Aydınlatma Metni

Bu metin tarafımıza ilettiğiniz verilerin Varlık Grup Eğitim Yayımcılık Danışmanlık Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Varlık Anadolu Lisesi tarafından alınması, saklanması, işlenmesi ve silinmesine ilişkin süreçler hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Varlık Grup Eğitim Yayımcılık Danışmanlık Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Varlık Anadolu Lisesi’nde (bundan sonra yalnızca “kurum” olarak anılacaktır) kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla kurumumuz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (bundan sonra yalnızca “kanun” olarak anılacaktır) öngörülen esaslara uygun olarak ve söz konusu kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenir ve korunur. Kurumumuzda söz konusu kanun esaslarının yanı sıra kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurumsal ilkelerimiz ile temel etik ilkeler de gözetilir.

Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından bu metinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yüz yüze, telefon bağlantısı, elektronik ortamlardaki iletişim platformları vb gibi kanallar üzerinden toplanır. Toplanan kişisel verileriniz kanunun 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası, açık rızanın bulunması ile meşru menfaatin gerçekleştirilmesi ile kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu metinde belirtilen amaç ve esaslar doğrultusunda işlenebilmekte ve üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Esaslarımız

Kurumumuzda çeşitli biçimlerde tarafımıza iletilen kişisel verilere ilişkin ilgili kanun hükümleri doğrultusunda verilerin işlenmesi, korunması ve kullanılmasına ilişkin süreç ve esaslar şu şekildedir:

 • Tarafımıza kayıt görüşmeleri, eğitim danışmanlığı, etkinlik katılımı, internet sitesi ziyareti, banka, SMS vb gibi çeşitli kanallardan sözlü, yazılı ya da sesli olarak ilettiğiniz kişisel verileriniz; yazılı ya da elektronik ortamlarda kurumumuz bünyesinde yalnızca ilgili departman tarafından tutulur.
 • Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz söz konusu kanun esasları doğrultusunda tarafımıza vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenerek korunur.
 • Kurumumuzda kişisel verileriniz tanıtım, bilgilendirme, davet ve duyuru gibi iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek amaçlarıyla kullanılır.
 • Bütün bunlarla birlikte www.varliklisesi.k12.tr adresli internet sitemize ilişkin ayrıca şu esaslarla hareket edilir:
  • Sitemizde “Bize Yazın” sayfasında yer alan İletişim Formu üzerinden ilettiğiniz kişisel verileriniz, size dönüş yapılması amacıyla kullanılır. Bu doğrultuda, bu verileriniz sizinle iletişime geçilebilmesi ve form üzerindeki notlarınız ile alakalı gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenir.
  • Kurumumuzca düzenlenen bursluluk vb gibi sınav başvuru formları üzerinden elde edilen kişisel verileriniz, ilgili sınava katılımınıza ilişkin gerekli bilgilendirmeler ile sınav sonuçlarınızın tarafınıza duyurulabilmesi amacıyla kullanılır.
  • Gerekli durumlarda sitemizde yer alan etkinlik katılım talepleri için düzenlenen formlar üzerinden ilettiğiniz kişisel verileriniz, ilgili etkinliğe yönelik tarafınızla iletişime geçilmek amacıyla kullanılır.
  • Sitemizde uygun görülen içeriklerin altında yer alan yorum alanları üzerinden ilettiğiniz kişisel verileriniz, ilgili yorumunuza ilişkin gerekli görülmesi durumunda tarafınızla iletişime geçilmek amacıyla kullanılır.
  • Sitemizde, sitenin çalışması ve gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirilmesi; sitenin analiz edilerek, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması gibi ziyaretçi deneyimini geliştirmek amacıyla çeşitli çerezlerden faydalanılabilmektedir. Kanunun 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Sitemizde, bu çerezlerin kullanımından vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya siteye yeni çerezler ekleyebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar

Kurumumuzda toplanan kişisel verileriniz, kanunda öngörülen esaslara uygun olarak talep edilmesi durumunda yalnızca kanunen yetkili kamu kurumlarına ilgili kanun ve usul esasları doğrultusunda aktarılabilir. Bu şart dışında kişisel verileriniz hiçbir koşulda üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme,
 • İlgili kanun ve ilişkili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kurumsal Taahhüdümüz

 • Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni esaslara, kurumsal ilkelerimize ve temel etik ilkelere uymayı,
 • Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
 • Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi

taahhüt ederiz.

Şartname Niteliği

İşbu metinde belirtilen hususlar ve ilgili kanun hükümleri kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz ya da usul ve işlemleri çerçevesinde kurumumuzun edindiği her türlü kişisel veriniz, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına yönelik açık rızanızı ifade etmektedir.

Lütfen haklarınız için ilgili kanun metnini buradan titizlikle inceleyiniz.

Saygılarımızla…