Kovid-19 Eylem Planımız

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen Okulum Temiz Projesi kapsamında geçen öğrenim yılında almaya hak kazandığımız Okulum Temiz belgesi, okul yönetimimiz ve çözüm ortaklarımız tarafından güncellenerek yeniden onaya sunulmuş ve yetkililerce yapılan denetimler sonrasında okulumuz yeni öğrenim yılı için de Okulum Temiz belgesini almaya hak kazanmıştır. 

Bu içerik, Okulum Temiz Projesi kapsamında okulumuz bünyesinde hazırladığımız ve söz konusu kurumlarca onaylanan 2021-2022 öğrenim yılına ilişkin Kovid-19 Eylem Planımıza, öğrencilerimizin ve velilerimizin erişimi için yayımlanmaktadır. 

Özel Varlık Anadolu Lisesi Müdürlüğü Kovid-19 (COVID-19) Eylem Planı

1. Giriş

1.1. Genel Bilgiler

Bu eylem planı, 16 Mart 2020’den bu yana COVID-19 salgını nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığının kararları doğrultusunda çeşitli dönemlerde kısmen ya da tamamen kapalı olan okulumuzun, hijyen ve sanitasyon kaynaklı hastalıkların enfeksiyon önleme ve kontrol odaklı hazırlık, uygulama ve diğer önlemler dikkate alınarak 6 Eylül 2021 tarihinde sağlıklı ve temiz şekilde açılması, eğitim öğretim faaliyetlerinin öğrenci, öğretmen ve tüm personel için güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu eylem planı hastalığın etkeni, bulaşma yolları, korunma yöntemleri konularında öğrenci, öğretmen, temizlik personeli, kantin personeli, yemekhane personeli, idari personel ve velilerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, uygulanacak önlemlerin belirlenmesi, okulda COVID-19 şüpheli hasta/hastaların fark edilmesi durumunda uygulanacak korunma önlemleri ve izlenecek süreçleri içermektedir.Bu eylem planı, COVID-19 salgınına ilişkin gerçekleşecek yeni durumlar, ulaşılan yeni bilgi ve veriler olması durumlarında güncellenecektir.

2. Amaç ve Kapsam

2.1. Amaç

Bu plan, hijyen ve sanitasyon kaynaklı hastalıklar için okulun, öğrencilerin, çalışanların, velilerin ve ilgili tüm tarafların enfeksiyon önleme ve kontrol yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi; öğrencilere, çalışanlara, velilere ve ilgili tüm taraflara rol ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere uygun şekilde hazırlık yapabilme, gerekli durumlarda koordinasyon içinde hareket edebilme konularında yardımcı olacak bilgi ve çerçevenin sağlanması ile salgın hastalık belirtilerini gösteren öğrenci, çalışan veya ziyaretçiyi izole etmek gerektiğinde kurum personelinin planlı ve zamanında hareket edebilmeleri için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2.1. Kapsam

Bu eylem planı, COVID-19 virüsünün bulaşmasını engellemeye yönelik Özel Varlık Anadolu Lisesi ünvanlı işyerinde uygulanır ve okul içinde alınması gereken önlemleri kapsar.

3. Tanımlar ve Kısaltmalar

 • Pandemi: Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim.

 • Hijyen: Sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik uygulama ve şartlar.

 • Sanitasyon: Sağlıklı bir yaşam için temizlik ile ilgili alınan önlemlerin tümü.

 • Dezenfeksiyon: Cansız cisimler üzerinde bulunan ve insanlarda hastalık yapan mikroorganizmaların çoğunlukla kimyasal yöntemler veya sıcaklık etkisi ile ortamdan uzaklaştırılması.

 • Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddeler.

 • Antisepsi: Canlı dokular üzerinde hastalık yapan mikroorganizmaların kimyasallar ile ortamdan uzaklaştırılması.

 • Antiseptik: Antisepsi için kullanılan kimyasal maddeler.

 • KKD: Kişisel Koruyucu Donanım

 • SEKÖ: Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

 • El Hijyeni: Ellerin su ve sabunla yıkanması ya da ellerin alkol bazlı antiseptik ile ovalanması

4. Faaliyet Planı Üyeleri ve Sorumluları

4.1. Faaliyet Planı Üyeleri

Adı, Soyadı
Okuldaki Görevi
Eylem Planındaki Görevi
Hatice Bilge Coşkun-Apaydın
Okul Müdürü
Genel Koordinasyon Sorumlusu
Burcu Erbil-Çiftçi
Eğitim Koordinatörü
Genel Koordinasyon Yardımcılığı
Merve Karadağ-Toker
Halkla İlişkiler Yöneticisi
Denetleme ve İletişim Sorumlusu
Efe Karanfiloğlu
Kantin ve Yemekhane İşletmecisi
Kantin ve Yemekhane Sorumlusu
Mustafa Kaynak
Beden Eğitim ve Spor Öğretmeni
Spor Alanları Sorumlusu
Ecenur Uzun-Yakar
Halkla İlişkiler Çalışanı
Doküman Sorumlusu
Selma Uyar
Hizmetli Personel
Temizlik ve Dezenfeksiyon Sorumlusu
Abdullah Ertekin
Hizmetli Personel
Temizlik ve Dezenfeksiyon Sorumlusu

4.2. Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

4.2.1. Okul Müdürü | Genel Koordinasyon Sorumlusu

 • Pandemi Faaliyet Planı hazırlama ekibi oluşturur, faaliyet planı hazırlanmasında ve  uygulanmasında görev alacak ekip üyelerini belirler.

 • Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonu sağlar.

 • Pandemi öncesinde temin edilmesi planlanan sarf ve temizlik malzemelerinin planlanması ve temin edilmesini sağlar.

 • Gerekli tatbikatların planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.

 • Pandemi Faaliyet Planının başlatılmasını sağlar ve ekip üyelerini bilgilendirir.

4.2.2. Eğitim Koordinatörü | Genel Koordinasyon Yardımcılığı

 • Pandemi öncesinde işyeri faaliyet planı hazırlanmasına katkı sağlar. 

 • Faaliyet planının hazırlanmasında ve uygulanmasında görüşlerini bildirir.

 • Pandemi öncesi hazırlıklar için belirlenen diğer görevleri yerine getirir.

 • Gerekli tatbikatların yapılmasında görev alır.

 • Okul müdürü tarafından işyerinde pandemi duyurusu yapılması halinde işe devam durumunu kontrol ve takip eder.

 • Pandemi Faaliyet Planı doğrultusunda enfeksiyon kontrolü için gerekli sarf malzeme ve  KKD’lerin stok durumunu kontrol eder, hastalanma oranına göre teminini sağlar.

 • Pandemi Faaliyet Planı doğrultusunda enfeksiyon kontrolü için gerekli sarf malzeme ve KKD’lerin dağıtılması ve kullanılmasını sağlar.

 • Şüpheli vaka olması durumunda Pandemi Faaliyet Planı doğrultusunda sorumluluk alanındaki personellerin izolasyon ve takibini yapar.

4.2.3. Halkla İlişkiler Yöneticisi | Denetleme ve İletişim Sorumlusu

 • Pandemi Faaliyet Planının işleyişine ilişkin gerekli denetimleri yapar.

 • Pandemi Faaliyet Planında yer alan iletişimi gerektiren durumlarda gerekli organizasyonunu sağlar.

4.2.4. Kantin ve Yemekhane İşletmecisi | Kantin ve Yemekhane Sorumlusu

 • Sorumlusu olduğu alanların Pandemi Faaliyet Planına uygun şekilde, kurallara uygun olarak kullanılmasını sağlar.

4.2.5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni | Spor Alanları Sorumlusu

 • Sorumlusu olduğu alanların Pandemi Faaliyet Planına uygun şekilde, kurallara uygun olarak kullanılmasını sağlar.

4.2.6. Halkla İlişkiler Çalışanı | Doküman Sorumlusu

 • Pandemi Faaliyet Planı kapsamında olan kurum içi ve kurumlar arası tutulması gereken gerekli dokümanları düzenler ve/veya takip eder.

4.2.7. Hizmetli Personel | Temizlik ve Dezenfeksiyon Sorumlusu

 • Kurum yetkilileri tarafından Pandemi Faaliyet Planına ilişkin kendisine verilen temizlik ve dezenfeksiyon görevlerini kurallara uygun şekilde yerine getirir.

4.2.8. Hizmetli Personel | Temizlik ve Dezenfeksiyon Sorumlusu

 • Kurum yetkilileri tarafından Pandemi Faaliyet Planına ilişkin kendisine verilen temizlik ve dezenfeksiyon görevlerini kurallara uygun şekilde yerine getirir.

5. Eylem Planı Faaliyetleri

5.1. İletişim Organizasyonu

5.1.1. Okul İçi İletişim

İşyeri çalışanları iletişim bilgileri okul kurucularında, koordinatörde ve ekip üyelerinde mevcuttur. Gerekli hallerde bu bilgiler güncellenir. Pandemi döneminde iç iletişim kurulacak Faaliyet Planı Üyelerine yönelik iletişim bilgileri tablo halinde her üyede hazır bulundurulur.

5.1.2. Okul İçi İletişim Organizasyonu

 • Öğrenci, öğretmen ve diğer personelin Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve COVID-19 şüpheli hasta/hastaların fark edilmesi konularında ilkin ve doğrudan başvurması gereken yetkili Merve Karadağ-Toker’dir.

 • Denetleme ve iletişim sorumlusu Merve Karadağ-Toker’in SEKÖ, KKD ve şüpheli vaka konulu doğrudan bilgilendirme yapması gereken kişi okul müdürü Hatice Bilge Coşkun-Apaydın’dır.

 • Öğrencilerin ve çalışanların yaşadıkları ev üyeleri içerisinde COVID-19 belirtisi, tanısı ve temaslısı olan kişi bulunması durumunda, ivedilikle bilgilendirme yapmaları gereken yetkili Merve Karadağ-Toker’dir.

 • Merve Karadağ-Toker ile iletişimde bir erişim problemi yaşanması durumunda başvurulacak yetkili halkla ilişkiler çalışanı Ecenur Uzun-Yakar’dır.

 • Hatice Bilge Coşkun-Apaydın ile iletişimde bir erişim probleminin yaşanması durumunda başvurulacak yetkili Burcu Erbil-Çiftçi’dir.

5.1.3. Okul Dışı İletişim Organizasyonu

Pandemi döneminde dış iletişim kurulacak Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi ile Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlar ile gerekli durumlarda ilgili hastaneler ve sağlık kuruluşları ve yetkili makamlardan oluşmaktadır. Bu kurumlara ilişkin telefon ve e-posta listesi süreç yönetiminde görevli her kimsede hazır bulundurulur. 

5.1.4. Okul Dışı Kurumlarla İletişim Planı

Okul dışı kurumlarla iletişimde bakanlıklarca belirlenen prosedür okul müdürü tarafından yürütülür. 

5.2. Eğitim Organizasyonu

Pandemi süreci ve yönetimine ilişkin, idareci, öğretmen, öğrenci ve diğer tüm personel için salgın hastalıkların bulaşmasına yönelik eğitimler yapılır. Bu eğitimlere ilişkin katılım kayıtları muhafaza edilir.
Gerçekleştirilecek eğitimlerin konu, içerik ve yöntemleri ile personel ve öğrencilerin korunmak için yapmaları gereken faaliyetler, yaş ve eğitim düzeylerine uygun şekilde belirlenir. Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında öğrenci ve personel davranışları izlenerek gerekli görülmesi halinde eğitimler konu ve içerikleri güncellenerek tekrarlanır.

Öğrenci ve personele verilecek eğitimlerde Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ), Salgın Hastalıkların Yayılımı, Kişisel Hijyen, El Hijyeni ve KKD’nin Kullanılması konuları öncelikli olarak işlenir. Bunun yanı sıra temizlik personeline yönelik olarak temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar; kullanılan temizlik kimyasallarının  tehlikeleri, atıkların toplanması ve imhası konularında özel bir eğitim verilir.

Bu eğitimlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler, veliler ve öğretmenler için hazırlanan kılavuzlar öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iletilir.

5.3. Tatbikat Planlaması

Öğrenci ve personelin planın uygulanmasına adaptasyonu ve planın aksayan yönlerinin ortaya çıkarılması ve gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için OSBG tarafından yapılacak tatbikatlara katılım sağlanması planlanır.

5.4. Kapasite Planlaması

Pandemi süresince bulaş riskinin minimum düzeye indirmek amacıyla derslik, yemekhane, spor salonu ve çalışma alanları için belirlenen maksimum kapasitelere göre hareket edilir. Bu şekilde ortak alanların kullanımında gerekli uyarı görselleri ve dezenfektan üniteleri hazır bulundurulur.

5.5. Okul Binasına Girişlere İlişkin Düzenleme

5.5.1. Öğrencilerin, Öğretmenlerin ve Çalışanların Okul Binasına Girişi

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların okul binasına girişinde aşağıda belirtilen prosedür uygulanır.

 • Maskesinin takılı olup olmadığı kontrol edilir. Maskesiz girişlere izin verilmez.
 • Maskenin doğru şekilde takılıp takılmadığı kontrol edilir.
 • Ateş ölçer ile vücut sıcaklığı ölçülür.
 • %80 alkol bazlı antiseptik ile el hijyeni uygulaması yapması sağlanır.
 • Okula girişleri sırasında ölçülen vücut sıcaklığı kayıtları yazılı olarak muhafaza edilir.

5.5.2. Velilerin ve Diğer Ziyaretçilerin Okulu Binasına Girişi

Pandemi süresince zorunlu olmayan durumlar dışında veliler dışında okula ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Bu sebepten ziyaretçilerle yapılacak tüm görüşmeler halkla ilişkiler birimi ve idare alanları dahilinde gerçekleştirilir. Ziyaretçilerin okul binasına girişlerinde öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar için uygulanan prosedür aynı şekilde yerine getirilir. 
Ziyaretçilere, ziyaretleri süresince maske takmaları, fiziksel mesafe kurallarına uymaları, temas konulu titiz davranmaları yönünde gerekli uyarılar yapılır.
Fiziksel mesafe kuralları gereği idare birimlerine eş zamanlı olarak maksimum 3 ziyaretçi kabul edilir.

5.5.3. Yükleniciler, Dış Servis, Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarikçilerin Okul Binasına Girişleri

Pandemi süresince asansör, kazan dairesi, havalandırma sistemleri, tesisat işlemleri vb. teknik kontrol ve tamirat işlemleri için gelen farklı kurum çalışanlarının okula girişleri acil durumlar dışında günlük ders saatleri sona erdikten sonra sağlanır. Bu görevlilerin okul binasına girişlerinde de öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar için uygulanan prosedür aynı şekilde yerine getirilir.

5.6. Acil Durum Organizasyonu

SEKÖ, bulaşıcı bir ajanın çapraz bulaşmasını önlemek için tek başına yetersiz olduğunda Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ) uygulanır. BBÖ, bilinen veya şüpheli bir enfeksiyöz etken ile olan bir hastaya hizmet sunumu sırasında gerekli olan ek enfeksiyon kontrol önlemleridir. Bu önlemler genel olarak hijyen ve sanitasyondan kaynaklı salgın hastalık şüphesi bulunan veya tanısı almış kişilerle temas sırasında ve sonrasında yapılacak işlemlerdir.
Bu işlemler gereği, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan ya da gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslı öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar okul içinde derhal izole edilir. İzolasyon sürecine eşlik eden kişi uygun KKD’leri kullanır. Hastalık şüphesi bulunan kişi, tıbbi maske takılı şekilde COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilir ve yakınları süreçle ilgili olarak derhal bilgilendirilir.

Hastalık şüphesi bulunan kişinin ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmek üzere okul dışına çıkarılmasının hemen ardından; müdahale sonrası KKD’lerin uygun şekilde temizlenir. Bu işlem, önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması ve sonrasında göz korumasının çıkarılmasına müteakip maskenin çıkarılması ve ardından hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi şeklindedir. Salgın hastalık belirtisi olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldiven ve diğer tek kullanımlık eşyalar tıbbi atık olarak uygun şekilde bertaraf edilir ve kişinin bulunduğu ortam derhal  havalandırılarak uygun şekilde temizlenir ve dezenfekte edilir.

5.7. Atık Yönetimi

Enfektif atıkların tanımlanması yapılarak bu atıklar için elle temas edilmeksizin kullanılacak atık kumbaraları temin edilmiştir. Atıkların okulun diğer alanlarından ayrı biçimde toplanacağı istasyon bölgesi belirlenerek, bu istasyon bölgesinin rutin kontrol, temizlik ve dezenfeksiyon periyotları planlanmıştır.

5.8. KKD’lerin Kullanımı

Maske, yüz sperliği, eldiven, önlük vb gereçler, öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar için okul tarafından gerekli görülen her an temin edilebilmesi için hazır bulundurulur. Okul içinde zorunlu maske kullanımı; tüm teneffüs başlangıçlarında anons ile, teneffüs süreleri boyunca nöbetçi öğretmenler tarafından, okula giriş ve çıkışlarda da görevli personelce düzenli olarak hatırlatılır.
İsteğe bağlı olarak maskeye ilaveten yüz siperliği de kullanılabilir. 
Şüpheli kişiye eşlik eden acil eylem planı sorumlusu personelin ise eşlik ve müdahale süreci boyunca tek kullanımlık önlük, yüz siperliği ve eldiveni zorunlu olarak kullanması sağlanır. 

5.9. Ortak Kullanım Alanlarına İlişkin Organizasyon

Okul içinde tüm alanlarda temizlik, dezenfeksiyon ve havalandırma işlemleri temizlik personeli tarafından planlanan çizelgelere uygun rutinlerle yapılır. İlgili temizlik işlemlerinin denetlenmesi okul müdürlüğünce yerine getirilir. Tüm alanlarda açık bir şekilde fark edilebilecek yerlere hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını arttırmaya yönelik afiş ve/veya posterler asılır. Salgın nedeniyle kullanılmaması gereken oturma bölgelerine görsel uyarı afişleri yerleşitirilr.

5.9.1. Okul Girişi ve Danışma Bölgesi

 • Okul dışından bu alana girişte salgın hastalık durumlarına özgü biçimde belirlenmiş kurallar, sorumlu çalışanlarca titizlikle uygulanır. Okul girişinde sorumlu personelin bu kurallar hakkında bilgilendirilmesi ve önlemlere uyması okul müdürlüğünce sağlanır. 
 • Girişte sorumlu personel için tüm koruyucu önlemler alınır. Bu şekilde sorumlu çalışanların fiziksel mesafe alanları belirlenerek gerekli KKD’leri kullanımları sağlanır..
 • Danışma ofisinde iletişim planına göre belirlenmiş olan acil iletişim numaraları listesi ve çizelgesi bulundurulur.
 • Danışma görevlilerine acil durumlarla başa çıkmak için gerekli eğitimin verilir.
 • Personel tarafından ortak kullanılan telefon vb. malzemeler uygun şekilde düzenli olarak dezenfekte edilir.
 •  Ziyaretçilerin okula girişleri sırasında ilgili personel tarafından yapılması gereken ölçüm, bilgilendirme ve kontroller yerine getirilir.
 • Ziyaretçinin ziyareti süresince kullandığı alanların ve temas ettiği yüzeylerin ziyaret sonrasında temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır.
 • Bekleme alanı oturma alanları fiziksel mesafe ve genel hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenir.
 • Bekleme alanı ve girişteki kolayca erişilebilecek olan bölgelere alkol bazlı el antiseptikleri hazır bulundurulur.
 • Danışma ofisi, bekleme alanı ve giriş bölgesindeki mobilya, eşya, araç, gereç ve yüzeylerin rutin temizlik ve dezenfeksiyonlara belirlenen planlamaya uygun şekilde yerine getirilir.
 • Ortak teması engelleyici (kitap, dergi, broşür vb.) eşyalar bu alanda bulundurulmaz.

5.9.2. Derslikler ve Etüt Salonları

 • Okulda tüm sınıflar ve etüt salonları, dersler sırasında ders öğretmeni, ders aralarında nöbetçi öğretmen ve nöbetçi öğrenciler ile tüm derslerin bitimi sonrasında da temizlik personeli tarafından pencereler açılarak doğal bir şekilde ilgili yönergelere uygun şekilde havalandırılır.

 • Dersliklerde oturma düzeni, yetkili sağlık kurumlarınca belirlenen fiziksel mesafeye ve çapraz oturma planına uygun şekilde sağlanır.

 • Dersliklerde eş zamanlı ders yapacak öğrenci sayısı, dersliklerin kapasitesine göre fiziksel mesafeyi korur şekilde belirlenir. 

 • Öğrencilerin sınıflarında, temaslı takibinin sağlıklı yapılabilmesi için her zaman aynı yerde oturması sağlanır.

 • Hastalığın damlacık yoluyla bulaşmasından dolayı sınıf içinde yüksek sesli etkinlikler yapılmaz.

 • Derslerde öğrenciler arası malzeme alış verişinin yapılmasına izin verilmez.

 • Dersliklerde ve etüt salonlarında açılabilir kapanabilir pedallı atık kumbaralarının bulundurulur.

 • Rutin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin daha kontrollü yapılabilmesi ve temasın daha düşük seviyelere çekilebilmesi için dersliklerde sadece öğrenci sıra ve sandalyeleri, öğretmen sıra ve sandalyeleri, projeksiyon cihazı ve atık kumbarası bulundurulur.

 • Ders süresince tahta kullanımı sırasında temas ile bulaşın önüne geçilmesi için tahta kalemlerinin her öğrenci kullanımından önce ve sonra yönergelere uygun alkol bazlı ıslak mendil kullanılarak dezenfekte edilir.

 • Dersliklerde ve etüt salonlarında görünür alanlara hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını arttırmaya yönelik afiş veya posterler asılır. 

5.9.3. Görsel Sanatlar Dersliği ve Fen Bilimleri Laboratuvarı

Bu alanlarda derslik ve etüt salonlarındaki önlemlerin tümü aynı şekilde uygulanır. Bununla birlikte merkezi havalandırma sistemine tabii bu alanlarda, derslik ve etüt salonlarından farklı olarak havalandırma sistem filtreleri düzenli olarak kontrol edilir.

5.9.4. Öğretmenler Odası

Öğretmenler odasının yerleşimi fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde yapılır. Doğal havalandırması bulunan bu alanda da derslik ve etüt salonlarındaki önlemlerin tümü aynı şekilde uygulanır.

5.9.5. Ofisler (İdari Odalar, Rehberlik Servisi vb)

 • Doğal havalandırması bulunan bu alanlarda mesai saatleri içinde havalandırma işlemi rutin olarak ofis kullanıcıları ve ihtiyaç duyulması halinde temizlik personeli tarafından, mesai sonrasında ise temizlik personeli tarafından yapılır.

 • Oturma alanları fiziksel mesafeye dikkat edilerek düzenlenir.

 • Tüm ofislerde, ziyaretçiler için sehpa üzerinde, ofis kullanıcısı için masa üzerinde el antiseptikleri bulundurulur.

 • Ofis içinde yedek maske dezenfektan malzemeleri hazır bulundurulur.

 • Ofis alanlarının girişlerine fiziksel mesafeyi ve maske kullanımını hatırlatıcı posterler yerleştirilir. 

 • Ofis alanlarına eş zamanlı maksimum 3 ziyaretçi kabul edilir. 

 • Ofis ekipmanının mümkün olduğunca ortak kullanılmamasını sağlayıcı önlemler alınır. 

5.9.6. Tuvaletler ve Lavabolar

 • Tümünde doğal havalandırma bulunan bu alanlarda pencereler sürekli olarak açık tutulur.

 • Tüm tuvalet ve lavaboların girişleri veya girişlere en yakın alanlarına el antiseptiği ünitesi bulundurulur.

 • Girişlerde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerin yıkanması gerektiğini hatırlatır posterler yerleştirilir.

 • Bu alanlarda açılabilir kapanabilir pedallı atık kumbaralarının bulundurulur.

 • Bu alanların tümünde temizlik için sadece sıvı sabun ve tek kullanımlık kağıt el havlular bulunur.

5.9.7. Spor Salonu ve Soyunma Odaları

 • Merkezi havalandırma sistemi bulunan spor salonu ve soyunma odalarının girişi ve iç kısımlarında uygun alanlara fiziksel mesafe, maske kullanımı, el hijyeni ile ilgili bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı afiş ve posterlerin yerleştirilir.

 • Spor salonunun giriş ve iç kısmı ile soyunma odalarının girişlerinde el antiseptiği üniteleri bulundurulur.

 • Salona ve soyunma odalarına gerekli sayıda pedallı atık kumbaraları yerleştirilir.

 • Egzersiz araçlarının yerleri fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenir.

 • Egzersiz araçlarının yanlarında yetkili kurumlarca onaylanmış dezenfektan özelliği olan mendiller konur. 

 • Gerekli alanlarda yeter sayıda tek kullanımlık kağıt havlu üniteleri bulundurulur.

 • Spor salonu ve soyunma odalarının öğrenci tarafından kullanımı sadece beden eğitimi ve spor öğretmeni gözetiminde gerçekleştirilir.

 • Soyunma odaları aynı anda maksimum 3 kişi olacak şekilde kullandırılır.

 • Spor salonunda öğrencilerin her cihaz değiştirme işlemi öncesinde dezenfektan özelliği olan mendiller ile temas edilen yüzeylerin hijyeni sağlanır. 

 • Öğrencilerin sadece kişisel havlu kullanımlarına izin verilir.

 • Matlar her kullanım öncesi ve sonrasında dezenfekte edilir.

5.9.8. Leylâ Erbil Konferans Salonu

 • 150 kişi kapasiteli ve tamamen dışarıdan temiz hava alarak çalışan merkezi havalandırma sistemi bulunan konferans salonunda oturma koltuklarının kullanımı bulaş riskini minimum düzeye indirecek şekilde fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenir ve kullanılmaması gereken koltuklar görsel uyarı afişleriyle belirtilir.

 • Cihazların kullanımında ortak teması engelleyici şekilde gerekli hijyen önlemleri alınır.

 • Zorunlu durumlar dışında salonda toplantı ve etkinlik gerçekleştirilmez.

 • Zorunlu durumlarda toplantılar minimum sayıda kişi ile ve en fazla 30 dakikalık oturumlar şeklinde yapılır. Her oturum arasında minimum 15 dakika ara verilerek salonun havalandırması yapılır.

 • Salonun giriş kısmında el antiseptiğinin bulundurulur.

 • Salon girişinde ve solandaki uygun alanlara fiziksel mesafe, maske kullanımı, el hijyeni ile ilgili bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı afiş ve posterlerin yerleştirilir.

 • Her toplantı oturumunda katılımcıların isim ve iletişim bilgileri yazılı olarak kayıt altına alınarak muhafaza edilir.

5.9.9. Kantin ve Yemekhane

 • Doğal havalandırmaya sahip olan kantin ve yemekhane bölgelerinde pencereler açılarak havalandırma işlemi kantin ve yemekhane çalışanları tarafından gerçekleştirilir.

 • Bu alanlarda oturma planı bulaş riskini minimum düzeye indirecek şekilde fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenir. Kullanılması uygun olmayan alanlar görsel uyarı afişleriyle belirtilir.

 • Yemek saatlerinin yoğunluğu engellemek amaçlı birden fazla öğle arası düzenlenir.

 • Yemekhane ve kantin girişlerinde alkol bazlı el antiseptiğinin bulundurulur.

 • Öğrenci ve personele yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla hijyen sağlamalarını hatırlatıcı afiş ve posterlerin uygun alanlara yerleştirilmesi.

 • Bu alanların kullanımı esnasında uygun aralıklarla fiziksel mesafenin korunması, hijyen kurallarının hatırlatılması yönünde rutin anonslar yapılır.

 • Bu alanlar, görevli personel tarafından kullanım öncesi, sırası ve sonrasında düzenli olarak dezenfekte edilir.

 • Kantinde para temasının mümkün olduğunca azaltılması için para alışverişinin gerçekleştiği alanlarda fazladan el antiseptikleri bulundurulur.

 • Alanlardaki görevli personel için işe özgü KKD’lerin sağlanması ve kullanım titizliğine ilişkin yetkililerce düzenli olarak denetim yapılır.

 • Su sebili, çay makinesi ve otomatlar ortak kullanılmasına izin verilmez.

 • Menaj takımları, şeker, kürdan vb. materyaller ambalajlı biçimde tek kullanımlık paket üniteler halinde bulundurulur.

 • Bulaşık yıkama donanımında yüksek ısı ve uygun maksimum dozda dezenfekte edici kullanılır.

 • Hammadde ve gıda depo alanlarının yasal şartlara uygun şekilde kullanılır.

 • Yüklenici olarak yalnızca TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip yemek firmalarıyla çalışılır.

5.9.10. Asansör

 • Okul asansörünü eş zamanlı olarak yalnızca tek kişi kullanır.

 • Öğrencilerin asansör kullanımı yasaktır.

 • Asansör içinde alkol bazlı el antiseptiği ünitesi bulundurulur.

 • Asansörde bulunan düğmeler ile ortak temas alanında bulunan iç ve dış yüzeyler temizlik personeli tarafından rutin olarak dezenfekte edilir.

5.9.11. İbadethane

 • Doğal havalandırmaya sahip olan ibadethane girişinde el antiseptiği ünitesi bulundurulur. Eş zamanlı olarak maksimum 3 kişi tarafından kullanılabilir.

5.9.12. Okul Bahçesi

 • Okul bahçesine giriş çıkışın gerçekleştiği alanlarda el antiseptiği ünitesi bulunur.

 • Bahçede bulaş riskini azaltmak amacıyla ortak kullanıma tabi araçlar minimize edilir.

 • Okul bahçesinde açılıp kapanabilir pedallı atık kumbaralar bulundurulur.

 • Öğrenclierin bahçe kullanımı teneffüs saatlerinde nöbetçi öğretmenler, beden eğitimi ve spor derslerinde ise branş öğretmeni tarafından denetlenir.

5.9.13. Teneffüshane Alanları

 • Öğrenim yılının ilk gününde teneffüs saatlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması gereken kurallara ilişkin öğrenci ve personele eğitim verilir.

 • Teneffüs esnasında nöbetçi öğretmenlerin sayısı 2 kat olarak uygulanır.

 • Uygun yerlerde el antiseptiği üniteleri bulundurulur.

 • Öğrenci ve personelin maske kullanımı düzenli olarak denetlenir.

 • Teneffüshane alanlarında bulunan bekleme koltukları fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenir.

5.9.14. Nami Başer Kütüphanesi

 • Doğal havalandırması bulunan kütüphane kullanımında teması azaltmak amacıyla kitaplar bulundurulmaz.

 • Öğrencilerin kütüphane kullanımı daima öğretmen denetiminde sağlanır.

 • Oturma planı fiziksel mesafeye göre düzenlenir.

 • Derslik ve etüt salonundaki önlemler kütüphanede de aynı şekilde uygulanır.

6. Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri

6.1. Kullanılacak Ürünler

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyon işlemlerindeki kullanılacak ürünlerde Sağlık Bakanlığınca önerilen ürünler, bakanlığın Covid-19 Rehberindeki yönlendirmeler doğrultusunda kullanılır.

Bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde sadece Sağlık Bakanlığından biyosidal ruhsatı bulunan ürünler kullanılır. Bu ürünlerin bazıları, farklı konsantrasyonlarda olabileceği ve bazı durumlarda kombine bir şekilde bulunabilecekleri için uygulama amacına yönelik etiket önerilerine titizlikle riayet edilir. Temizlik amaçlı kullanılan çamaşır sularının farklı konsantrasyonları mevcut olduğundan reaksiyona giren serbest klor oranı %4-8 olanlar işlemlerde tercih edilir.

Not: Okulumuzda kullanılan tüm ürünlerin listesi eylem planında denetçilere sunularak onay alınmıştır.

6.2. Temizlik ve Dezenfeksiyon Periyotları

Okul içindeki temizlik işlemleri ilgili alanlara yönelik aşağıda belirtilen periyotlara göre yapılır.
 • Kapı kolları ve yüzeyleri;
  • Dersliklere ait olanlar günde 3 kez
  • Tuvalet ve lavabolara ait olanlar her teneffüs sonrası
  • Ofis alanlarına ait olanlar günde 3 kez ve ziyaretçi olması durumunda ziyaretlerden hemen sonra
 • Sıra ve sandalye ve masa yüzeyleri;
  • Sınıflarda günde 2 kez
  • Ofislerde günde 2 kez ve ziyaretçi olması durumunda ziyaretlerden hemen sonra
  • Yemekhane masaları günde 2 kez
 • Trabzanlar;
  • Her teneffüs sonrası
 • Zeminler;
  • Sınıf ve ofis koridor zeminleri günde 2 kez
  • Giriş alanında bulunan zeminler günde 3 kez
  • Yemekhane zeminleri günde 2 kez
  • Dersliklere ait zeminler günde 1 kez 

7. Okul Servisinin Kullanımı

Servis hizmeti alınan yüklenici firma tarafından aşağıdaki kurallara uyulur:

 • Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği kararlar doğrultusunda planlanır.
 • Araçlar; sabah servisi öncesi, öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer şekilde okul çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılır.
 • Bütün araçlarda kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti bulundurulur.
 • Araçların hiçbirinde araç kokusu vb ürün kullanılmaz.
 • Tüm araçların sürücü ve rehberlerinin, araçlar boş bile olsa araca maskeli bir şekilde ve el antiseptiği uygulaması yaptıktan sonra biner. Bu konuda araçlarda çalışan tüm personel gerekli eğitimi alır.
 • Öğrenciler her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı şekilde seyahat eder.
 • Sık temas olan kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve rehber korunağı gibi yüzeyler her yolculuktan sonra temizlenir. Temizlik işlemlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen klor bazlı ürünler kullanılır.
 • Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi işlemleri haftalık olarak yapılır ve gerektiğinde bu işlemler sıklaştırılarak uygulanır.
 • Araçlarda Sağlık Bakanlığınca önerilen aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılır.
 • Sürücünün fiziki durumu ulaşım müdürü tarafından günlük olarak gözlenir.
 • Servis kullanacak her öğrencinin servis aracına binmeden önce ateşi ölçülür. 

Tavsiye Edilen Yazılar