İç Yönetmelik

İlgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenen Özel Varlık Anadolu Lisesi İç Yönetmeliğinin yer aldığı bu içerik, felsefe kökenli bir eğitim anlayışıyla hareket eden okulumuzun iş ve işlemlerine ilişkin öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı ve velilerimizi bilgilendirmek amacıyla yayımlanmaktadır.

İç yönetmeliğimizde yer alan belirli tanımlamalar ve açıklamalar ile Başlangıç bölümünde yer alan ifadeler telif hakları kapsamında korunmakta olup metnin tamamının ya da bir bölümünün kurumumuzdan yazılı izin alınmaksızın herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağın ihlali durumunda kurumumuz hukuksal prosedürü takip eden şekilde hareket eder.

Varlık Lisesi Yönetimi

Varlık Lisesi İç Yönetmeliği

Başlangıç

Bu yönetmelik, Özel Varlık Anadolu Lisesinde (okul ismi bundan sonra Varlık Lisesi olarak anılacaktır) eğitim, öğretim, öğrenim, çalışma ve ortak yaşam alanlarını kullanmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmıştır.

Her öğrenim yılının ilk haftasında Öğretmenler Kurulunca gözden geçirilerek güncellenen bu yönetmelik, ders yılı başındaki ilk iki hafta içinde çalışanların, öğrencilerinin ve velilerin bilgisine sunulur. Bu şekilde öğrenciler, öğretmenler ve veliler başta olmak üzere okul bünyesindeki tüm aktörler, bu yönetmeliği okumaya ve burada düzenlenen esaslara saygı göstermeye ve tüm okul topluluğunca saygı duyulmasını sağlamaya davet edilir.

Okul; öğrenci, öğretmen, çalışan, veli ve ziyaretçi gibi birçok aktörün bir arada bulunmasını gerektiren bir yaşam alanıdır. Eğitim, öğretim ve öğrenim etkinliklerine yönelik gerekli çalışmaların verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bir arada yaşama mekanlarından biri olan okullardaki tüm aktörlerin yasallık zemininde hareket etmesi esastır. Çünkü yasallık zemini, bir arada yaşamanın en elverişli yoludur.

Yasalar, birlikte yaşamak, adaleti sağlamak ve adaletsizlikten kaçınmak için belirlenen kurallardır. Bu yüzden yasalara bağlı olarak geliştirilen uygulamalar, herkese aynı hak, görev ve sorumlulukları sunar. Sorumluluk bilinci aynı haklar, yasalar ve kurallar altında bir araya gelmiş aktörlerin birbirlerinin yaşamlarını kolaylaştıran bir topluluk oluşturmasını sağlar. Bu noktada her okul yönetimi, hem eğitim, öğretim ve öğrenim kalitesini artırmak hem de keyfiliğe ve anlık uygulamalara karşı bir kalkan oluşturmak için bir arada yaşama kurallarını belirlemekle yükümlüdür.

Bununla birlikte bir arada yaşamanın karmaşıklığı içinde her bir duruma yönelik kural belirlemek mümkün değildir. Bu yüzden kuralların her özel duruma yönelik belirlenen bir düzenleme olarak değil, genel durumlara yönelik temel ve başat içerikler olarak kavranması gerekir. Bu yönetmeliğin var edilmesindeki amaç bunun üzerine kuruludur.

Okulun birincil işlevi öğrencilerin eğitilmesidir. Burada eğitim en geniş anlamıyla kavranmalıdır; çünkü öğrencilerin eğitilmesi demek, onların sosyal hayata, bir arada yaşamayı verimli, keyifli ve şen kılan değerlere, bu değerlerin var ettiği haklara, ödevlere ve görevlere entegre edilmesi demektir. Kurallar bu entegrasyonun sağlanması amacıyla, okul topluluğunun tüm üyeleri arasındaki dayanışma gerekliliği üzerine tanımlanır. Bu sebepten okuldaki kuralların düzenlenmesinde öncelikli olarak gözetilen aktörler öğrencilerdir. Dolayısıyla her ne kadar kurallar, okuldaki tüm aktörler için geçerli olsa da bazı kurallar eğitim işlerini yürütenlerin görev ve yetki alanlarıyla bağlantılıdır. Bu yüzden kurallara en başta çeşitli yetkileri elinde tutan öğretmenlerin, sonrasında okul çalışanlarının, daha sonrasında ise velilerin tam ve titiz bir şekilde uyması büyük önem taşır: çünkü öğretmenler, çalışanlar ve veliler birer yetişkin olarak kurallara uyma noktasında öğrenciler tarafından doğrudan örnek alınan aktörlerdir. Şu hâlde bu aktörler, daima bu hususu dikkate alarak öğrencilere nezih, neşeli, keyifli, verimli ve şen bir yaşam yolunu nasıl göstereceklerini öğrenmeli ve uygulamalıdırlar.

Birinci Kısım: Genel Hükümler

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1.

Bu yönetmelik, Varlık Lisesi bünyesinde eğitim dünyasının değerlerini geliş-tirmeye katkı sunmak ve öğrencileri, öğretmenleri, çalışanları ve velileri hakları, görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgilendirerek okul içi çalışmaların mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için gerekli çerçeveyi oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2.

Bu yönetmeliğin kapsamı, Varlık Lisesi bünyesinde eğitim, öğretim ve öğrenim faaliyetleri ile yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslardır.

Dayanak

Madde 3.

Bu yönetmelik, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlığıyla nitelenen Madde 42 olmak üzere,

 • 1739 numaralı ve 14.06.1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu
 • 5580 numaralı ve 8.02.2007 tarihli Özel Eğitim Kurumları Kanunu
 • 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 • 09.2023 tarih ve 32304 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği
 • 10.11.2017 tarih ve 30236 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
 • 07.07.2018 tarih ve 30471 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

ile ilgili diğer mevzuatlarda belirlenen esaslara göre hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik ve mevzuat arasında bir çelişki bulunamaz. Bu yönetmelik ve ilgili mevzuat arasında bir aykırılık olması durumunda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Tanımlar

Madde 4.

Bu yönetmelikte Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4’te geçen tanımlar aynen kullanılır. Bu tanımların yanı sıra Varlık Lisesi bünyesindeki iş ve işlemlere özgü olarak bu yönetmelikte geçen;

a. Kurucu: Varlık Eğitim Kurumlarının kurucularından her birini,

b. Eğitim Koordinatörü: Varlık Lisesinde pedagojik ve akademik iş ve işleyişten sorumlu olan yöneticilerden her birini,

c. Bölüm Koordinatörü: Temel ders alanlarına ilişkin akademik iş ve işleyişten sorumlu olan yöneticileri,

d. VAP: Felsefe kökenli bir eğitim, öğretim ve öğrenim anlayışının uygulanması ve geliştirilmesi için yürütülen Varlık Lisesi bünyesindeki Varlık Akademi Projesini,

e. Öğreni: Bakanlıkça “kazanım” ya da “öğrenme kazanımı” olarak adlandırılan, herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerden her birini ,

f. Veli Kurulu: Mevzuatta “Okul Aile Birliği” olarak ifade edilen kurulu,

ifade eder.

İkinci Bölüm: İlkeler

Madde 5.

Varlık Lisesi ve Varlık Eğitim Kurumları, kuruluş amaçları doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak eğitimi etik bir endişeyi taşıma noktasında tanır ve tanımlar. Bu noktada felsefe kökenli bir özel lise olmayı tam bir sorumluluk olarak üstlenen Varlık Lisesi, kuruluşundan itibaren benimsediği aşağıda belirtilen kurumsal ve pedagojik ilkelerine daima bağlılık içinde hareket eder.

a. Kurumsal İlkeler

İlke 1: Nitelik

Varlık Eğitim Kurumları tüm bileşenlerinde birinci önceliği nitelik olarak benimser.

İlke 2: Tek Şube / Şubeleşmemek

Varlık Eğitim Kurumları tüm kademeleri ve türlerinde yalnızca tek şube olarak çalışmayı benimser.

İlke 3: Standart Kontenjan

Varlık Eğitim Kurumları 12 kişilik sınıf kontenjanlarıyla çalışmayı benimser.

İlke 4. Paylaşımcılık

Varlık Eğitim Kurumları eğitime ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerini eğitime ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı benimser.

b. Pedagojik İlkeler

İlke 1. Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Eğitim felsefenin bir ürünüdür.

İlke 2. Zihinsel Eşitlik

Tüm insanlar zihinsel olarak eşittir.

İlke 3: Geçerli Akıl Yürütmelerle Düşünme

Eğitim, öncelikli olarak geçerli akıl yürütmelerle kurulan ilişkileri kavrama etkinliğidir.

İlke 4: Bir Tavır Olarak Dünyayı Yorumlama

Eğitimin temel amacı, öğrencilere doğru ve düzgün düşünme esasları çerçevesinde dünyayı yorumlama tavrını kazandırmaktır.

İkinci Kısım: Çalışma Esasları

Birinci Bölüm: Çalışma Zamanları

Madde 6.

Varlık Lisesinde çalışma takvimi bakanlıkça belirlenen eğitim, öğretim ve ders yılı takvimlerine uygun şekilde yürütülür. Okul bünyesinde gerçekleştirilecek, ek çalışma, kurs, sosyal etkinlik vb faaliyetlere ilişkin çalışma takvimi ise okul yönetimince belirlenir.

Varlık Lisesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile okulla ilgili iş ve işlemler aşağıda belirtilen çalışma günleri ve saatleri içinde yürütülür.

a. Okulun Çalışma Zamanları

 1. Okul, resmî tatiller dışında hafta içi günler ile cumartesi günleri açıktır.
 2. Okuldaki çalışma saatleri ders yılı içinde hafta içi günlerde 07.30-18.30, cumartesi günlerinde ise 09.00-17.00’dir.
 3. Okulun yaz tatili dönemindeki çalışma saatleri, yıllık izinlerin kullanımı, mevcut personel sayısı, okulda devam eden çalışma, iş ve işlemler dikkate alınarak okul yönetimince ilgili gün ve günlere özgü olarak düzenlenir. Bu düzenlemelerde okulun en geç 09.00’da açılması ve en erken 17.00’de kapanmasına dikkat edilir.
 4. Okul yönetimince gerekli görülen durumlarda pazar günleri de okul açılabilir.
 5. Okul yönetimi, ön hazırlık, temizlik, tamirat, tadilat, bakım ve acil durumlar söz konusu olduğunda günlük çalışma saatlerini geçici olarak değiştirebilir.
 6. Resmî tören, kutlama, anma vb gibi etkinliklerin cumartesi ve pazar günlerine gelmesi durumunda, genel çalışma saatlerine bakılmaksızın ilgili yönergelere göre hareket edilir.

b. Öğretmenlerin Mesaileri

 1. Öğretmenler ders yılı içinde hafta içi günlerde mesai yaparlar.
 2. Öğretmenlerin günlük mesai saatleri, ilk ders saati başlangıcından 15 dakika öncesinde başlar ve iş ve işlemleri olmadığı sürece son ders saati bitiminden 20 dakika sonrasında tamamlanır.
 3. Öğretmenler her gün okuldan en geç 18.10’da ayrılmak zorundadır.
 4. Öğretmenlerin yıllık izinleri 1 Temmuz’da başlar ve 31 Temmuz’da sona erer.
 5. Öğretmenler ara tatil sürecinde en az bir hafta izinlidirler. Bu iznin hangi haftada kullanılacağına Öğretmenler Kurulunun önerisi üzerine Eğitim Koordinatörlüğü karar verir.
 6. Öğretmenler, veli toplantıları vb gibi işler için gerekli durumlarda cumartesi ve pazar günleri de mesai yapabilir.
 7. Olağanüstü durumlarda okul yönetimi öğretmen mesailerini geçici olarak değiştirebilir.

c. İdari İşler ve Destek Hizmetleri Çalışanlarının Mesaileri

 1. İdari İşler ve Destek Hizmetleri birimi çalışanlarının mesaileri personel işleri yöneticisi tarafından kurum müdürünün onayıyla yürütülür.
 2. Ders yılı içindeki hafta içi günler ile cumartesi günlerine ilişkin okulun günlük rutin açılış, kapanış işlerini yürüteceği genel mesai saatleri yıllık bir çizelge şeklinde düzenlenir.
 3. Tören, kutlama, konferans, toplantı, seminer, kurs, bursluluk sınavı… vb gibi iş ve işlemlerin yapılacağı standart olmayan günler için ise ilgili gün ya da günlere özgü gereklilikler gözetilerek mesai saatleri düzenlenir. 
 4. Personel işleri yöneticisi tarafından genel mesai saatleri her öğrenim yılı öncesinde en geç 1 Eylül’de, standart olmayan günlere ilişkin mesai saatleri ise ilgili gün ya da günlerden en geç 2 gün öncesinde kurum müdürüne onaylatılır.

d. Ders Saatleri

 1. Ders başlangıç ve bitiş saatleri ile teneffüs zamanları ve öğle arası zamanına ilişkin düzenlemeler her ders yılı öncesinde mevzuata göre düzenlenir ve ilgili makamlara mevzuat hükümlerine göre onaylatılır.
 2. İlk ders başlangıcı en erken 08.00, en geç 09.30 olacak şekilde düzenlenir.
 3. Son ders bitimi en erken 15.00, en geç 16.30 olacak şekilde düzenlenir.
 4. Okulda tüm dersler 40 dakikadır.
 5. Okulda blok ders yapılamaz.
 6. Öğle arası en az 50 dakika olmak zorundadır.
 7. Öğrenciler okula en erken 07.35’te giriş yapabilir.
 8. Öğrenciler okuldan en geç 18.00’de ayrılmak zorundadır.

İkinci Bölüm: Eğitim ve Öğretim Organizasyonu

Öğretim Programı

Madde 7.

Varlık Lisesinde Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenen Özel Anadolu Lisesi programı uygulanır.

Varlık Lisesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tümü ilgili mevzuata uygun şekilde VAP kapsamında geliştirilen strateji, teknik, yöntem ve uygulamalarla gerçekleştirilir.

Haftalık Ders Programı

Madde 8.

Varlık Lisesinde haftalık ders programı her ders yılı için Eğitim Koordinatörlüğü tarafından bölüm koordinatörlerine danışılarak hazırlanır. Düzenlenen program, her ders yılı öncesinde öğretmenlere, öğrencilere ve velilere bildirilir.

Eğitim ve Öğretim Materyalleri

Madde 9.

Varlık Lisesinde derslerin işlenişi ve ödevlendirmelerde bakanlıkça belirlenen ders kitapları ile Öğretmenler Kurulunca belirlenen ek çalışma kaynakları başat materyaller olarak kullanılır. Laboratuvar dersleri için deney malzemeleri ile Beden Eğitimi ve Spor ile Görsel Sanatlar derslerine ilişkin özel materyaller ve ilgili derse göre görsel, işitsel, dijital vb gibi ek ders materyallerinin kullanımı mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili branş öğretmenlerince belirlenir.

Derslerin İşleniş Esasları

Madde 10.

Varlık Lisesinde dersler Varlık Lisesi Ders Yönergesinde belirtilen esaslara göre yürütülür. Bu yönerge Eğitim Koordinatörlüğünce gerekli görüldüğü her öğrenim yılı başında güncellenir.

Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

Madde 11.

Varlık Lisesinde derslere yönelik ölçme değerlendirme uygulamaları Varlık Lisesi Ölçme Değerlendirme Yönergesindeki esaslara göre gerçekleştirilir. Bu yönerge Eğitim Koordinatörlüğünce gerekli görüldüğü her öğrenim yılı başında güncellenir.

Öğrenci Veri Takip Sistemi | VAP-VTS

Madde 12.

Varlık Lisesinde öğrencilerin ders devamlılığı, ölçme değerlendirme uygulamalarındaki sonuçları, ödev yapma oranları, anket verileri gibi öğrenim başarılarını belirleyen verileri VAP bünyesinde geliştirilen Veri Takip Sistemi (VAP-VTS) uygulamasına kaydedilir.

VAP-VTS’ye verilerin işlenme trafiği her ders yılı başında belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir.

VAP-VTS, her ders yılı sonunda güncellenerek geliştirilir.

Üçüncü Kısım: Okulun Kullanımı

Madde 13.

Varlık Lisesinde okul binasının genel kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir. Okul içindeki derslik, teneffüs alanları, bahçe, kütüphane, laboratuvar, konferans salonu, yemekhane gibi alanların kullanımına ilişkin esaslar Varlık Lisesi Okul Yerleşkesi Kullanım Yönergesinde belirtilir. Bu yönerge Eğitim Koordinatörlüğünce gerekli görüldüğü her öğrenim yılı başında güncellenir.

Dördüncü Kısım: Okul Yönetimi

Birinci Bölüm: Yönetim Anlayışı

Madde 14.

Varlık Lisesi yönetimi, okul topluluğunu oluşturan öğretmen, çalışan, öğrenci ve veli aktörlerinin görev ve sorumluluklarını mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri için kurum kültürünün geliştirilmesi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin niteliğinin korunması ve artırılması anlayışıyla çalışır. Yönetim kademesinde bulunan tüm aktörler, yetkilerini bu anlayış içinde kullanır.

İkinci Bölüm: Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurum Müdürü

Madde 15.

Varlık Lisesi müdürü, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 78’de belirtilen esaslara uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Müdür, okuldaki tüm iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamakla sorumlu en üst düzey yönetici olarak okul içi iş ve işlemlere ilişkin son karar merciidir.

a. Görevler

 1. Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlarda, gerekli iş ve işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak
 2. Eğitim Koordinatörlüğünce yürütülen işe alım süreçlerini onaylayarak yeni öğretmen anlaşmalarını sağlamak
 3. Öğrenim yılı başlamadan önce İdari İşler ve Destek Hizmetleri birimi çalışanlarının iş bölümünü yapmak ve bu iş bölümünü yazılı olarak personel işleri yöneticisine bildirmek
 4. Öğrenim yılı başında ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla Öğretmenler Kurulu, zümre toplantıları ve mevzuatta belirtilen toplantıların yapılmasını sağlamak
 5. Ünitelendirilmiş yıllık planları ders yılı başlamadan önce zümrelerden teslim almak, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylamak ve bir örneğini iade etmek
 6. Okul binasını sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretime hazır bulundurmak; gerektiği durumlarda, tamir, tadilat, temizlik vb işlemlerin ivedilikle yapılmasını sağlamak
 7. Okulun araç, gereç, materyal ihtiyaçlarını belirlemek, bunun için gerekli bütçeyi organize ederek satın alma işlemlerini gerçekleştirmek
 8. Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her öğretim yılında en az bir defa öğretmenlerin derslerine girmek ve rehberlikte bulunmak
 9. Diploma, öğrenim durum belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylamak
 10. Mevzuattaki kurul, komisyon ve ekipleri oluşturmak
 11. Tüm kurul, komisyon ve ekip toplantılarında alınan kararları doğrudan ya da düzelttirerek onaylamak, uygulamaya koymak ve gerektiğinde üst makama bildirmek
 12. Haftalık ders programının düzenlenmesini sağlamak, onaylamak ve uygulamaya koymak

b. Yetkiler

 1. İdari İşler ve Destek Hizmetleri birimi için gerekli personel sayısını belirleme ve işe alınacak personeli seçme
 2. Mevzuat hükümleri doğrultusunda okul içindeki tüm öğretmen ve çalışanları görevlendirme
 3. Mevzuatta belirtildiği şekliyle ders yılı içinde gerektiğinde 5 günü geçmemek üzere öğrencilere izin verme ya da bu yetkisini yardımcılarına devretme
 4. Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirleme
 5. Tüm kurul, komisyon, ekip ve birimlerle toplantı yapma
 6. Gerekli gördüğü durumlarda öğretmenler, çalışanlar, öğrenciler ya da velilerle görüşmeler yapma

c. Sorumluluklar

 1. Okulun tüm bileşenlerindeki iş ve işleyişin verimli, güvenli ve nitelikli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 2. Öğretmenlerin ve çalışanların görevlerini yerine getirmelerinde, yetkilerini kullanmalarında ve sorumluluklarını üstlenmelerinde yol gösterici olmak
 3. Öğrencilerin eğitim haklarını kullanma, sorumluluklarını üstlenme ve okul ortamından verimli bir şekilde faydalanabilmelerinde yol gösterici olmak

Eğitim Koordinatörleri

Madde 16.

Varlık Lisesi eğitim koordinatörleri, okul içi eğitim, öğretim ve öğrenim hayatının organizasyonuna ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütür. Eğitim Koordinatörlüğü, öğretmen kadrosunun belirlenmesi ve yönetilmesi ile öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar için en az iki kişilik bir ekip olarak kurum müdürünce oluşturulur. Varlık Lisesinde eğitim koordinatörlerinden en az birinin pedagojik formasyon sahibi olması zorunludur. Eğitim koordinatörlerinden en az biri mevzuatta belirtilen müdür yardımcılığı görevlerini yürütmekle sorumludur. Eğitim koordinatörleri okuldaki eğitim ve öğretim hizmetinin niteliğinin geliştirilerek yürütülmesi için tam yetkiyle çalışır.

a. Görevler

 1. Her öğrenim yılı öncesinde öğretmen ihtiyacını belirlemek ve aday öğretmenlerin işe alım süreçlerini gerçekleştirmek
 2. Her ders yılı öncesinde Öğretmenler Kuruluna danışarak haftalık ders programını hazırlamak ve müdüre onaylatmak
 3. Her öğrenim yılında, her dönem en az birer kez olmak üzere öğretmen-veli toplantısı düzenlemek
 4. Velilere ve öğrencilere yönelik bilgilendirme ve danışma toplantıları düzenlemek
 5. Öğrencilerin ders başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
 6. Öğretmenlerin performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
 7. Okulun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yönetmek
 8. Okul içi etkinliklerin organizasyonunu denetlemek
 9. Okulun topluma hizmet çalışmalarını organize etmek ve yürütmek
 10. Okulun halka açık etkinliklerini organize etmek ve yürütmek
 11. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin okula yönelik dilek, öneri ve eleştirilerini değerlendirmek; bunun için öğretmenlerle, öğrencilerle ve velilerle gerekli olduğunda görüşmeler yapmak; uygulanabilir olan talepleri yerine getirmeyi organize etmek ve müdüre onaylatmak

b. Yetkiler

 1. Öğretmen kadrosu içinde bölüm koordinatörlerini atama
 2. Okulun öğretmen ihtiyacını belirleme ve yeni öğretmen alımlarına ilişkin bölüm koordinatörlerini görevlendirme
 3. Öğretmenleri eğitim, öğretim ve etkinliklerle ilgili görevlendirme ve/veya yetkilendirme
 4. Gerekli gördükleri durumlarda müdürün onayıyla Öğretmenler Kurulunu olağan üstü toplantıya çağırma
 5. Gerekli gördükleri durumlarda bölüm koordinatörlerini ve/veya üyelerini toplantıya çağırma
 6. Öğrencilerle toplantı ve/veya görüşmeler yapma
 7. Velilerle öğrenci eşliğinde ya da birebir görüşmeler yapma
 8. Okulun akademik örgütlenişine ilişkin proje, yönetmelik ve yönergeler hazırlama ya da hazırlatma

d. Sorumluluklar

 1. Okulun eğitim ve öğrenim niteliğinin korunması, artırılması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 2. Okul öğrencilerinin öğrenim hayatları ve geleceklerine ilişkin projeler üretmesine yardımcı olmak; üretilen projeler konusunda danışmanlık yapmak
 3. Okul velilerinin öğrencilerin öğrenim hayatına verimli bir şekilde eşlik etmesi için danışmanlık yapmak
 4. Okul içi iş trafiğini aksatmayacak şekilde, okula başvuran öğrencilere, velilere ve öğretmenlere ücretsiz bir şekilde danışmanlık yapmak
 5. Eğitim Koordinatörlüğünce yürütülen tüm iş ve işlemler hakkında müdürü bilgilendirmek

Bölüm Koordinatörleri

Madde 17.

Varlık Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen, Sosyal, Yabancı Dil ile Sanat ve Spor dersleri olmak üzere 6 farklı bölüm koordinatörlüğü vardır. Bölüm koordinatörleri, okul içi öğrenim hayatının organizasyonunda, kendi alanlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütür. Bölüm koordinatörlükleri, eğitim koordinatörlerinin kararları ve müdürün onayıyla oluşturulur.

a. Görevler

 1. Her öğrenim yılı öncesinde bölümde yer alan derslere ilişkin öğretmen ihtiyacını belirleyerek Eğitim Koordinatörlüğüne bildirmek ve eğitim koordinatörlerinin talimatları doğrultusunda aday öğretmenlerin işe alım süreçlerini yürütmek
 2. Her öğrenim yılı başında bölüm derslerine ilişkin yıllık planların hazırlanmasını sağlamak ve müdüre onaylatmak, ders materyallerini belirlemek ve Eğitim Koordinatörlüğünün onayıyla belirlenen materyallerin zamanında temin edilmesini sağlamak, yıllık ödevlendirme baremlerini belirlemek ve Eğitim Koordinatörlüğüne onaylatmak
 3. Ders yılı başında, ders programına göre bölümdeki hangi öğretmenlerin hangi günlerde nöbetçi öğretmenlik yapabileceğine ilişkin önerisini müdüre iletmek
 4. Bölüm öğretmenlerinin derslerini işleme biçimlerinin ilgili yönergeye uygunluğunu denetlemek
 5. Bölüm öğretmenlerinin yaptığı ölçme-değerlendirme uygulamalarının ilgili yönergeye uygunluğunu denetlemek

b. Yetkiler

 1. Bölüm öğretmenlerini eğitim, öğretim ve bölüm derslerine yönelik etkinliklerle ilgili olarak görevlendirme ve/veya yetkilendirme
 2. Gerekli gördükleri durumlarda bölüm öğretmenlerini toplantıya çağırma
 3. Okulun akademik örgütlenişinde, bölüm derslerinin verimliliğini artırmak için projeler hazırlama ve/veya hazırlatma
 4. Okul içinde ders dışı işlemler için görevlendirilmiş öğretmenlerin (nöbetçi öğretmenlik, alan sorumluluğu vb gibi) görevlerini icra etme durumlarını denetleme
 5. Diğer bölüm koordinatörleriyle birlikte Eğitim Koordinatörlüğünü toplantıya çağırm

c. Sorumluluklar

 1. Okulun eğitim ve öğrenim niteliğinin korunması, artırılması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve verimli bir şekilde yürütülmesine eşlik etmek
 2. Okul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğindeki gelişimleri için örnek olmak
 3. Okul öğrencilerinin bölüm derslerine ilişkin verimliliklerini artırmak için projeler üretmek, üretilen projelerin yürütülmesi konusunda danışmanlık yapmak
 4. Bölüm öğretmenlerince yürütülen iş ve işlemler hakkında Eğitim Koordinatörlüğünü ve/veya müdürü bilgilendirmek

Etkinlik Koordinatörü

Madde 18.

Varlık Lisesinde okul bünyesinde gerçekleştirilecek ya da okulca dahil olunacak etkinliklere ilişkin iş ve işlemler etkinlik koordinatörünün denetiminde yürütülür.

Etkinlik koordinatörü etkinliklere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde eğitim koordinatörlerinin kararları ve müdürün onayı doğrultusunda hareket eder.

a. Görevler

 1. Her öğrenim yılı öncesinde okul bünyesinde gerçekleştirilecek ve okulca dahil olunacak etkinliklere ilişkin Etkinlik Kurulunu kurarak bu kurul aracılığıyla öğrenim yılına ilişkin etkinlik takvimini oluşturmak
 2. Etkinlik takvimine göre etkinliklerde görev alacak kişileri organize etmek
 3. Okul bünyesinde Sosyal Etkinlik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi ve Spor gibi dersler ile öğrenci kulüpleri vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan periyodik ya da süreli etkinliklerin organizasyonuna ilişkin bilgi almak ve bu etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesini denetlemek
 4. Kendisine iletilen etkinlik önerilerini değerlendirmek ve bu değerlendirmelerini Etkinlik Kuruluna sunmak
 5. Okulun başka kurum, kişi ve kuruluşlarla birlikte yapacağı etkinliklere ilişkin iş birliği trafiğini organize etmek
 6. Tamamlanan etkinliklere ilişkin etkinlik raporlarını sözlü ya da yazılı olarak eğitim koordinatörlerine sunma

b. Yetkiler

 1. Etkinliklerle ilgili öğretmenleri ya da öğrencileri görevlendirme ve/veya yetkilendirme
 2. Gerekli gördüğü durumlarda Etkinlik Kurulunu toplantıya çağırma
 3. Bir etkinliğin yürütülme sürecine ilişkin bilgi almak için görevlendirdiği kişileri toplantıya çağırma
 4. Gerekli gördüğü durumlarda etkinlik özelindeki görev ve yetki dağılımını değiştirme

c. Sorumluluklar

 1. Okulun eğitim ve öğrenim niteliğinin korunması, artırılması, geliştirilmesi için öğrencilerin öğrenim süreçlerine, öğretmenlerin ve çalışanların mesleki gelişimlerine ve velilerin eğitim hayatına eşlik etme meziyetlerine katkı sunacak etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlamak
 2. Öğrencilerin ve velilerin aktif olarak etkinliklere katılmasına teşvik etmek; bu konuda danışmanlık görevi üstlenmek
 3. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde okulun tüm aktörlerinin kolaylaştırıcı bir şekilde yan yana bulunmalarını sağlama

Psikolojik Danışman ve Rehber

Madde 19.

Varlık Lisesinde Psikolojik Danışman ve Rehberlik hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yürütülür. Varlık Lisesinde psikolojik danışman ve rehber öğretmenin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a. Görevler

 1. Müdürün denetiminde resmî kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülecek iş ve işlemler ile okul içinde yürütülecek iş ve işlemleri mevzuata uygun şekilde yerine getirmek
 2. Öğrencilere yönelik yürütülecek hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için Öğretmenler Kurulunu bilgilendirmek ve yönlendirmek; bu konuda okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak
 3. Öğrencilerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik gereksinimleri için yürütülecek uygulamalara yönelik materyal ihtiyaçlarını kurum müdürüne bildirmek ve bunların teminini sağlamak

b. Yetkiler

 1. Öğrencilerin genel durumlarına ilişkin bilgi almak için öğretmenleri toplantıya çağırmak
 2. Öğrencilerin ders özelindeki durumu hakkında bilgi almak için öğretmenlerle birebir görüşmeler yapmak
 3. Öğrencilerle toplantı yapmak ya da birebir görüşmeler gerçekleştirmek
 4. Velilerle toplantı yapmak ya da birebir görüşmeler gerçekleştirmek

c. Sorumluluklar

 1. Öğrencilerin öğrenim sürecini verimli, sağlıklı ve nitelikli bir şekilde geçirmeleri için gerekli önlemleri almak ve çeşitli uygulamalar geliştirmek
 2. Okuldaki eğitim ve öğrenim hayatının öğrenciler üzerindeki etkilerini gözlemlemek ve gözlem sonuçlarına göre bu etkinin nitelik ve verimlilik açısından artırılması için tüm okul aktörleriyle iş birliği içinde hareket etmek

Öğretmenler

Madde 20.

Varlık Lisesi öğretmenleri Varlık Eğitim Kurumlarının kuruluş amaçları doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak eğitimi etik bir endişeyi taşıma noktasında tanıyarak görevlerini icra etmek ve felsefe kökenli bir özel eğitim kurumu olmayı tam bir sorumluluk olarak üstlenen Varlık Lisesini nitelikli bir şekilde temsil etmekle yükümlüdür.

a. Görevler

 1. Her öğrenim yılı öncesinde gerekli ön hazırlıkları tamamlamak
 2. Öğrencilerin öğreni eksikliklerine yönelik çalışmalar yapmak
 3. Derslerini mevzuat, okul yönetmeliği ve yönergelere uygun şekilde işlemek
 4. Derslerine ilişkin sorumlu gruplara yönelik düzenli haftalık ödevler vermek, bu ödevlerin yapılması sağlamak
 5. Müdür, eğitim koordinatörleri, bölüm koordinatörü ya da etkinlik koordinatörünce verilen görevleri yerine getirmek

b. Yetkiler

 1. Bölüm ya da eğitim koordinatörlerinden toplantı talep etmek
 2. Okul bünyesinde gerçekleştirebilecek etkinlik, çalışma vb faaliyetler için projeler sunmak, öneride bulunmak
 3. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencileri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Koordinatörlüğü ya da Müdüriyet birimine yönlendirmek
 4. Gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci ya da öğrencileri Ödül ve Disiplin Kuruluna sevk etmek
 5. Gerekli gördüğü durumlarda, eğitim koordinatörlerinin eşliğinde öğrenci velisiyle görüşme yapmak

c. Sorumluluklar

 1. Görevlerini eğitimin temel ilkeleri ve genel amaçlarına göre mevzuata uygun şekilde yürütmek
 2. Okul içi etkinlik, tören vb gibi faaliyetlerde branşını ilgilendiren konularda yardımcı olmak, gerektiğinde danışmanlık yapmak
 3. Bir çalışan, uzman, yönetici ve üye olarak okul yaşantısının verimliliğinin artırılmasında etkin bir şekilde örnek olmak

Personel İşleri Yöneticisi

Madde 21.

