VAP Ön Öğreni Tespit Sınavı

VAP Ön Öğreni Tespiti, öğrencilerin geçmiş öğrenim kazanımlarına yönelik hazırlanan bir ölçme değerlendirme sınav sistemi ve bu sınavlardaki sonuçlar üzerinden söz konusu öğreni eksikliklerinin giderilmesine yönelik yapılan çalışma programlarını içeren bir uygulamadır. Öğrencilerin ön öğreni eksikliklerinin saptanması ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların planlanarak hayata geçirilmesinin amaçlandığı uygulama ilk ve orta öğrenim sürecindeki öğrencilere yönelik geliştirilmiştir.

Uygulamada öğrencilerin geçmiş öğrenim hayatlarına ilişkin elde etmesi gereken kazanımlar 5 farklı düzeyde sınıflandırılarak, bu kazanımlar 3 aşamalı bir sınav sistemi üzerinden sorgulanmaktadır.

Birinci Aşama | Tespit

İlgili alana ilişkin geçmiş öğrenim kazanımlarının genel bir taramayla sorgulanması
Sınav Biçimi: Karma | Soru Sayısı: 20 soru | Sınav Süresi: 40 dakika (her bir oturum için)

Soru Dağılımları, Katsayılar ve Puanlama

 • Düzey 1 | 4 soru – her bir sorunun puan değeri 12
 • Düzey 2 | 5 soru – her bir sorunun puan değeri 16
 • Düzey 3 | 6 soru – her bir sorunun puan değeri 22
 • Düzey 4 | 3 soru – her bir sorunun puan değeri 26
 • Düzey 5 | 2 soru – her bir sorunun puan değeri 28
 • Taban puan 100 | Tam puan 500

Süreç

Birinci aşama taramasında;

 • 100–180 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 1
 • 181–260 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 2
 • 261–340 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 3
 • 341–420 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 4
 • 421–500 puan aralığında skor elde eden öğrenciler 2. Aşama Düzey 5

taramalarına yönlendirilir.

İkinci Aşama | Teşhis ve Tedavi

İlgili düzeye yönelik kazanımların özel taramalarla sorgulanması
Öğreni eksikliklerinin giderilmesine ilişkin çalışmaların planlanması ve uygulanması
Sınav Biçimi: Karma | Soru Sayısı: 20 soru | Sınav Süresi: 40 dakika (her bir oturum için)

Soru Dağılımları, Katsayılar, Puanlama ve Baraj Skorları

 • Düzey 1 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 460
 • Düzey 2 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 420
 • Düzey 3 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 360
 • Düzey 4 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 320
 • Düzey 5 taraması | 20 soru – her bir sorunun puan değeri 20 – baraj skoru 300
 • Taban puan 100 | Tam puan 500

Süreç

 • Bu aşamaya birinci aşamada elde edilen skora göre ilgili düzey taramasıyla başlanır.
 • Barajın altında kalan öğrenciler ilgili çalışma programını tamamlar.
 • Çalışma programını tamamlayan öğrenciler düzey taramasına tekrar katılır.
 • Baraj skorunu aşan öğrenciler bir üst düzeye ilişkin taramaya katılır.
 • Düzey 5 barajını geçen öğrenciler üçüncü aşamaya geçer.

Üçüncü Aşama | Öğreni Kalıtlarının Kullanımı

Öğreni yetkinliklerinin pekiştirilmesi
Sınav Biçimi: Açık uçlu | Soru Sayısı: 5 soru | Sınav Süresi: 120 dakika

Süreç

 • Bu aşamaya yalnızca ikinci aşamada düzey 5 barajını geçen öğrenciler katılır.
 • Tarama sonucunda tüm sürece ilişkin ayrıntılı rapor sunulur.

Kazanımların Sınıflandırılması

Tüm alanlara ilişkin kazanımların 5 farklı düzeyde sınıflandırıldığı VAP Ön Öğreni Tespitinde, bu düzeylerde sorgulanan kazanımların genel nitelikleri şu şekildedir:

Düzey 1 Kazanımları

 • Kuralları, terimleri, sembolleri vb tanıma
 • Kuralları hatırlama
 • Verilen kuralı kullanma, tekrar etme
 • Açıkça verileni fark etme

Düzey 2 Kazanımları

 • Bağlamı, ilişkileri, sonucu veya amacı fark etme
 • Verileri düzenleme, gruplandırma, karşılaştırma
 • Özellikleri ve içerimleri anlama
 • Kuralları ve yöntemleri kullanma
 • Yaygın olan deyişleri anlama
 • Rutin problemleri çözme
 • Duruma ilişkin örnekler bulma
 • Neden ve sonuç bilgilerini ayırt etme
 • Kanıtları fark etme

