilişkin bir yaşam projesi üretilmesi, geliştirilmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi için eşlik etmek
 5. Velilerin eğitim hayatına etkin ve verimli eşlik etmesini sağlamak
  1. Velilerin öğrencinin okul dışındaki yaşam alanlarını geliştirmesi yönünde katkı sağlamak