Varlık Lisesinde personel işleri yöneticisi, Halkla İlişkiler ve Destek Hizmetleri birimindeki tüm çalışanların amiri olarak, bu çalışanların görevlerini okul yaşantısını kolaylaştıracak şekilde yapmalarını sağlamakla sorumludur. Bu sorumluluk noktasında personel işleri yöneticisi, çalışan-öğretmen-öğrenci-veli trafiğinin verimli bir şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesi yetkili merci olarak hareket eder.

a. Görevler

 1. Okulun resmî ve özel kurumlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, söz konusu iş ve işlemlere ilişkin ilgili yetkilileri zamanında bilgilendirmek
 2. Müdür, eğitim koordinatörleri ile rehberlik ve psikolojik danışmanın öğrenci, veli ve ziyaretçi görüşmelerine ilişkin randevu programını organize etmek
 3. Okulun telefon ve ziyaretçi trafiğini yönetmek
 4. Kayıt kabul işlemlerini mevzuata ve eğitim koordinatörlüğünce belirlenen prosedüre göre yapmak
 5. Mesai başlangıcı için okula giriş yapan kişilere imza defterini imzalatmak
 6. Okula giriş yapan öğrencilerin telefonlarını ve akıllı cihazlarını telefon kutusuna bırakmasını sağlamak
 7. Okula geç kalan öğrencileri yetkililere yönlendirmek
 8. Okul üniformasıyla okula giriş yapmayan öğrencileri yetkililere yönlendirmek
 9. Veli toplantısı, etkinlik, tören vb gibi faaliyetlerde okul yerleşkesinin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak, bu konuda gerekli önlemleri almak
 10. Okulun temizlik, bakım, onarım işlerinin zamanında yapılmasını sağlamak; bu konulardaki iş ve işlemlerin yürütülme sürecine ilişkin kurum müdürünü düzenli olarak bilgilendirmek
 11. Okul yerleşkesinin gün içi açılış ve kapanış işlemlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak
 12. Okulun resmî belgelerine ilişkin arşiv ve dosyalama işlemlerini yapmak
 13. Müdür ve eğitim koordinatörleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek

b. Yetkiler

 1. Halkla İlişkiler ve Destek Hizmetleri çalışanlarını görevlendirme ve/veya yetkilendirme
 2. Müdürden ya da eğitim koordinatörlerinden toplantı talep etme

c. Sorumluluklar

 1. Okulun resmî kurumlarla ilgili iş ve işlemlerini mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak
 2. Görevlerini okul topluluğu üyelerinin yaşantılarını kolaylaştırıcı şekilde yerine getirmek
 3. Okul içi etkinlik, tören, toplantı vb gibi faaliyetler esnasında ilgili kişileri yönlendirmek, yardımcı olmak, gerektiğinde danışmanlık yapmak
 4. Acil durumlarda yetkilileri derhal bilgilendirmek

Halkla İlişkiler ve Destek Hizmetleri Çalışanları

Madde 22.

Varlık Lisesinde Halkla İlişkiler ve Destek Hizmetleri çalışanları personel işleri yöneticisi tarafından kendilerine verilen iş ve işlemleri yerine getirirler.

Halkla İlişkiler ve Destek Hizmetleri çalışanları tüm görevlerini okul yaşantısını kolaylaştıracak şekilde yapmakla sorumludur.

Beşinci Kısım: Öğrenci Yaşamı

Madde 23.

Varlık Lisesinde öğrenci yaşamı, mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulama biçimlerinin belirtildiği Varlık Lisesi Öğrenci Yönergesiyle düzenlenir. Bu yönerge okulun güncel olanaklarına göre her öğrenim yılı öncesinde güncellenir.

Altıncı Kısım: Veli Yaşamı

Madde 24.

Varlık Lisesinde velilerin öğrencilerin okul hayatına verimli bir şekilde eşlik etmeleri ile okulla ilişkilenmelerine ilişkin esaslar mevzuat hükümleri doğrultusunda Varlık Lisesi Veli Yönergesiyle düzenlenir. Bu yönerge okulun güncel olanaklarına göre her öğrenim yılı öncesinde güncellenir.

Yedinci Kısım: Konuklar ve Geçici Görevliler

Madde 25.

Varlık Lisesinde okul yaşamının içine geçici olarak dahil olan ziyaretçi ve konuklar ile okul yerleşkesine ilişkin tadilat, tamirat, bakım vb işler için geçici görevli olarak gelen kişilerin; okul yaşamının içinde bulundukları sürece müdür, personel işleri yöneticisi ya da eğitim koordinatörlerince görevlendirilen bir refakatçi eşliğinde hareket ederler.

Sekizinci Kısım: Yürürlük ve Yürütme

Madde 26.

Bu yönetmelik, Varlık Lisesi Öğretmenler Kurulunun oluru ve kurum müdürünün onayıyla yürürlüğe girer. Yönetmeliğin yürürlük süresi kurum müdürünün onayını takip eden bir öğrenim yılıdır.

Madde 27.

Bu yönetmelik, Varlık Lisesi kurum müdürü ile kurum müdürü adına Varlık Lisesi eğitim koordinatörleri tarafından yürütülür