​Düzey 3 Kazanımları

 • Neden-sonuç ilişkilerini saptama
 • Verileri bir arada kullanma
 • Bilgiler arasında geçişler yapma
 • Kavramlar arasında ilişkiler kurma
 • Uygulanacak sürece ve işlemlere karar verme
 • Verileri bağlam içinde anlamlandırma
 • Karşılaştırarak çıkarımlar yapma
 • Ana ve yan unsurları fark etme, anlama
 • Sonuca ilişkin sağlıklı tahminlerde bulunma
 • Modelleri kullanma, tamamlama, geliştirme
 • Basit modeller oluşturma
 • Modeller arası geçişler yapma
 • Bir modeli farklı bir modele uyarlama
 • Tez, hipotez, teori ve yasa gibi esasları tanıma
 • Kuralları örnekler üzerinde gösterme
 • Verileri temel hatlarıyla çözümleme ve yorumlama
 • Neden-sonuç ilişkileri kurma

Düzey 4 Kazanımları

 • İçerimleri fark etme, anlama, kullanma
 • Verileri ilişkilendirme
 • İçerimleri belirtme, çıkarımlarda bulunma
 • Çözümleme yapma, çözümleme sonucundaki bilgileri kullanma
 • Bilgileri değerlendirme, bilgiler üzerine yorum yapma
 • Dolaylı olanı fark etme
 • Karmaşık veriler arasından istenileni bulma, kullanma
 • Strateji seçme ve uygulama
 • Genel kuralı çıkarsama
 • Yaptığı işlemleri, öne sürülen kanıtları vb denetleyebilme
 • Anahtar kavramları fark etme, kullanma
 • Süreklilikleri ve süreksizlikleri fark etme, belirleme
 • Öncelikli ve önemli olanları ayırt etme
 • Alternatif yöntemler oluşturma ve kullanma

​Düzey 5 Kazanımları

 • ​Verilerin niteliğini, bilgilerin geçerlilik alanlarını ve ifadelerin anlamlarını fark etme
 • Fikirleri yorumlama ve değerlendirme
 • Strateji geliştirme, geliştirdiği strateji uygulama ve uygulama sürecini denetleme
 • Eleştirilerini bir bütün olarak argümante etme
 • Deneyler, metinler, problemler, projeler vb tasarlama
 • Sonuçlara yönelik güçlü tahminlerde bulunma
 • Her aşamada özdenetim içinde olma​

VAP Ön Öğreni Tespitinin Uygulandığı Alanlar

Tüm derslere yönelik çalışmaların sürdürüldüğü uygulama, mevcut haliyle Varlık Lisesi bünyesinde şu alanlarda gerçekleştirilmektedir:

 • Türkçe-Edebiyat
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • İngilizce
 • Fransızca

Katılım ve Başvuru Süreci

Uygulamanın birinci aşaması sosyal sorumluluk projesi kapsamında Varlık Lisesi’ne başvuruda bulunan ilgili herkese açıktır. İkinci ve üçüncü aşama sınavlarına katılım ise Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlerinin onayıyla gerçekleştirilir.
Başvuru ve katılım sürecine ilişkin esaslar şu şekildedir:

 • 2. sınıf başlangıcından 11. sınıf başlangıcına dek ilk ve orta öğrenim sürecinde bulunan öğrenciler, velileri aracıyla başvuruda bulunabilirler.
 • Birinci aşama başvuruları Varlık Lisesi internet sitesi üzerinden veya bizzat görüşme yoluyla yapılabilir.
 • Yapılan başvuru tarihini müteakip bir hafta içinde sınav kitapçıkları hazırlanarak ilgili öğrenciye oturum saatlerine ilişkin randevu verilir.
 • Öğrenciler bir gün içinde en fazla iki farklı oturuma katılabilirler.
 • Sınav sonuç raporları ilgili öğrenci ve/veya velisi tarafından sınav tarihinden bir hafta sonrasında Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünden teslim alınabilir.
 • İkinci ve üçüncü aşama başvuruları doğrudan Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü birimine yapılır.
 • İkinci ve üçüncü aşama sınavlarının uygulanmasında da birinci aşamadaki trafik takip edilir.

Not! Pandemi günleri nedeniyle VAP ÖTS başvuruları güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulmuştur.