VAP-ÖTS

Bu içerik, öğrencilerin öğrenim hayatlarındaki içinde bulundukları mevcut kademe öncesinde edinmiş olmaları gereken öğreniler hakkındaki yetkinlik ve eksikliklerini tespit etmek amacıyla geliştirilen Varlık Akademi Projesi Ön Öğreni Tespit Sınavları | VAP-ÖTS hakkındaki esasları göstermektedir.

VAP-ÖTS Esasları

VAP-ÖTS uygulamamızda öğrencilerin ön öğreni eksikliklerinin saptanması ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların planlanarak hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulama ilk ve orta öğrenim sürecindeki öğrencilere yönelik geliştirilmiştir.

Uygulamada öğrencilerin geçmiş öğrenim hayatlarına ilişkin elde etmesi gereken kazanımlar 5 farklı düzeyde sınıflandırılarak, bu kazanımlar 3 aşamalı bir sınav sistemi üzerinden sorgulanmaktadır.

ÖTS Aşamaları ve Uygulama

Birinci Aşama | Tespit

İlgili alana ilişkin geçmiş öğrenilerin yönelik genel bir taramayla sorgulanması
Sınav Biçimi: Karma | Soru Sayısı: 20 soru | Sınav Süresi: 40 dakika (her bir oturum için)

Soru Dağılımları, Katsayılar ve Puanlama
 • Düzey 1 | 4 soru – her bir sorunun puan değeri 12
 • Düzey 2 | 5 soru – her bir sorunun puan değeri 16
 • Düzey 3 | 6 soru – her bir sorunun puan değeri 22
 • Düzey 4 | 3 soru – her bir sorunun puan değeri 26
 • Düzey 5 | 2 soru – her bir sorunun puan değeri 28
 • Taban puan 100 | Tam puan 500
Süreç

Birinci aşama taramasında;

 • 100–180 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 1
 • 181–260 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 2
 • 261–340 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 3
 • 341–420 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 4
 • 421–500 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 5

taramalarına yönlendirilir.

İkinci Aşama | Teşhis ve Tedavi

İlgili düzeye yönelik kazanımların özel taramalarla sorgulanması
Öğreni eksikliklerinin giderilmesine ilişkin çalışmaların planlanması ve uygulanması
Sınav Biçimi: Karma | Soru Sayısı: 20 soru | Sınav Süresi: 40 dakika (her bir oturum için)

Soru Dağılımları, Katsayılar, Puanlama ve Baraj Skorları
 • Düzey 1 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 460
 • Düzey 2 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 420
 • Düzey 3 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 360
 • Düzey 4 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 320
 • Düzey 5 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 300
 • Taban puan 100 | Tam puan 500
Süreç
 • Bu aşamaya birinci aşamada elde edilen skora göre ilgili düzey taramasıyla başlanır.
 • Barajın altında kalan öğrenciler ilgili çalışma programını tamamlar.
 • Çalışma programını tamamlayan öğrenciler düzey taramasına tekrar katılır.
 • Baraj skorunu aşan öğrenciler bir üst düzeye ilişkin taramaya katılır.
 • Düzey 5 barajını geçen öğrenciler üçüncü aşamaya geçer.

Üçüncü Aşama | Öğreni Kalıtlarının Kullanımı

Öğreni yetkinliklerinin pekiştirilmesi
Sınav Biçimi: Açık uçlu | Soru Sayısı: 5 soru | Sınav Süresi: 120 dakika

Süreç
 • Bu aşamaya yalnızca ikinci aşamada düzey 5 barajını geçen öğrenciler katılır.
 • Tarama sonucunda tüm sürece ilişkin ayrıntılı rapor sunulur.

Öğrenilerin Sınıflandırılması

Tüm alanlara ilişkin öğrenilerin 5 farklı düzeyde sınıflandırıldığı VAP Ön Öğreni Tespitinde, bu düzeylerde sorgulanan öğrenilerin temel nitelikleri şu şekildedir:

Düzey 1 Öğrenileri | Temel-Altı Öğreniler

 • Kuralları, terimleri, sembolleri vb tanıma
 • Kuralları hatırlama
 • Verilen kuralı kullanma, tekrar etme
 • Açıkça verileni fark etme

Düzey 2 Öğrenileri | Temel Öğreniler

 • Bağlamı, ilişkileri, sonucu veya amacı fark etme
 • Verileri düzenleme, gruplandırma, karşılaştırma
 • Özellikleri ve içerimleri anlama
 • Kuralları ve yöntemleri kullanma
 • Yaygın olan deyişleri anlama
 • Rutin problemleri çözme
 • Duruma ilişkin örnekler bulma
 • Neden ve sonuç bilgilerini ayırt etme
 • Kanıtları fark etme

​Düzey 3 Öğrenileri | Amaçlanan Öğreniler

 • Neden-sonuç ilişkilerini saptama
 • Verileri bir arada kullanma
 • Bilgiler arasında geçişler yapma
 • Kavramlar arasında ilişkiler kurma
 • Uygulanacak sürece ve işlemlere karar verme
 • Verileri bağlam içinde anlamlandırma
 • Karşılaştırarak çıkarımlar yapma
 • Ana ve yan unsurları fark etme, anlama
 • Sonuca ilişkin sağlıklı tahminlerde bulunma
 • Modelleri kullanma, tamamlama, geliştirme
 • Basit modeller oluşturma
 • Modeller arası geçişler yapma
 • Bir modeli farklı bir modele uyarlama
 • Tez, hipotez, teori ve yasa gibi esasları tanıma
 • Kuralları örnekler üzerinde gösterme
 • Verileri temel hatlarıyla çözümleme ve yorumlama
 • Neden-sonuç ilişkileri kurma

Düzey 4 Öğrenileri | İleri Öğreniler

 • İçerimleri fark etme, anlama, kullanma
 • Verileri ilişkilendirme
 • İçerimleri belirtme, çıkarımlarda bulunma
 • Çözümleme yapma, çözümleme sonucundaki bilgileri kullanma
 • Bilgileri değerlendirme, bilgiler üzerine yorum yapma
 • Dolaylı olanı fark etme
 • Karmaşık veriler arasından istenileni bulma, kullanma
 • Strateji seçme ve uygulama
 • Genel kuralı çıkarsama
 • Yaptığı işlemleri, öne sürülen kanıtları vb denetleyebilme
 • Anahtar kavramları fark etme, kullanma
 • Süreklilikleri ve süreksizlikleri fark etme, belirleme
 • Öncelikli ve önemli olanları ayırt etme
 • Alternatif yöntemler oluşturma ve kullanma

​Düzey 5 Öğreniler | Üst Öğreniler

 • ​Verilerin niteliğini, bilgilerin geçerlilik alanlarını ve ifadelerin anlamlarını fark etme
 • Fikirleri yorumlama ve değerlendirme
 • Strateji geliştirme, geliştirdiği strateji uygulama ve uygulama sürecini denetleme
 • Eleştirilerini bir bütün olarak argümante etme
 • Deneyler, metinler, problemler, projeler vb tasarlama
 • Sonuçlara yönelik güçlü tahminlerde bulunma
 • Her aşamada özdenetim içinde olma​

VAP ÖTS’nin Uygulandığı Alanlar

Tüm derslere yönelik çalışmaların sürdürüldüğü uygulama, mevcut haliyle Varlık Lisesi bünyesinde şu alanlarda gerçekleştirilmektedir:

 • Türkçe-Edebiyat
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
  • Fizik
  • Kimya
  • Biyoloji
 • Sosyal Bilgiler
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Felsefe
 • İngilizce
 • Fransızca

Katılım ve Başvuru Süreci

Uygulamanın birinci aşaması sosyal sorumluluk projesi kapsamında Varlık Lisesi’ne başvuruda bulunan ilgili herkese açıktır. İkinci ve üçüncü aşama sınavlarına katılım ise Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlerinin onayıyla gerçekleştirilir.
Başvuru ve katılım sürecine ilişkin esaslar şu şekildedir:

 1. 2. sınıf başlangıcından 11. sınıf başlangıcına dek ilk ve orta öğrenim sürecinde bulunan öğrenciler, velileri aracıyla başvuruda bulunabilirler.
 2. Yapılan başvuru tarihini müteakip dört hafta içinde sınav kitapçıkları hazırlanır ve ilgili öğrenciye oturum saatlerine ilişkin randevu verilir.
 3. Öğrenciler bir gün içinde en fazla iki farklı oturuma katılabilir.
 4. Sınav sonuç raporları ilgili öğrenci ve/veya velisi tarafından sınav tarihinden bir hafta sonrasında Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünden teslim alınabilir.

Varlık Lisesi yönetimi, kurum ilke ve esaslarına uygun şekilde ve geliştirmek amacıyla VAP-ÖTS uygulamasına ilişkin değişiklik yapma haklarını saklı tutar.

VAP-ÖTS uygulaması Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünün VAP için yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk olarak 2017-2018 öğrenim yılında hayata geçirilmiştir. Halen geliştirilmekte olan uygulamamızda yeterli soru havuzuna ulaşılmasıyla birlikte örnek sınav soruları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak da yürütülmekte olan VAP-ÖTS uygulamamız bu kapsamda ilk olarak 2018-2019 öğrenim yılında Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesindeki 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir. Uygulamamıza yönelik kurumsal işbirlikleri için okulumuzla iletişime geçebilirsiniz.


VAP uygulamalarımız, kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz kurumsal ve pedagojik ilkelerimiz doğrultusunda eğitim koordinatörlüğümüzce okulumuzun nitelik, verimlilik ve başarı performansının artırılması için var edilmekte ve geliştirilmektedir. Nitekim üzerinden on yılı aşkın bir sürenin geçtiği kuruluş aşamamızda birinci kurumsal ilkemiz “Varlık Eğitim Kurumları tüm bileşenlerinde birinci önceliği nitelik olarak benimser.” şeklinde kaleme alınmış ve “Bu ilke doğrultusunda kurumumuzda eğitmen kadrosunun belirlenmesi ve yönetilmesi, eğitim dışı personel niteliğinin sağlanması ve korunması, mimari organizasyonun pedagojik ilkelere uygunluğunun denetimi, öğrenim programının yapılandırılması, yönetimi, yürütülmesi ve geliştirilmesi ile öğrenci kayıt kabul koşullarının belirlenmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi gibi tüm başat konularda eğitim koordinatörlüğümüz tam yetkiyle hareket eder.” ifadeleriyle açıklanmıştır.

Bu bağlamda tüm uygulamalarımızın, okul iş ve işlemlerinde başat aktörler olan öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin eğitim dışı konularla olan meşguliyetini azaltmak ve eğitime ilişkin konulara daha çok odaklanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğinin önemle altını çizmek isteriz. Bu amaç doğrultunda VAP uygulamalarımız kapsamındaki tüm hakların tasarrufu okul yönetimimizdedir. Okul yönetimimiz, amacına aykırı sonuçlarla karşılaşılması durumlarında önceden haber vermeksizin VAP uygulamalarımızı değiştirme ya da tümüyle kaldırma hakkını saklı tutmayı bir güvenlik önlemi olarak kullanır.