Varlık’ta burs imkânı!

2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavımız 13 Ocak’ta yapılacaktır. 8, 9; 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabileceği bursluluk sınavlarımıza aşağıdaki form üzerinden başvurabilirsiniz.


Varlık Lisesi Bursluluk Sınavı Şartnamesi 2024–2025

Amaç

2024-2025 eğitim öğretim yılı okulumuzda tamamen veya kısmen burslu öğrenim görecek öğrencileri başarıları doğrultusunda belirlemektir.

Kapsam ve Dayanak

20.03.2012 Tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62 ve 63. maddelerine dayanılarak yapılacak bursluluk sınavına ilişkin esasları, uyulması gereken kuralları ve tarafların yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Esaslar

 1. Yapılacak bursluluk sınavındaki başarılı olanlara karşılıksız olarak burs verilecektir.
 2. Burs verilecek öğrencilerin tespitine yönelik yapılacak sınavlar ücretsizdir.
 3. Sınava öğrencilerin, sorulara verdikleri doğru/yanlış cevap sayısına göre başarı sıralaması yapılacak ve bu sıralamadaki yerine göre aşağıda belirtilen oran ve sürelerde burslu eğitim hakkı verilecektir
 4. Sınavda derece elde eden öğrencilere %100, %50 ve %25 oranlarında öğrenim ücreti bursları verilecektir.
 5. Kurumumuz hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunmamaktadır.
 6. Sınavda başarı sıralamasına göre en fazla 8 öğrenciye yukarıda belirtilen oranlarda burs verilecektir.
 7. Resmi okullarda uygulanan ders geçme ölçütlerine göre başarılı olduğu ve okuldan uzaklaştırmasını gerektirecek herhangi bir disiplin cezası almadığı sürece ilgili eğitim öğretim yılı boyunca burs devam edecektir.
 8. Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenciye maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenmeyecektir.
 9. Burslu okutulacak öğrencilerin oranı veya sayısı, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13. maddesi kapsamında ücretsiz okutulacakların oranı ve sayısının dışındadır.
 10. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmez.
 11. İlgili mevzuat kapsamında valilikten alınan izin doğrultusunda burs verilecek 9., 10.,11., 12. sınıf öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınavlarımız 13.01.2024 tarihinde yapılacaktır.
 12. Bursluluk sınavının reklam ve duyuruları Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ek 4. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
 13. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20. maddesi doğrultusunda ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edileceğinden sınavlara bu sınıf seviyelerinden öğrenci alınamaz.
 14. Sınavlar, kurumumuzun kendi binasında yapılacaktır.
 15. Sınavlar, 8, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde gerçekleştirilmektedir.
 16. Veliler, sınava katılacak öğrencilerinin sınav başvurularını bu sayfa üzerindeki form üzerinden ya da buradaki şartnameleri belirten bir çıktı ile bizzat okulumuza başvurarak yapabilirler. Bu sayfadaki form üzerinden yapılan başvurularda işbu şartnamenin tüm şartları okunmuş ve onaylanmış olarak kabul edilir.

Özel Hükümler

 1. Sınav Takvimi
  • İşbu şartnamedeki esaslarda Madde 11’de belirtilen gün ve saatte gerçekleştirilecek olan sınava en geç 11 Ocak 2023 Perşembe 23.59’a kadar başvuru yapılabilir. Başvurular öğrenci ve öğrenci velisi tarafından mesai saatleri içinde şahsen ya da bu sayfadaki form üzerinden gerçekleştirilir.
  • Sınav sonuçları en geç 22 Ocak 2023 Pazartesi günü okulumuzun duyuru panosunda ilan edilecek ve ayrıca öğrencilere ve velilere e-posta ve/veya kısa mesaj yoluyla iletilecektir.
  • Sınava Ankara iline bağlı Çankaya ilçesi ile Çankaya çevresindeki ilçelerdeki resmi ve özel okulların 8, 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim görmekte olan öğrenciler başvurabilir.
  • Özel Varlık Anadolu Lisesi kendi belirledikleri öğrencileri, öğrenci ve veli onayı doğrultusunda sınava dâhil edebilir. Bu kapsamda okulumuz bünyesinde eğitim görmekte olan tüm ara sınıf öğrencilerinin bursluluk sınavlarımıza katılması esastır.
  • Başvuru esnasında yanlış bilgi veren öğrencilerin sınav sonuçları değerlendirmeye alınmaz.
 2. Sınavların Esasları ve Uygulanış Şekilleri
  • Sınava yalnızca yanında kimlik ve/veya fotoğraflı öğrenci belgesi bulunan kişiler kabul edilir.
  • Sınava katılacak öğrencilerin ilgili sınav gününde sınav başlangıç saatinden en az 10 dakika önce Özel Varlık Anadolu Lisesinde bulunması esastır.
  • Sınavda ilk 30 dakika ile son 15 dakika öğrencilerin sınav salonundan çıkmalarına izin verilmez. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin sınavları iptal edilerek değerlendirmeye alınmaz.
  • Sınav esnasında kopya çeken ya da sınav kurallarına uymayan öğrencilerin sınav sonuçları değerlendirmeye alınmaz.
  • Öğrenciler sınavda cep telefonu, elektronik haberleşme cihazı, cetvel, pergel, hesap makinesi vb. materyal kullanamaz. Sınav salonunda bu ve benzeri materyal bulunduramazlar.
  • Sınav soruları; ilgili tüm sınıflar için 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanan MEB programına uygun olarak 5 Ocak 2024 tarihine kadar işlenen konularla sınırlıdır. Sınavda öğrencilerin geçmiş öğrenim yıllarına ilişkin ders kazanımlarına ilişkin sorular da sorulabilir. Sınavlar;
   • 8. sınıflar için; 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri, 15 Sosyal Bilimler ve 15 İngilizce olmak üzere toplam 75 soru ve 120 dakika sınav süresi
   • 9. sınıflar için; 15 Türk Dili ve Edebiyatı, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri (5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji), 15 Sosyal Bilgiler (5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) olmak üzere toplam 60 soru ve 120 dakika sınav süresi
   • 10. sınıflar için; 15 Türk Dili ve Edebiyatı, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri (5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji), 15 Sosyal Bilgiler (4 Tarih, 4 Coğrafya, 4 Felsefe, 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) olmak üzere toplam 60 soru ve 120 dakika sınav süresi
   • 11. sınıflar için; 20 Türk Dili ve Edebiyatı, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji), 20 Sosyal Bilgiler (7 Tarih, 7 Coğrafya, 6 Felsefe) olmak üzere toplam 80 soru ve 120 dakika sınav süresi üzerinden uygulanacaktır. 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin puan hesaplamasında sayısal ve eşit ağırlık puanlar, bursluluk için ayrı ayrı değerlendirilecektir.
  • Sınav soruları 8. sınıf öğrencileri için 4; 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri için 5 seçenekli ve çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Puanlama yapılırken, 8. sınıf öğrencileri için doğru yanıtların sayısından yanlış yanıtların üçte biri, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için ise dörtte biri düşülecektir.
  • Sınav sonunda soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecektir.
  • Sınava katılan her öğrenci ve/veya velisi, sınav sonucunun akademik değerlendirmesine yönelik Özel Varlık Anadolu Lisesi eğitim koordinatörlerinden bilgi alabilecektir.
 3. Puan eşitliği durumunda uygulanacak esaslar
  • Sınav sonucunda eşit puan alarak bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin bir önceki yılki yılsonu başarı puanları (YSBP) tespit edilir. Ardından velilerin gelir durumlarını belgelendirerek beyan etmeleri istenir. Bu belgelerden hareketle; 1 asgari ücret ve altında geliri olan velinin öğrencisine 100, 1 asgari ücret ile 2 asgari ücret geliri olan velinin öğrencisine 75, 2 asgari ücret ile 3 asgari ücret geliri olan velinin öğrencisine 50 puan verilir. 3 asgari ücret üstüne puan verilmez. Söz konusu bu puanlar her bir öğrenci için toplanarak bu toplam sonucunda en yüksek puanı olan öğrenci veya öğrenciler arasında sıralama yapılır. Bu işlem sonucunda da eşitlik halen bozulmazsa öğrencilerden yaşça küçük olanına öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik halen bozulmuyorsa, ilgili öğrenci ve velilerle bir toplantı düzenlenerek ortak bir karar alınması sağlanır.
 4. Bursluluk hakkının elde edilmesi ve bursluluk şartları
  • Bursluluk hakkı soruların en az %75’ini doğru yanıtlayan öğrenciler arasında yapılacak sıralamada işbu şartnamedeki esaslarda Madde 4’te belirtilen sıralamaları elde eden öğrencilere verilecektir.
  • Sınavda elde edilen bursluluk veya indirim haklarından faydalanabilmek için ilgili öğrenci ve velinin en geç 1 Mart 2024 tarihine kadar okulumuza kayıt yaptırması esastır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda ilgili haklar geçersiz sayılır.
  • Burs almaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları okul kontenjanı dahilinde ve kayıt başvuru önceliğine göre gerçekleştirilir.
  • Elde edilen bursluluk hakları üçüncü şahıslara devredilemez. Burs hakkından yararlanmayan bir öğrencinin bu hakkı, sıralamada bir altta yer alan öğrenciye aktarılamaz.
  • Disiplin kaydı bulunan öğrencilerin bursluluk hakkı iptal edilir.
 5. Şartnamenin korunması
  • İşbu bursluluk sınavı şartnamesi Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü sunulmuş olup bir kopyası okulumuzun internet sitesinde aynı şekilde yayımlanmıştır.
  • İşbu şartname okul ya da veli tarafından sonradan değiştirilemez.

Sınavlarımıza girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Tavsiye Edilen Yazılar